Kniha nebeského slova a sily

 

 

Omraam Mikhael Aivanhov

 

 

Úvod prekladateľa

 

Omraam Mikhael Aivanhov (1900 – 1986) bol jedným z mála Majstrov ducha, ktorí žili „plnokrvné 20.storočie s dvomi svetovými vojnami, s postupným vzrastom vplyvu médií, kriminality, konzumu, odklonu ľudí od viery, ale aj nárastu materializmu a plytkosti života moderného človeka. O.M. Aivanhov žil a pôsobil vo Francúzsku, Švajčiarsku, precestoval však skoro celý svet. Narodil sa v Bulharsku, pôsobil ako učiteľ a riaditeľ školy. Bol žiakom skvelého majstra Petra Danova . Obaja sú hlavnými predstaviteľmi dvoch veľkých prúdov – bulharského a francúzskeho prúdu Bieleho univerzálneho bratstva, a obaja formovali  európske myslenie novým chápaním kresťanstva, ktoré v ich podaní začína mať vedecké podklady.

Kto a kde je Biele bratstvo? Korene sú, ako u všetkých veľkých bratstiev, kozmické, pretože Pravda, Múdrosť a Láska majú svoje korene v Kozmickom zdroji – v Univerze. Obaja majstri -  sú autori niekoľko tisíc prednášok  a našim spoluobčanom je k dispozícii v slovenskom prípadne českom preklade asi 10 titulov, ktoré distribuuje od r.2008 Eugenika vo svojej obchodnej sieti na Slovensku a v českých kníhkupectvách sa predávajú už od deväťdesiatich rokov. Myšlienky Bieleho bratstva veľkolepo a mimoriadne prístupnou formou spájajú rôzne rozdielne filozofické a náboženské systémy a kladú dôraz na humanizmus, spiritualitu, zdravie fyzické i sociálne, objavuje skryté zákonitosti spoločnosti i prírody.
         Biele Bratstvo dnes pôsobí v desiatkach krajín sveta a má svoje centrá rovnako vo Viedni v Rakúsku, v Paríži vo Francúzsku, pôsobí v Anglicku, Holandsku, Spojených štátoch, ale aj v Moskve v Rusku a vo viacerých bývalých krajinách Sovietskeho zväzu. Ako každý pravdivý duchovný prúd aj Univerzálne Biele Bratstvo ukazuje Krásu, Múdrosť a Pravdu Stvoriteľa mierne odlišným pohľadom. Výborným pomocníkom na spirituálnej ceste je Paneurytmia a piesne, ktoré svojou čistotou a jedinečnosťou napomáhajú hľadajúcim ako pri udržiavaní vnútornej stability, tak aj napomáhajú spevňovať psychické, fyzické i sociálne zdravie.

 

„Prostredníctvom môjho učenia“, povedal O.M.Aivanhov, „ vám chcem odovzdať základné vedomosti o ľudskej bytosti: ako je stvorený, aké sú jeho vzťahy k prírode, aké sú jeho výmeny (síl) s univerzom, ktoré by mal prijímať z prameňov nebeského života“.

 

Pre každého z nás platia pravidlá Nového Zákona, ktorými nás Boha vedie, aby nás previedol z otroctva hmoty do slobody ducha. Ako pre každého človeka, aj tu platí zákon: „Podľa ovocia poznáte ich...“ O.M. Aivanhov bol jedným z robotníkov vo vinici Pána, ktorý Božie Slovo a jeho Pravdy nielen vysvetľoval, ale priamo uvádzal do života.

 

Jednou z dôležitých podmienok moderného človeka je naučiť sa vlastnému názoru, osvojiť si vidieť múdrosť, pravdu a spravodlivosť ako nezávislé od nejakého združenia, spoločenstva. Ľudia vo svojej pohodlnosti veľmi radi preberajú svetonázory, odporúčania, zvyky, ktoré majú historickú tradíciu, ale v skutočnosti sú to len prázdne formy bez skutočného obsahu. Kompasom pre každého človeka by mal byť Nový Zákon, ktorý nazývam „príručkou manažéra“, a ktorý hovorí: „Hľadajte, pýtajte sa a klepte...“ V Novom Zákone nie je len dôležitá výzva ku viere, ale aj  výzva ku aktivite, ktorá určite pripomína činnosť výskumníka, detektíva, hľadača pokladov... Čím viac baní (duchovných názorov, kníh, múdrych učení) navštívite, tým viac „drahokamov a vzácnych kovov“ môžete nájsť. Keď nehľadáte, tak ani nemôžete nájsť.

A kto je kritikom a merítkom nájdenej pravdy? No predsa vy sami – každý človek má dary z Nebies, ktoré treba rozvíjať – rozum a srdce. Je dôležité vedieť, že každý ide svojim tempom po ceste ku Pravde. Niekto ide malými krôčikmi, niekto beží, niekto skáče, niekto ide „bicyklom“(ide sám), iný „autom“ (pomáha aj druhým ľuďom). Každý človek ako dieťa Božie ide svojou cestou a zaslúži si úctu. Ten však, kto nejde po ceste, zväčša ide opačným smerom a zaslúži si súcit, pretože sa stále viac vystavuje utrpeniu za nevedomé skutky, za ktoré bude musieť zaplatiť. Hádzať perly, ako hovorí Pán, nemáme ani psom, ani sviniam, pretože môžu človeka napadnúť a ublížiť mu. Kríž ako cesta a reinkarnácia ako postup v pravý čas každého človeka „spraví“...

Predkladaná kniha ukazuje na predvoj nových ľudí, ktorí nasledujú za vedcami, technikmi a inžiniermi 19. a 20. storočia. Objavením fyzikálnych a chemických zákonitostí sa ľudstvu dostali sily a vedomosti, ktoré zásadne začali meniť život ľudstva, život planéty, tvár zeme. V novom 21.storočí postupne majú prísť nové objavy, ktoré pozornosť človeka presunú do jemných oblasti životných síl, energií, ktoré odhalia zákonitosti inkarnácie, rytmov a skrytého poznania za vonkajšími vecami.

Ovplyvňovanie chodu zeme a ľudí silou slova a poznania v modernom chápaní je výroba automobilov podľa výkresovej dokumentácie, výroba kovov / ocele podľa technologických postupov,  výroba televízorov a mobilov podľa elektronických schém, stavanie ciest, domov, výroba CD, DVD, PC... Už len hovorenie o takýchto výdobytkoch by v 15.storočí stáli človeka život, alebo by bol odsúdený na výsmech a podozrenie.

Človek zaťažený historickými klišé má vnútorný odpor a námietky, voči určitým výrazom a formuláciám.  Podľa historického pohľadu slovo mág a mágia ukazujú na človeka, ktorý využíva (alebo skôr zneužíva) skryté sily na manipuláciu osobnosťou človeka, alebo prírodných zákonitostí, najčastejšie vo svoj prospech.. O.M.Aivanhov používa taktiež slovo „mág“, ale keď si prečítate túto útlu knižôčku, zistíte, že sa jedná skôr o „mystika“, ktorému sa predovšetkým jedná o uvedenie Kristovho „Kráľovstva božieho“ do sveta. V niektorých historických správach aj Pán so svojimi učeníkmi bol obviňovaný z „čarodejníctva“. Ako inak nazvať chodenie po mori, čítanie myšlienok, veštenie do budúcnosti... a ďalšie sily, ktoré Pán bežne používal na svojich cestách po Judei. Všetko však, čo Pán robil, bolo pre dobro a z lásky ku človeku a nie zo zištných dôvodov.

Vo svetle právd, ktoré Majster Aivanhov predostiera vám budú zrejmejšie aj slová Nového Zákona, ktoré vo svojej symbolike nadobúda silu a prieraz, ktoré na príkladoch svojho života Pán ukázal človeku nie ako úbohej, nešťastnej, ubiedenej bytosti, ale ako sebavedomej, silnej a múdrej bytosti, ktorá sa v pokore a láske odovzdáva do služby Stvoriteľa.

 

I.

KNIHA NEBESKÉHO SLOVA A SILY

     Byť učeníkom  je prácou, ktorú robí človek na sebe samom, na vnútornom organizovaní, očistení a samokontrole. Dnes je rozšírený záujem o okultné knihy a knihy o mágii a to  znepokojuje, lebo to nevyjadruje potrebu pravej spirituality, ale len ponorenia sa do nepoznaného, tajomného a zakázaného sveta. Texty, ktorých výsledkom nie je čitateľ vyrovnanejší, zdravší, čistejší, ale v ktorých neznáme temné sily ho oberajú o sily s úmyslom škodiť, popliesť človeka.

    Storočia cirkev neprávom bojuje proti učeníkom, ale teraz sa ukazuje, že okultné vedy zanechávajú bytosti slabé, poškodené a v nepochopení, čo horšie si môžeme priať. Učeníci v minulosti dali sľub mlčanlivosti, pretože vedeli, že ich tajomstvá, sa môžu stať nebezpečné v rukách nepripravených ľudí. Bohužiaľ, ľudská prirodzenosť je už taká, že akúkoľvek vec objaví, aj tú najvznešenejšiu, najbožskejšiu, snaží sa ju použiť pre najnižšie osobné a egoistické ciele. Je to tak, že dobro dané bytostiam sa nakoniec využíva na ich zničenie.

    Momentálne sa pracuje veľmi intenzívne na zisťovaní, ako je možné s myšlienkou  pôsobiť na vecí  a ľudí. Sú ľudia, ktorí chcú počas meditácie zvýšiť silu myšlienky tak, aby umožnili športovcom vyhrať, nehľadiac, že iní prehrajú. Ďalší magnetizujú veci, ktoré posielajú funkcionárom s úmyslom škodiť im, aj ľudom, kde  oni pôsobia. Všetky výskumy v oblastí práce s myšlienkou za účelom ničiť sú nebezpečné ako pri zbraniach hromadného ničenia, a z pohľadu zničenia morálky sú ešte hroznejšie. Človek nemá právo používať nebeskú silu pri robení zla. Keď tak robí, praktizuje čiernu mágiu, a tí čo to robia, musia vedieť, že skôr či neskôr za to budú potrestaní.

    Nebolo by nič zlé pri objavovaní sveta myšlienok, ale aj tu kdekto využíva poznanie smerom, ktorý sa mu oplatí. Je to stále nižšia prirodzenosť, ktorá do toho tlačí človeka. Práve preto už zanikli rôzne civilizácie, a aj naša je určená k zániku, pokiaľ nepreváži morálka, láska, dobrá vôľa. Keď sa dovolí, aby prevážil intelekt, ktorému chýba morálka, človek dostane do rúk nové vedecko-technické prostriedky bez toho, aby si položil otázku, na čo ich bude v budúcnosti používať. To isté by som povedal o okultných vedách. Netreba veriť, že človek je  k nim  priťahovaný  kvôli duchovnému rozmachu,  to určite nie, môžeme tu nájsť aj najväčších  materialistov, ktorí zistili, že cez ne môžu uspokojiť svoje ambície a dosiahnuť úspechy. Povedali si, prečo to nevyskúšať, potom sa uvidí.

    Ľudia majú rôzne  priania a požiadavky....priania a požiadavky im určite nechýbajú. Chýba im však  inteligencia, trpezlivosť, vytrvalosť. Je pre nich dôležité, aby získali rýchlejšie a ľahšie to, čo si želajú. Keď sa takí oboznámia s mágiou a zistia, že niektoré praktiky sa dajú použiť, sú pripravení vyskúšať akúkoľvek skúsenosť.

    Pozrite, koľko vydavateľov v súčasnosti vydáva okultné knihy. Niektoré obsahujú strašné návody a učia, ako urobiť dohodu s diablom. Ale to, čo možno neviete, a čo  je ešte horšie,  je, že o tieto praktiky sa  zaujíma veľmi veľa ľudí. Veľa z nich ich aj dokáže používať. Prečo? Pretože ich vášne a túžby po  svojom uspokojení sú potravou pekelných duchov. Týmto spôsobom sú ich schopní pritiahnuť a komunikovať s nimi, inými slovami dať im život.

    Ľudia si neuvedomujú, akým nebezpečenstvom je čierna mágia. Akú zodpovednosť nesú vydavatelia týchto kníh. Keďže nemyslia na nič iné, ako na svoje zisky, nevysvetlia čitateľom,  aké nebezpečenstvo prináša použitie formúl čiernej mágie. Vôbec im nevadí, že iní stratia svoju dušu kvôli nim. Postavia pred zakázané dvere tých, ktorí sa ešte nenaučili ovládať svoje impulzy a svoje chute. Ako môžeme dúfať, že vydržíme ? Niektorí chcú získať lásku ženy, alebo muža, pomstiť urážku nepriateľa, uspokojiť ambície, alebo chamtivosť. A keďže tieto impulzy sú silnejšie ako rozum,  rozhodnú sa pre čiernu mágiu. Predstava, v ktorej sú všetky želania uspokojené, je veľmi povzbudzujúca. Koľkí vediac, že alkohol a fajčenie ničia zdravie, nad tým nedokážu zvíťaziť. To isté platí o praktikách čiernej mágii. Prečo dávať do rúk ľuďom  prostriedky mágie, načo ich stavať predo dvere možností, ktoré budú využívané len k uspokojovaniu nekontrolovaných vášní  a želaní, ktoré zničia nielen  iných, ale aj ich samých ? Týmto spôsobom pritiahnu hrozných tvorov, ktorí aj do nich vnesú zmätok a neporiadok, ale ich nikto  nevydá polícii. Autori kníh o čiernej mágii musia vedieť, že sú kriminálnici, a že jedného dňa ich nebeská spravodlivosť potrestá. Ani sa nenazdajú, keď sa to udeje. Nikto nemá právo priviesť ľudí k pekelným dverám, má právo priviesť ich len k dverám nebeským.

    V ľudskej histórii je veľa prípadov, keď ľudia trpia, že používali čiernu mágiu. Je pravdou, že sa môžu dosiahnuť výsledky, ale treba poznať nebezpečenstvo pádu na zhubnú cestu čiernych mágov a strigôňov. Načo sú spirituálne ambície, keď chýba vedomie o spôsobených následkoch ?

    Keď si ľudia uvedomia existenciu neviditeľného sveta so všetkými bytosťami, a keď si uvedomia silu psychických síl, je veľmi vábivé skúsiť to. Pamätám si, že aj ja, keď som bol veľmi mladý a mal som štrnásť alebo pätnásť rokov, robil som pokusy, ktoré neboli veľmi vhodné. Mal som priateľov a preto, aby som skúsil, čo dokážem, zabával som sa tak, že som sa  na nich koncentroval a sugeroval som im, jednému, aby si dal dole čiapku, druhému, aby zodvihol zo zeme vec, alebo aby sa pri chôdzí zastavil. Boli to experimenty, ktoré som robil iba preto, aby som to skúsil.

    Stalo sa mi, že keď v parku nebola voľná lavička, tak som sa koncentroval na nejakú osobu a vsugeroval som jej, aby sa podvihla a uvoľnila mi lavičku. O chvíľu tá osoba odchádzala a ja som si išiel, akoby nič, sadnúť. V jeden deň vidiac pred sebou svojich priateľov, ako idú po ceste, som sa koncentroval na priateľovu  pravú nohu, aby som mu bránil v chôdzi. O chvíľu sa  zastavil pri strome a ja akoby nič som išiel okolo neho. On mi hovorí, och Michael, neviem, čo sa mi stalo, ale nevládzem chodiť. Ja na to, neboj sa to prejde, bez toho, aby som sa priznal, že som to spôsobil ja. Toto som robil keď ako mladý som počul rozprávať o sile mysle. Nemal som na to právo, ale nikto mi nepovedal, čo sa smie, a  čo nesmie využívať.

     V jeden večer, nikdy nato nezabudnem, sa mi zjavili dve postavy. Ešte som nespal, bol som v takom polospánku, keď sa objavili. Jeden mal postavu, z ktorej som cítil silu, tvár vyžarovala tvrdosť a pohľad temno. Z druhej bytosti vyžarovala nekonečná  božská láska. Bolo to, ako keby som si mal vybrať. Bol som ohúrený silou prvého, ale moje srdce a duša boli preľaknuté, pretože som cítil niečo hrozné. Nechal som sa pritiahnuť tou druhou bytosťou, ktorá mala Kristovu tvár, bola obrazom dobroty a obete.

    Teraz si uvedomujem, že keby mi prozreteľnosť nepomohla vybrať lepšiu cestu, mohol som sa stať čiernym mágom, pretože už v mladosti som disponoval psychickými schopnosťami. Zachránil ma len fakt , že som nebol v stave zla, ale iba zvedavý. Bol som mladý, bez vedenia a to ma mohlo priviesť k sebazničeniu . Neverte však, že všetci, čo skončili v osídlach  čiernej mágie, tak urobili vedome. Je len málo tých, čo si povedalo, že sa chcú stať čiernym mágom, a že preto urobia všetko. Veľa z nich na začiatku neboli zlí, ale boli skôr nerozvážni, verili v svoju samokontrolu, vo svoje sily a schopnosti.

    Treba zanechať všetky časti okultných praktík, ktoré slúžia k uspokojovaniu osobných ambícii. Okultizmus nie je pravá okultná veda. Ja nemám rád termín okultný,  pretože okultné vedy sú zmesou dobra a zla. Je veľa okultistov, ktorí vstúpili do temného sveta. Poznanie, ktoré vám odovzdám, vás neodvedie týmto smerom. Načo by vám bolo bohatstvo, moc pôžitku, keby ste sa zrazu stali obeťami a museli by ste sa utiekať k vyháňačom  zlých duchov?

    Je mágia a mágia. Pravou mágiou je božská mágia, ktorá pozostáva v používaní všetkého, absolútne všetkého, v službe pre nebeské kráľovstvo. Všetky praktiky, ktoré slúžia k pomoci sebe, sú strigônstvom. Bohužiaľ, málo mágov, iba tí najväčší, ovládajú ten vyšší stupeň, v ktorom už  pri ovládaní duchov nemyslia na seba. A ešte menej medzi nimi nemyslia na nič iné, ako na realizáciu kráľovstvá nebeského na zemi. Títo netúžia ani po schopnostiach, ani po sláve, preto sú neustále napájaní duchom obrovskej čistoty, želajú si iba premeniť zem,  kým  nepríde Boh prebývať medzi ľudí.

    Pravou veľkosťou a silou človeka je nepoužiť  magické schopnosti k osobným cieľom. Preto, prosím všetkých bratov a sestry  nášho Bratstva, aby nikdy nepoužili svoje  magické schopností k získaniu slávy, peňazí, alebo proti nepriateľovi. Pretože v tom momente to bude čierna mágia. A postih bude veľmi krutý. Učeník nesmie hľadať uspokojovanie vlastných želaní, ale musí pracovať pre svetlo, aby sa stal ozajstným Božím synom / Božou dcérou. Musíte sa cvičiť výlučne len v bielej mágii, práci so svetlom a láskou. Môžem vám zaručiť, že bude čoraz viac čiernych mágov, a preto sa musíte učiť vo vyžarovaní svetla a harmónii, aby ste zabránili temným silám zvíťaziť.                                  

 

II.

MAGICKÝ KRUH  - AURA

 

     Tradičný mág tak, ako sa často nachádza v povestiach a rozprávkach, je dôstojný pán s čarovným prútikom v ruke, ktorým okolo seba robí magický kruh. Keď urobí kruh, povie zaklínadlá, aby poveril duchov ich misiami. Dôležité je nielen vedieť, že toto je skutočne realita, ale aj to, že prútik, kruh a zaklínadlá sú skutočnou realitou duchovného sveta.

   V knihe Genezis  je miesto, na ktoré  teológovia nie vždy upozorňujú,  že prvým stvorením Boha bolo svetlo. Povedal : Nech je svetlo, a potom stvoril všetko ostatné. Podľa učenia Boh okolo seba najprv vytvoril svetlo, ktorým vymedzil hranice univerza. Potom premietol predstavy, ktoré sa materializovali a stali sa rastlinami a človekom. To, čo božím výtvorom  dodávalo podstatu, bolo svetlo.

   Keď sa pozrieme na veľkých mágov, aj oni majú okolo seba kruh, ktorým je ich aura. Dôležitosť aury  ešte nebola dosť pochopená. Keď učeník tvorí, používa tie isté prostriedky ako Stvoriteľ. Premietne si obraz a povie slová, ktoré sa obklopia jeho aurou. Aura, ktorá ho obklopuje, formuje matériu. Predstava projektuje, a slová sa oblečú do matérie, do aury. Žiadna spirituálna realizácia by nebola možná bez jemnej matérie, ktorou je aura. Sila mágov aj učeníkov je daná schopnosťou napustiť slová, ktoré vyslovujú tou matériou, ktorú obsahuje ich aura t.j. hojnosť, intenzita a čistota. Slovo je ako nádoba: produkuje tým väčšie efekty, čím viac je naplnená elementom Stvoriteľa- svetlom.

   Iste sa aj vám stalo, že niekedy niečo rozprávate iným, ale nedosiahnete žiadnu odozvu. Inokedy zase jedným slovom dosiahnete veľké výsledky. To slovo bolo živé, pretože bolo naplnené vašou aurou a tým bolo zosilnené a oživené. Vošlo do duševných úrovní a začalo účinkovať. V dňoch, keď je vaša aura slabá, slová neúčinkujú, viditeľne rozprávate, ale bez účinku.

   Teraz pochopíte podstatu kruhu, ktorý mág urobí okolo seba. Keď sa hovorí, že má urobiť kruh a umiestniť sa do jeho stredu, jeho duch musí byť aktívny. Keby sa mág obklopil len materiálnym kruhom bez toho, aby nepracoval na svojej aure, riskoval by,  že sa dostane do vážnych problémov. Aj keď by dostal všetko, o čo žiadal, v momente, keď vyjde z magického kruhu, bude prenasledovaný. Mágov, ktorí nerešpektujú zákony platiace v spirituálnom  svete, postihujú nešťastia. Keď duchovné bytosti zistia, že aura nie je svetlá a čistá, prestanú slúžiť a počúvať. Preto má učeník pracovať na svojej aure. Na aure, ktorá sa nevytvára mechanicky, ale láskou, čistotou, sebazaprením a obetou.

    Prečo každý, kto sa vzdiali od magických praktík, nielen že nezíska žiaden výsledok, ale často na seba pritiahne nešťastia? Pretože jeho aura nie je ani čistá, ani silná. Keď pracuje s myšlienkou, nie je nič, čo by ju naplnilo a urobilo silnou. Aby myšlienka dostala krídla, treba jej dať krídla a tie sa nachádzajú v aure. Musíte teda pochopiť, že pravá mágia, to nie je hra o prestíž. Preto, aby naše myšlienky, city, naše slová prinášali výsledky, preto je potrebné naplniť ich matériou, z ktorej pozostáva naša aura.

   Kruh z aury  je priestor, v ktorom je možné tvoriť, ale zároveň je aj najlepšou ochranou. Stretávame chorých ľudí, ktorých choroba nemá žiaden fyzický motív, len ich aura nie je v dobrom stave, preto sú neustále rušení psychickým svetom. Aura čistá a žiarivá je silou,   neprekonateľnou bariérou pre všetky protivenstvá viditeľného aj neviditeľného sveta. Každý môže okolo seba vytvoriť  silnú auru modlitbou, meditáciou a praktizovaním cností.

   To ale neznamená, že keď budete mať okolo seba pevnosť svetla, auru mimoriadne silnú, že nikdy nebudete rušení alebo napádaní. Bohužiaľ, kým sme na zemi, nie sme nikdy úplne ochránení od útokov a bojov. Pokiaľ sme však chránení svetlom, je to  vždy lepšie. Preto sú učeníci  povinní sa chrániť. Keď tí najsilnejší sú napádaní zlými duchmi, ako je možné, že slabí veria, že môžu byť bez ochrany?

   Teraz pochopte dôležitosť aury. Každý deň viackrát myslite na to, aby ste sa obklopili svetlom a farbami a tak vytvorili bariéru, ktorá vás ochráni pred negatívnymi vplyvmi zlých síl. Urobte okolo seba kruh a snažte   sa  doň vložiť prameň svetla, ktorý nepretržite chráni vás, aj vaše okolie. Ježiš povedal, bdejte a modlite sa. Modliť sa znamená posielať svetlé lúče do priestoru. Keď od Neba nezískate ochranu, tak je to preto, lebo ste nikdy neposlali lúče do Neba a Nebo sa nezaoberá tým, čo je vyhasnuté. Chcete, aby odpovedalo na vaše volanie ? Zapáľte všetky svoje lampy.

    Sú takí, čo hovoria, že nie je čas robiť cvičenia tohto druhu, že sú zaneprázdnení. Vtedy odpovedám. Áno iste, rozumiem perfektne - Čo rozumiete?- Rozumiem, že máte čas na čelenie neúspechom, na plač na vašom lôžku. Keď nie je čas pre dobro, bude čas pre zlo. Pozeráte sa na mňa a myslíte si, aký som krutý. Nie, vo svete sa veci dejú presne tak: Keď nemáte čas pre svetlo, máte čas pre tmu. To je absolútny zákon.

 

III.

ČAROVNÝ PRÚTIK

 

            Čo je to čarovný prútik? Je to jednoduchý prútik, ktorého funkcia je spájať nebeský svet s pozemským.

   Všeobecne pre výrobu čarovného prútika je potrebný konár z mandle alebo liesky. Prútik má byť hrubý jeden palec a dlhý lakeť. Je potrebné ho odrezať pred východom Slnka a pritom povedať čarovné slová. Potom ho ošúpeme a na jeden koniec dáme  zlatý a na druhý strieborný náprstok, na ktorom budú vyryté slová a symboly. Nakoniec sa prútik obetuje nebu a potom dokáže robiť kúzelné veci.

   Na riadenie duchov nestačí  držať paličku tak, ako sa mnohí domnievajú. Hovorí sa o sedemdesiatichdvoch planetárnych duchoch, ktorí sú okamžite pripravení plniť rozkazy. Bože, aká domýšľavosť. Čo od nich chcú ? Pomoc pre ľudstvo, pokoj, svetlo? Bohužiaľ nie. Chcú riadiť duchov, aby mali peniaze, lásku, úspechy bez minimálnej námahy a rozvíjania cností. Je potrebné, aby vedeli, že takýmto spôsobom vchádzajú do  čiernej lóže a je to práve ona, čo  ich inšpiruje, aby riadili duchov prv, než sa stanú pravými božími synmi.

   Je bohorúhačstvom chcieť od žiariacich duchov, aby slúžili ľudským chúťkam. Všeobecne sa jedná o bytosti, ktoré neslúžia hocikomu. Najprv sa musí dosiahnuť určitá pozícia v duchovnom svete, ináč sa bytosti duchovného sveta odvrátia. Sedemdesiatdva planetárnych bytostí nebude uspokojovať požiadavky hocikoho. Aby sme dokázali  dať im príkazy, musíme v sebe rozvíjať veľkú čistotu, veľkú vôľu, veľkú schopnosť samokontroly. Preto nestačí poznať ich mená, aby sme dosiahli výsledky.

   Treba teda pochopiť, že pravý čarovný prútik nie je len tento prútik, ale živé,  vnútorné spojenie, ktoré človek dokáže vytvoriť medzi svetom hore a svetom dole.

   Úlohou čarovného prútika je vytvoriť spojenie, kedy energie medzi dvoma svetmi cirkulujú. Vysoko existuje elektrická centrála, ktorá produkuje elektrinu na to, aby sa lampa dole rozsvietila. Na to je však potrebné vytvoriť spojenie a zapnúť vypínač. Čarovný prútik je kontaktom, ktorý dodáva elektrinu do zásuvky. Teda, keď mág má kontakt vo svojej mysli, vo svojom srdci, vo  svojej duši, vo svojom duchu a v rukách drží čarovný prútik, ktorá je kontaktom vo fyzickom svete, tak môže previesť sily z nebeského sveta do sveta fyzického. Toto je Čarovný prútik.

   Keď sa Ježiš modlil, hovoril: Nech sa stane tvoja vôľa, ako na Nebi, tak na zemi. Vytváral prepojenie medzi dvoma svetmi, to prepojenie symbolizovalo čarovný prútik. Ježiš  chcel povedať aj to, že všetky ľudské bytosti majú magickú úlohu- zbaviť sa  viny, očistiť sa, aby zhora pritiahli čistotu, svetlo a harmóniu, dokiaľ sa zem nestane odrazom Neba, svätostánkom Božskosti . Jediným prostriedkom na to je mať nepretržité spojenie s Nebom, aby neustále cez nás  pretekala Božia energia. Elektrická centrála sa nachádza vysoko v jemnom svete, a na to, aby sa v nás zapálili lampy a všetky prístroje, ktoré sú v našom vnútri, je potrebné zapnúť spínač.

   V podstate čarovný prútik je ako spínač, kontakt s nebom.. Mali by sme vedieť, že v nás máme viac ako jeden čarovný prútik. Každý je na jednom poschodí. Jeden je na poschodí, kde sa duša spája s Duchom Božím, na mentálnom poschodí, spája náš intelekt s Intelektom  Kozmu, na astrálnom poschodí spája lásku s Nezištnou Láskou a na fyzickom poschodí je čarovný prútik. Aj naša ruka je čarovným prútikom. Keď nemáte čarovný prútik, môžete zdvihnúť prst a povedať niekoľko slov. Keď ste čistý, žiarivý a v harmónii s Nebom, sily prírody vám budú slúžiť, budú vás počúvať a vyhovejú vám. Ináč môžete držať prst roky a nič sa nestane, alebo dostanete len pokarhanie z nebeského sveta a povedia vám: Prečo sa zabávaš týmto spôsobom? Nevieš, že vyrušuješ ? Nemáš právo sa zahrávať s neviditeľným svetom.

   V skutočnosti môžeme povedať, že čarovným prútikom je človek sám, preto musí zostať spojený  s Nebom, aby zasahoval prospešne na zemi. Praví učeníci nepotrebujú čarovné prútiky,  pretože oni sami sú nimi.

 

 

IV.

 ČAROVNÉ SLOVO

   Existujú dve kategórie mágov : tí, čo robia mágiu a používajú nástroj, ktorým je väčšinou prútik, a tí, čo ju robia iba použitím slova. Tí druhí sú pokročilejší, pretože tým kúzelným nástrojom sú ich ústa, ktoré nie sú oddelené od ich osoby, a ktoré ich nikdy neopustia, zatiaľ čo tí druhí sú povinní držať v ruke prútik a ten je stále vonkajším nástrojom.

   Poznáte dobre prvé slova evanjelia sv. Jána: Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Tradícia hovorí, že v minulosti aj človek vedel tvoriť pomocou slova. Ale od prvého hriechu, ktorý ho oddelil od Boha a pomaly, pomaly zostúpil do matérie, jeho slovo stratilo moc, a bol povinný vytvárať rukami. Pôvodne bol človek kráľom, a mal dávať iba príkazy a príkazy boli plnené, pretože kráľ má svojich služobníkov, ktorí uspokojujú jeho želania. Preto súčasné ľudstvo je povinné pracovať s matériou tak, ako to Boh povedal Adamovi: V pote tváre budeš dorábať svoj chlieb.

    Človek môže opäť získať silu slova, za podmienky, že začne vnútornú premenu. Tá práca, ktorá bola stále určená učeníkov, začína ovládaním myšlienok a citov. V skutočnosti, keď ľudia rozprávajú, robia tak bez toho, aby si veľmi uvedomovali, čo hovoria, a prečo tak hovoria: nekontrolujú ani myšlienky ani city. Toto vedia všetci, no myslia si, že to nie je vážne. Slová sú vzduch a vzduch nezapríčiňuje žiadne následky, preto sa všetko  rýchlo dá do poriadku... Ale tak to nie je. Práve toto je vecou, ktorá sa nemôže dať do poriadku tak ľahko.

   Rozpráva sa, že raz prišiel za mudrcom muž, ktorý povedal. Som veľmi nešťastný, pretože som sa správal veľmi zle k jednému z mojich priateľov. Zapríčinil som mu krivdy, ohováral som ho a teraz neviem, ako to napraviť. Čo mi odporučíš? Mudrc pozorne počúval a potom povedal: Musíš ísť  a pred každý dom, ktorý ti príde do cesty, polož pierko a zajtra sa vráť. Keď sa na ďalší deň vrátil a oznámil, že úlohu splnil, mudrc povedal:  dobre. Teraz musíš ísť a pozbierať tie pierka. Po niekoľkých hodinách sa muž vráti a hovorí zarazene: nenašiel som už ani jedno pierko. Vtedy mu mudrc povedal: To isté sa stalo s tvojimi slovami: jedenkrát povedané už nemôžeš vziať späť, pretože odleteli.

   Teraz k tejto príhode chcem povedať niečo svoje. Predstavme si, že sa  ma príde niekto opýtať: čo mám robiť, pretože som rozprával o niekom zle. Povedal by som mu tento príbeh a ešte niečo: Musíš teraz znovu rozprávať o tejto osobe, ale teraz o jeho dobrých stránkach. Pretože každá bytosť ich má, hľadaj ich a nájdeš. Týmto spôsobom napravím chybu? Nie, to už nebude možné, pretože slová povedané už spôsobili škody v neviditeľnom svete, niekedy aj vo viditeľnom. Preto nevytvoríš niečo, čo by tak ľahko zotrelo tvoje negatívne slová, ale keď príde moment, kedy ťa karma prinúti zaplatiť, krátko potom prídu aj následky za dobré slová.

    Čo je to slovo? Je to vibrácia, ktorá preniká priestorom, naberá energie, sily a vyvoláva nezvratné efekty. Keď sa jedná o zlé slová, kriminálne, škody spôsobené sú nenapraviteľné. Prirodzene, keby sa mohlo zasiahnuť hneď, všetko by bolo  menej vážne, ale čím viac času prejde, tým je škoda väčšia. Môžeš namietať: Ale ja som to dal do poriadku, pretože som o druhom rozprával ihneď opak. Áno, za dobré slovo budeš odmenený, ale za tie zlé budeš musieť zaplatiť, môžeme povedať, budeš potrestaný. To je to, čo si nevedel. Veril si, že si napravil všetko? Nie, pretože dobro a zlo sa ukladá do dvoch rozličných nádob. Nemožno už zobrať späť vypovedané slová, pretože sa nachádzajú pod pokrievkou. V tomto prípade  čas hrá dôležitú úlohu.

   Predstavte si, že ste dali rozkaz odrezať niekomu hlavu, a tí čo mali splniť váš rozkaz, už odišli. Čo už môžete napraviť, keď hlava je odrezaná? Prilepiť ju na svoje miesto? Keď sa rozkaz už vydal, čo sa dá robiť? Dať protirozkaz, teda poslať poslov, ďalších služobníkov, ktorí sú rýchlejší. Keď však prešlo veľa času, už sa nedá nič robiť.

   Keď je to ešte možné, nesmie sa meškať s nápravou zla spôsobenou iným, ináč sa aktivuje  spravodlivosť, ktorá sa volá Karma a je potrebné zaplatiť do posledného haliera. Väčšina ľudí však nevie ako účinkuje Karma, hovoria hocijaké veci jedným o druhých. Jedného dňa však pri našich dverách zaklope Karma a povie: Je čas platiť. Preto sa majú ihneď napraviť slová, ktoré sa vypovedali bez zreteľa na zajtrajšok, pretože slovo ide rýchlo, slovo je sila, je energia, ktorá preniká priestorom, aby uskutočnilo svoju úlohu.

   Máte však aj vedieť, že existuje ešte rýchlejšia energia ako je slovo, je to myšlienka. Keď sa dáte rýchlo do práce a začnete vysielať dobré myšlienky, zabránite určitým nešťastným udalostiam. Je to však ťažké v tom, že myšlienka a slovo sú z dvoch rôznych rovín. Slovo je z fyzickej roviny, je to vibrácia, zatiaľ čo myšlienka je z roviny éterickej. Keď však chcete napraviť zlé následky svojich slov, môžete sa koncentrovať a prosiť služobníkov z vyššieho sveta, aby zabránili zlu, ktoré sa má uskutočniť. Týmto spôsobom to úplne nenapravíte, ale zabránite najhoršiemu.  Musíte byť však rýchly a vaša myšlienka musí byť veľmi intenzívna, ináč rozkaz bude splnený a vy budete  zodpovedný za všetky spôsobené škody.

   Niekto si myslí, že stačí za zlo, ktoré spôsobil, prosiť o odpustenie. Nie, škody sa musia napraviť, odstrániť a iba týmto spôsobom budeme slobodní. Povedať: som zúfalý, odpusť mi, to je dobré, ale to nestačí. Keď vám niekto dá darček, poviete „ďakujem“, ale slovo „ďakujem“ sa nerovná tomu, čo ste dostali. Tak isto slovo „prepáč mi“ nemôže vyrovnať zlo, ktoré ste spôsobili. Keď ste niekomu podpálili dom, nestačí ísť a prosiť o odpustenie,  musíte mu postaviť nový dom, iba tak vám môže byť odpustené.

   Poviete mi: ale osoba, ktorej som ublížila, mi odpustila. Nie, záležitosť nemôže byť urovnaná tak ľahko, pretože zákony a osoba sú dve rozdielne  veci. Zákon vám neodpustí, ale vás bude prenasledovať, pokiaľ chybu nenapravíte.

   Samozrejme, že ten, kto odpustí, sa vďaka svojej veľkorysosti  oslobodí od problémov, ktoré by ho postihovali vo vnútornom sveta. Kto však nevie odpustiť, trpí a je prenasledovaný obrazom osoby, ktorá mu ublížila. Mysliac naňho si zablokuje svoj vývoj. Keď Ježiš povedal, že treba odpustiť svojim nepriateľom, chcel, aby sa človek oslobodil od negatívnych myšlienok, ktoré by ho prenasledovali. Jedná sa o tajomný zákon. Odpustenie oslobodzuje iba toho, komu sa stala krivda, kto bol ohováraný a zradený, neoslobodzuje toho, kto urobil chybu. Na to aby sa vinník oslobodil, musí veci napraviť.

   Keď ste niekoho ohovárali, zobrali mu z jeho prestíže, alebo jeho cti, potom z toho začali plynúť nepríjemné následky pre jeho vývoj. Rozhodnete sa teda ísť prosiť o odpustenie  túto osobu. Keď vám odpustí,  oslobodí iba seba. Ale kým zlo vami urobené nebude napravené, bude vytvárať hadov, tigrov, vlkov, -povedané v symbolickej reči, ktorý ničia a napádajú  jeho  anjelov. To znamená, že zlé následky vašich slov robia škodu aj rodičom a priateľom vašej obete. Takže nič nie je napravené. Teraz musíte nájsť ďalšie slová, myšlienky, ďalšie sily, ktoré všetko stabilizujú. Týmto spôsobom budete oslobodený nielen od osoby, ktorej ste poškodili, ale aj od zákonov, ktoré zaznamenali všetky škody. Neverte teda tomu, že môžete všetko napraviť tým, že prosíte o odpustenie, pretože záležitosť bude vyriešená len pre osobu, ktorá odpustí, ale nie z pohľadu Nebeskej Spravodlivosti.

   Koľko ľudí nie je spokojných so svojim osudom. Obviňujú okolitý svet za svoj ťažký život a slová, ktoré hovoria o ľuďoch, ktorých vinia za svoje problémy sú naozaj ničiace. Obsahujú silu, ktorú možno nepoznajú, ale ktorá škodí ľuďom. Takýmto spôsobom nie je dovolené sa správať. To je vec, čo by ste mali vedieť. Keď cítite potrebu ponižovať a škodiť iným slovami, ktoré  o nich hovoríte, radšej plačte a ľutujte sa, keď vám to robí dobre, ale nechajte ich na pokoji, ináč príde Karma účtovať s vami.

   Je nevyhnutné, aby sa každý kontroloval a uvedomoval si nebezpečenstvo svojich sklonov, ktoré sú často prejavom slabostí a nie sily, s ktorou by sa mal pýšiť. Keď zistí, že prevažujú záporné tendencie, príde deň, keď vyhrajú, najmä, keď je presvedčený, že to, čo robí, je správne. Každý, kto zvyšuje hlas musí vedieť, že skôr či neskôr nájde niekoho, kto bude kričať hlasnejšie. Kto je krutý, nájde ešte krutejšieho.

   Nie je  vysloveného slova, aby ostalo bez následkov. Keď ste sa nechali uniesť proti niekomu, v momente, keď si to uvedomíte, koncentrujte sa a posielajte mu veľa lásky a svetla. Keď  už nejaký postih  príde, aby prišla odmena aj za dobré skutky. Slová mudrca sú teda veľmi hlboké. Vtáčie pierko už odletelo a nemožno ho už nájsť. Keď vytvárate blahodarné a pozitívne sily, budete mať  výsledky dobré,  pozitívne. Keď však vytvárate  negatívne sily, budú nasledovať negatívne následky. Takto spolupôsobia dobro a zlo, ale opakujem vám, každé pôsobia na .....dvoch rôznych poschodiach.

   Preto musíte pracovať deň po dni  na tom, aby boli vaše slová stále inteligentnejšie, svetlejšie  a harmonickejšie, aby ste najprv na sebe, potom na iných a nakoniec na celej prírode urobili to nádherné  dielo. Pravá mágia spočíva v slovách, živých slovách, v slovách, ktoré prichádzajú od Boha, ktoré vyvierajú z Prameňa.

   V dávnych časoch zasvätenci poznali silu slov. Aj preto blahorečenie ku nim  dnes prináša veľký význam pri náboženských rituáloch. Slovo blahorečiť znamená hovoriť dobré veci  v zmysle hovoriť slová, ktoré prinášajú dobro. Pravé blahorečenie je teda akt bielej mágie. Človek musí byť nezištný, čistý a schopný ovládať seba samého. Pretože to on dostáva požehnania, a preto je potrebné, aby ich bol schopný prijať, aby chcel rásť a pracovať pre dobro. Keď tieto predpoklady nemá, blahorečenie ostáva bez efektu. Nehľadiac na to je dobré zvyknúť si blahorečiť, a nádejať sa, že v jeden deň to slovo na ľudstvo zaúčinkuje.

   Aj vy si musíte zvyknúť hovoriť slová, ktoré robia dobro. Keď sa dotknete hlavičky svojho dieťatka, alebo jeho rúčky, alebo jeho nožičiek, a aj keď objímete bytosť, ktorú milujete, prečo jej neblahorečiť, až kým anjeli z nej neprídu urobiť nádhernú bytosť ? Treba želať dobro všetkému, čoho sa dotknete, veciam, jedlu a  bytostiam. Musíme rozprávať s láskou  a dobrotou nielen o ľuďoch , ale aj o kvetoch, vtákoch, stromoch a zvieratách, pretože toto je božským návykom.

   Každý, kto vie povedať slová, ktoré inšpirujú, ktoré oživujú, má vo svojich ústach čarovný prútik. Nikdy ich nehovorí  nadarmo, pretože v prírode sú stále prítomné štyri elementy: zeme, vody, vzduchu, ohňa,  ktoré sú pripravené, pozorne uskutočniť všetko, čo je vyjadrené. Možno realizácia prichádza z ďalekého miesta, od ďalekého prameňa, ktorý nemôžeme vidieť, vedzme  však, že sa uskutoční. Ako vietor odnáša ďaleko peľ a semená, tak vaše dobré slova idú ďaleko, aby ďaleko od vašich očí prinášali prekrásne výsledky.

   Keď sa rozprávame s kameňmi, so zvieratami, so stromami, musíme vedieť, kde sa nachádza ich bytosť. Nenachádza sa na fyzickej rovine, ako je to u človeka. Človek má vedomie, pretože jeho bytosť zostúpila  do fyzickej roviny. Bytosť  zvieraťa sa  nachádza v astrálnej rovine, bytosť rastlín je v rovine mentálnej, preto sú ich prejavy také ohraničené. Keďže bytosť kameňov sa nachádza veľmi, veľmi ďaleko v rovine kauzálnej,  tu je príčina obmedzenosti ich životných prejavov, a aj keď ich vitalita je minimálna, sú živé. Zoberte si kameň do ruky a povedzte mu sladké slová: tieto slová sa zaznamenajú. Rozprávajte aj semenám, aj kvetom  a trávam,  prv než ich vložíte do zeme: porastú lepšie.

   Ako vidíte, je stále niečo užitočné v živote, čo môžeme robiť. Príroda je taká nekonečná, taká bohatá. Aby bolo vaše slovo účinné a dalo dobré výsledky, je treba rešpektovať niektoré pravidlá. Keď ste sa naučili kontrolovať a byť v harmónii, čistote, svetle, môžete oslobodiť sily, ktoré budú pôsobiť na celú prírodu, ináč, aj keď budete vyslovovať najkrajšie slová, nedosiahnete žiadny výsledok, alebo zaznamenáte hlúposti. Nahrávanie je faktom - všetko sa zaznamenáva - ale dokázať pomocou týchto záznamov úspešne ovplyvniť prírodu, alebo vedomie bytostí, to už je iná záležitosť.           

    Slová sú mocné  a musíš sa ich naučiť používať tak, aby si menil všetko okolo seba, ale aj seba. Keď je ti zima a cítiš sa sám a opustený, keď máš dojem, že ťa nikto nemiluje, povedz slovo – láska - raz, dvakrát, desaťkrát, rôznymi spôsobmi, uvoľníš tak kozmické sily lásky, a už sa viac nebudeš cítiť sám a opustený. Keď máš pocit, že si v tme, ako keby si spadol na dno priepasti, povedz slovo: múdrosť a svetlo, pokiaľ nezačnú vibrovať a spievať všetky  bunky tvojho tela. Všetko sa v tebe rozjasní. Keď sa cítiš napádaný, obmedzovaný a rušený povedz slovo - sloboda.

 

TALIZMANY

   Veci a bytosti sú také, aké sú, a tak pomocou myšlienok a pocitov  je človek schopný zasahovať do bytostí pre dobro, alebo pre zlo. Mág, ktorý môže byť rovnako bielym ako čiernym, je schopný dať veciam vlastnosti, ktoré pred tým nemala .Zoberie elementy kvintesencie, aby ich vložil do vecí, ktorá sa tak stane živou a schopnou zasiahnuť.

   Vec  existuje sama o sebe, a preto k  svojej existencii nepotrebuje vás, jej existencia je neutrálna a vy jej môžete dať určitú kvalitu. Keď do veci premietate vašu lásku a vaše svetlo, napĺňate ho vaším fluidom, ktoré má  vyššiu kvintesenciu, ako existencia veci, a preto sa talizman môže stať schopným blahodarne pôsobiť na vás a na bytosti, ktoré sa nachádzajú v jeho blízkosti.

   Slovo talizman pochádza z gréckeho- telezma. Telezma je slovo používané Hermesom Trismegistom, keď rozprával o sile všetkých síl, keď hovoril: Slnko je jeho otcom, Mesiac je jeho matkou, vietor ho nosí na svojich krídlach a zem  je jeho výživou. Talizman je teda vec: kameň, kvet, hmyz, prsteň, náhrdelník, nositeľom energie,  ktorou bola nabitá buď samou prírodou, alebo bytosťou silnou v psychickom svete. Iba ten, kto sa vie ponoriť do síl všetkých síl  v najvyššej bytosti, v Stvoriteľovi, je schopný pripraviť mocné a pôsobiace talizmany.

   Hocikto, aj vy na svojom stupni vývoja, pomocou vašej myšlienky a vašej lásky ste schopný  zosilniť vlastnosti vecí. Záver ľudskej cesty je v tom, keď sa stane tvorcom, ako Boh. Iste príroda existuje a existujú aj bytosti a veci, nie je našou úlohou ich vytvárať, ale my máme schopnosť dať týmto veciam život mocnejší, žiarivejší, čistejší. Týmto spôsobom sa v živote veľa vecí môže stať talizmanom.

   Existujú však aj negatívne talizmany, pripravené čiernymi mágmi, veci ktoré sú nabité škodlivými silami, ktoré majú škodiť rôznym ľuďom, priniesť im chorobu,  alebo spôsobiť nehody, alebo hádky v prostredí, kde sa nachádzajú. Teraz  však budeme hovoriť o dobrých talizmanoch.

   V tejto dobe  človek stratil  zmysel pre svätosť, talizmany sa môžu kupovať aj na trhu, na výstavách, alebo je možné vidieť veci, na ktorých sú vyryté znamenia zverokruhu zo zárukou, že sa jedná o jedinečné  talizmany, ktoré vás môžu chrániť, priniesť vám úspech, alebo vám umožniť spojenie s kozmickými silami. Aké klamstvo. Každý, kto pripravuje talizmany, musí poznať zákon následku, medzi fyzickými vecami  a astrálnymi, energie a neviditeľné bytosti. Strigôň pripravujúci vec vie dobre, že vďaka kovom, z ktorých je zložená, symbolom, ktoré má na sebe, je táto vec schopná pritiahnuť príslušné energie. Spojí ho s príslušnými bytosťami tak, aby sa stal mostom, pomocou, ktorého sa pôsobí pozitívne, alebo negatívne. Biely mág však pripravuje talizmany, ktoré ovplyvňujú  výlučne pozitívne.

   V skutočnosti práca mága je rovnaká, ako práca prírody. Príroda vkladá zo špeciálnej esencie všetky živé bytosti, pomocou ktorých sa dosiahne následok, a mág robí to isté. V skutočnosti je možné využívať prítomnosť prírodných energií vo všetkých veciach, avšak je potrebné poznať zákony a nepoužiť ich nikdy pre svoje osobné záujmy.

   Príprava ozajstných talizmanov nesmie byť robená hocikým. Je potrebné byť čistý a nezištný, pretože len čistota vám dovolí úspešne zasiahnuť do vecí a bytostí. Vo  väčšine všetci, ktorí zhotovujú talizmany, ignorujú skoro vždy základné pravidlo. Oni pritiahnu bytosti, ktoré sa zachytia veci, ale nevedia, že skôr či neskôr tieto bytosti chcú byť zaplatené. Sú pripravené slúžiť, ale chcú byť živené, a budú mať bytosti, ktorým budú slúžiť, potravu  pre ich uspokojenie ? 

   V akých situáciách sa často nachádzajú tí, čo nosia talizman ?  Predstavte si  kráľa  násilného a ambiciózneho, ktorý sa rozhodne postaviť silnú armádu, aby bojoval proti nepriateľom. Na tento účel si najme žoldnierov, s ktorými nemá žiadne citové spojenie, sú to jednoducho cudzinci. Iba peniaze, ktoré dostávajú, ich nútia byť podriadení bytosti bez  cností, a preto v nich  rastie neľúbosť. Takže vždy, keď podnikajú nepriateľskú výpravu, títo žoldnieri, ktorí sú unavení znášať ťažkosti  pre panovníka, ktorého nemilujú,  opúšťajú ho a on nechápe, prečo ho už jeho armáda nechráni. Keby kráľ nemal vo svojich službách žoldnierov, ale ľudí, ktorí sú ku nemu citovo viazaní, plní lásky a rešpektu, podporovali by ho so zápalom a  silnou vierou.

   Čo si myslíte, prečo chcú ľudia využívať talizmany? Skoro vždy preto, aby boli úspešní a získali silu a v tomto sú podobní kráľovi, ktorý chcel mal armádu žoldnierov. Keď pripravujú talizmany sú násilní a nútia duchov neviditeľného sveta, aby im slúžili. Za želaním vlastniť talizman, je častokrát  ambícia a lenivosť. Človek chce  byť chránený, alebo úspešný a  hovorí si: Keď budem mať talizman, môžem spať pokojne a iní budú veci uskutočňovať za mňa. A takto sa snažia zrealizovať túžby bez svojho úsilia. Prestanú pracovať, študovať, robiť spätnú analýzu, meditovať a modliť sa a začnú veriť iba sile talizmanu. Prirodzene, že sú výnimky, ale vo všeobecnosti ľudia obklopujúci sa talizmanmi hľadajú ochranu v niečom vonkajšom: a  obklopia sa iba žoldniermi, nie pravou ochranou, ktorá by bola pri nich, keď by rozvíjali svoje cnosti. Preto keď vlastnia silný talizman, pomaly, pomaly sa stráca jeho sila.

   Predstavme si  prípad niekoho, kto má pripravený  talizman, ktorý mu má pomôcť pri čestnom a spirituálnom počínaní. Zistí, že tento talizman mu prináša inšpiráciu, zväčšuje jeho vieru, jeho nádej a jeho zanietenie. Pokiaľ žije tak, že sa zaoberá láskavosťou, čistotou a spiritualitou, obklopuje sa  jemnou potravou, ktorá vyživuje všetky neviditeľné bytosti, ktoré boli pritiahnuté, zavolané a vložené do talizmanu. Pokiaľ budú živený tieto bytosti, sú spokojné a slúžia tomu, kto vlastní tento talizman, ale pokiaľ on zabudne na svoje dobré predsavzatia a začne orientovať ináč svoje myšlienky, už nebude môcť vyživovať neviditeľné bytosti, ktoré mu slúžia a oni odídu. A potom čoskoro zistí, že ten talizman, ktorý inokedy pôsobil magicky, stal sa neúčinný. Dôvod je potrebné hľadať vo fakte, že nevyživujúc viac tento talizman čistými a vznešenými myšlienkami, tento talizman je bytosťami opustený a zomiera. Toto sa môže stať aj kameňom a veciam, ktoré jeden čas boli živé, ale potom  vyhasli.

   Každý, kto verí, že môže počítať s talizmanom a žiť bez dodržiavania určitých zákonov, sa mýli. V určitých podmienkach mu už talizman nemôže pomôcť. So silou talizmanu sa môže počítať len vtedy, keď sa pracuje psychicky i fyzicky  v harmónii so všetkým, čo obsahuje cnosti.

   Talizman môže byť naozaj účinný, len keď je nepretržite  súčasťou vášho štýlu života. Keď je naplnený čistotou, musíte žiť čistým životom, aby bol účinný, keď je naplnený svetlom, musíte ho zásobiť svetlom, keď je však naplnený silou, musíte to robiť spôsobom, aby tejto sily nebolo nikdy menej. Keď nedodržujete toto pravidlo, tak potom to, čo bolo na jednej strane urobené, na druhej strane ničíte, tak ako v rozprávkach, kde v noci zlí duchovia ničili prácu mladého princa, alebo rytiera, ktorá bola urobená cez deň. V každom prípade sa nesmie zabúdať na to, že jediným spôsobom, ktorý prináša výsledky, je vylepšovanie kvality života samého.

   V spirituálnom živote, žiaden vonkajší prostriedok nemôže pôsobiť trvalým spôsobom, pokiaľ človek nežije čistým životom. Keďže tieto pravdy sa človeku nevysvetlili, tak sa klame. Zavesí si na krk  krížik a myslí si, že keď Ježíš zachránil ľudstvo tým, že na kríži dal svoju krv, aj jeho tento symbol bude chrániť. Ale tak to nie je. Stretávame ľudí, ktorí nosia krížik, ale dostanú sa do žalostných situácii. Prečo ich kríž nemal silu zachrániť? Pretože kríž musí byť nosený vnútorne, pod inou formou, vo forme kvalít a cností. Toto je jediná forma, ako ho urobiť účinným, blahodarným a magickým. Môžete navonok nosiť krížik zo zlata, zo slonovej kosti, alebo z hocakého iného materiálu, a on nebude môcť pre vás nič urobiť. Ale keď do tohoto krížika vložíte vašu nádej a vašu lásku, a keď sa prostredníctvom neho spojíte s Kristom, aby ste zmenili svoj život, potom sa môže stať úžasnou silou.

   Toto pravidlo platí aj pre sväté miesta. Na zemi existujú miesta, ktoré sa stali pravými talizmanmi, pretože  svätí, alebo zasvätenci, ktorí tam žili a pracovali, tam zanechali stopy  čistoty a svetla. Vďaka týmto stopám je možné, aby sa diali zázraky: určité osoby sa uzdravili, a iným sa zasa dejú zázraky, ktoré premenia ich vnútornú existenciu. Ale aby si tieto miesta udržali svoju magickú silu, je potrebné ich chrániť pred všetkým, čo by mohlo rušiť ich atmosféru. Akákoľvek je svätosť miesta, nehľadiac na odtlačky svetla a čistoty, ktoré tam boli  kedysi zanechané, toto všetko zmizne, pokiaľ toto miesto bude navštevované bytosťami, ktorí z dôvodu prirodzenosti svojich myšlienok alebo citov, tam donášajú temné entity. Preto je potrebné byť bdelý, aby následkom myšlienok a citov neviditeľní obyvatelia tohoto miesta, ktorí sa tam usadili, aby spolupracovali, neodišli inde, na iné miesta priaznivejšie pre ich prejavy.

   Sú aj mnohí ľudia, ktorí veria, že krstom získanom po narodení, sú už v poriadku na celý zvyšok života. Áno, boli pokrstení, ale keď si myslia, že zlí duchovia sa neopovážia do nich vojsť, pretože keď boli maličkí, tak im kňaz dal na čelo vodu a svätený olej, tak sa mýlia. Všetci diabli môžu vojsť a nenechajú sa odradiť pokrstením. Krst, tak ako aj iné sväté veci, je talizmanom, a keď tí čo boli pokrstení, nepracujú po celý ďalší život ďalej na tom, aby si ho udržali, čoskoro z neho nezostane nič. Pokrstia ťa a odpúšťajú sa hriechy, to je pravda, ale po celý ďalší život sa musíš snažiť udržať živé to, čo bolo v tejto chvíli do teba vložené. Každý deň sa musíme očisťovať vedome,  celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Sú takí, čo sú pyšní a spokojní, lebo sú pokrstení, a predstavujú si, že už nič nepotrebujú, ale keď žijeme v ich blízkosti, zistíme, že sú takí istí ako tí, ktorí nikdy  pokrstení neboli, niekedy aj horší.

   Ale choďte toto vysvetliť kresťanom, veria v absolútnu účinnosť krstu, a veria taktiež, že keď Ježiš za nich vylial krv, tak ich zachránil raz a navždy. Môžu teda byť pokrstení, nosiť krížiky a recitovať ruženec, ale pokiaľ nevyvinú žiadne úsilie, aby sa priblížili ku príkladu, ktorý im ukázal Ježiš, nič ich nezachráni, a všetky tieto praktiky sa stanú smiešne.

   Môže byť veľmi blahodarné pre váš vývoj nosiť talizmany, krížiky, navštevovať sväté miesta, dostávať požehnania, ale nemyslite si, že niečo dostávate, pokiaľ sa tam zo svojej strany  nezúčastňujete aktívne. Ste to vy sami so svojim vnútorným prístupom, s vašimi myšlienkami a vašimi citmi, čo  oživujete deň po dni talizmany, až pokiaľ na vás nezačnú pôsobiť blahodarne.

II.

    Je povedané, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, ale aj človek vytvára Boha v sebe samom. Keď sa približuje ku Bohu, vytvára v sebe obraz viery. Ten obraz v ňom bude pôsobiť ako vnútorný prijímač nebeských síl.

   Aj talizmany sú prijímačmi a kondenzátormi síl, presne tak, ako sú kondenzátory elektriny, do veci sa vkladá a kondenzuje dobrá a zlá energia, ktorá sa postupne uvoľní  a vyprodukuje tie efekty, pre ktoré bola skondenzovaná. Aj v psychickej rovine máme podobný proces, keď v skutočnosti v sebe vytvoríte obraz, môžete si ho uchovať, vyživovať a oživovať vašou myšlienkou, vašou láskou, vašou vôľou, pokiaľ tento obraz pomaly nezasiahne  všetky vaše jemné telá a  premení vibráciu vašich buniek. Môžete si do seba vložiť obraz veľkého učiteľa, postavu Krista a nakoniec obraz Pána a koncentrovať sa na jeho poznanie, jeho lásku, jeho silu, jeho dokonalosť. Keď sa dôkladne zameriate na tento obraz, čoskoro pocítite magické účinky vo vás.

   Načo je veriť v Boha, keď vaša viera neprináša žiaden efekt, keď vám nepomáha  zmeniť sa? Niektorí hovoria: ale ja som veriaci, verím v Boha, a pritom na ňom nie je vidieť  žiaden účinok. Ako to, Pán je v tej bytosti taký slabý, zbytočný a neúčinný? Keď to neprináša zlepšenie, tak sa v Neho neoplatí veriť. Z určitého pohľadu majú ateisti pravdu, keď neveria v Boha, keď vidia tie mizivé výsledky, ktoré obdržia veriaci, myslia si, že  sa bez Boha zaobídu.

   Veriť v Boha nie je teda dostatočné, musíte v sebe oživiť jeho obraz, pozastavovať sa pri ňom veľmi často, aby sme ho mohli kontemplovať, skláňať sa pred ním a ponúkať mu to najlepšie zo seba. Predstava začne pôsobiť tak magicky ako talizman: bude vás viesť, ochraňovať a osvetľovať. A keď by ste  raz mali urobiť chybu, alebo sa stratiť, ten obraz príde, aby vás zachránil.

    Mágia, tak ako som vám už povedal, je ďalšia forma fyziky. Keď mág pre svoju ochranu potrebuje talizman, urobí to jednoducho, pretože pozná zákony. Počas vojny, ľudia používali  natrhaný papier, aby sa sklo neroztrieštilo počas bombardovania. To zaručovalo aby sa sklo neroztrieštilo, pretože neutralizoval vibrácie. Keby niekto ignoroval zákony  fyziky, mohol by si  myslieť, že sa jedná o mágiu. Predstavme si toto v inej rovine. Keď sa zlé myšlienky alebo city zväčšujú, je to niečo podobné ako bombardovanie, a vaše okná sa môžu rozbiť. Keď si však svoje okná utesníte papierom, čo znamená obrazom svätca, proroka, alebo Krista., koncentrujete sa na neho s láskou, tento obraz bude čeliť škodlivým vibráciám a budete schopný vydržať. Vec je jednoduchá, ale ľudia si nie sú schopní  pripustiť, že sa jedná o tie isté zákony, ktoré riadia všetky fenomény. Vďaka vibráciám talizman vytlačí všetko, čo s nimi nie je v zhode  a vďaka zákonu príťažlivosti pritiahne tie vibrácie, ktoré sú rovnaké.

   V kresťanstve stále existovali mystici, ktorí odporúčali obraz Krista ako talizman, ktorý ich môže osvetliť a ochrániť pred všetkým zlým. Obrázky veľkých svätcov sú taktiež účinnými talizmanmi. Ľudstvo ich stále používa, a zaručujem vám, že je lepšie kontemplovať nad Kristovým obrazom, alebo nad svätcom, ako si kúpiť nejaký talizman v špecializovanom obchode, kde je nemožné s istotou vedieť, či znaky, ktoré obsahujú, sú účinné alebo nie. Keď chcete vlastniť naozajstný talizman, vyberte si obrázok bytosti čistej, spravodlivej, múdrej, obraz skutočného syna, alebo dcéry Boha, kontemplujte ho a budete účinne  chránený.

    V Tibete sa žiaci učia, ako pracovať so soškou božskosti. Prostredníctvom koncentrácie a vyslovovaním magických formúl, sa učia napúšťať túto vec jej vitalitou, až do chvíle, kým božskosť nepríde naozaj prebývať do sošky, od tohoto momentu adept vchádza do kontaktu s Nebesiami, aby dostával pomoc a rady.

   Chcel som si overiť túto metódu a zistil som, že je naozaj účinná, avšak objavil som ešte lepšiu metódu. Zistil som, že namiesto koncentrovania a straty všetkej energie na naplnenie sošky, je lepšie koncentrovať sa na Slnko. Nie je snáď Slnko živšie ako nejaká soška?... A keď po roky naňho obraciate svoj pohľad, myšlienky, vašu lásku, nebudete to vy, čo ho budete oživovať- určite to nepotrebuje - ale bude ono, čo bude oživovať vašu bytosť, a toto bude určite oveľa prospešnejšie.

   Je preto dobré dávať dobré vibrácie veciam. A aj keď táto vec je pre vás  prospešná, ostane stále mimo vás,  a všetka vitalita, ktorú ste jej dali už nebude vaša. Od tejto chvíle bude predmet žiť a pre svoj život bude priťahovať elementy z vás pre svoje vyživovanie, a tak sa z vás niečo oddelí, a vy riskujete, že niečo strácate.

     Nie je teda lepšie, ak ste vy sám oživovaný Slnkom, symbolom Krista? Týmto spôsobom všetky sily budú vaše a ostanú vo vás a Slnko bude pokračovať v ich vyživovaní.

   Vďaka bielej mágii je v živote všetko možné. Takže skôr ako sa uspokojovať v oživovaní vonkajších vecí, oživujte seba samého. Naozaj. Pretože tou najdôležitejšou vecou ste vy sám... áno práve vy. A tak sa vy stanete pravým talizmanom. Ale ako? poviete, keď talizmanmi sú veci. To je pravda, ale počúvajte. Človek má zverenú úlohu ako zamestnanec obchodu, ale od tohto momentu veci začnú ísť zle, všetko sa kazí. Je evidentné, že tento stav zapríčiňuje zlý talizman. V skutočnosti v rodinách, podnikoch, inštitúciách a štátoch určite nie sú len talizmany, ktoré ničia, boli povolané  a vytvorené. A sú aj osoby, ktoré nech idú na akékoľvek miesto,   tak tam nesú prosperitu a úspech. Presne tak ako vo všetkých ďalších oblastiach sú talizmany, ktoré  nesú úspech a iné, ktoré nesú neúspech.

   Takže teraz je na vás, aby ste používali metódy, ktoré vám dávam pre očisťovanie, oživovanie, oduševňovanie vašej bytosti na všetkých úrovniach. A tak sa stanete úžasným talizmanom schopným vypudiť a oddialiť entity a negatívne prúdy a ochrániť všetky bytosti okolo vás.

 

VI.

VÝZNAM ČÍSLA TRINÁSŤ

    Často sa hovorí že trinásť je číslo, ktoré nosí nešťastie, a že netreba byť nikdy trinásty za stolom. Prirodzene, že mnohí sa pýtajú, čo si o tom majú myslieť, pretože sú zmätení rôznymi tvrdeniami.

   Pre pochopenie toho, prečo bolo číslo trinásť považované za nešťastné, je potrebné sa na okamih zastaviť pri čísle dvanásť. Deň je dvakrát rozdelený na dvanásť hodín, rok na dvanásť Mesiacov a potom je dvanásť znamení zverokruhu. V biblii znova nájdeme číslo dvanásť. Jakub ml dvanásť synov, ktorí založili dvanásť kmeňov Izraela, týchto dvanásť kmeňov reprezentuje dvanásť vzácnych kameňov, ktoré mal na krku veľkňaz Aron, brat Mojžiša. Nebeský Jeruzalem opísaný svätým Jánom v Apokalypse má dvanásť  vzácnych kameňov a jeho múry majú dvanásť dverí, ktoré sú dvanástimi perlami.    

     Dvanásť je teda číslom toho, čo je kompletné, toho čo tvorí celok, jednotu: deň, rok, národ alebo mesto. Trinásť je dvanásť plus jedna, a ten čo je pridaný ostáva vonku z jednoty, je ako cudzí element, a keď nie je čistý a nevibruje v harmónii so zvyškom, celý celok je ohrozený. Preto je trinástka označená za ťažké číslo, číslo skúšok a niekedy dokonca smrti. Trinásta Tarotová karta je kartou smrti.

    A môžeme tiež povedať, že ten trinásti, čo sa chce pridať k dvanástim môže predstavovať začiatok nového cyklu, alebo novej jednoty. V zasvecovacej vede nie je smrť nikdy označená ako definitívny koniec, ale ako začiatok nového života. Číslo trinásť nie je teda škodlivým číslom, ale neznáša nečistotu a disharmóniu. Keďže je veľmi aktívne, dynamické, tak toto číslo môže škodiť bytostiam, ktoré nie sú ľudské, láskavé a milé, a nevedia pochopiť jeho vplyv.

    Vo fyzickej rovine je číslo trinásť spojené s krížom 1+3=4 takže s utrpením. Kríž je v priestore rozložená kocka  a schematický znamená väzenie.

   Takže keď číslo trinásť pôsobí negatívne na bytosti, tak to nezávisí od neho, ale od zvláštneho spôsobu, ktorým každý inak  prijíma jeho vplyv, ale aj vyžarovania tých, čo má okolo seba. Toto je pravdivé aj pre vodu, vzduch, svetlo a dokonca pre výživu, každá bytosť ich prijíma rôznym spôsobom, pretože všetko závisí od  zdravia, od fyzickej stavby, nielen od úrovne rozvoja a duchovnej úrovne. Jedni  sú stimulovaní,  iní zasa ochorejú, a ďalší začnú premýšľať.

   Samé osebe sú čísla ako mnohé iné veci v živote neutrálne, ale pôsobia rôzne podľa kvality indivíduí. Pre zasvätenca, ktorí vie všetko premieňať, môže byť číslo trinásť veľmi prospešné, pretože vyburcuje iných, vyburcuje iných ľudí, je to číslo ktoré čistí, upratuje a tí čo toto očisťovanie nemôžu vydržať, sú vyhodení a odstránení. Preto je potrebné, aby títo ľudia zabránili, aby boli trinásti za stolom. Je zaujímavé že nešťastia a nehody, ktoré sa dejú ako následok čísla trinásť sa často stávajú najmladším a títo dokonca môžu zomrieť. Sám som pozoroval tieto prípady a musím povedať, že sa nejednalo o poveru.

    Prirodzene, že keby sme študovali mnohé tradície, ktoré odporúčali robiť jedno a nerobiť druhé, tak by sme o tom mohli napísať mnohé knihy, pretože každá krajina má svoje tradície. Majú ich predovšetkým primitívne národy, ktoré majú svoje zvyklosti svadobné, pri narodení, v puberte. Nie je vylúčené, že v mnohých oblastiach existujú vďaka ich jasnovidnosti, ich kontaktu s neviditeľným svetom. Keď by sme však mali dodržiavať všetky zvláštnosti, tak by sme sa stali veľmi obmedzení a nemohli by sme nič urobiť.

   Zoberme si ako príklad astrológiu. Astrológovia nám odporúčajú začať určitú prácu v určitý deň, v určitú hodinu dňa alebo noci, pretože je to presne ten  moment, v ktorom sa začne komunikácia medzi určitou planétou, duchom alebo planetárnym géniom. Ja verím v astrológiu, už tisícročia veľa inteligentných a múdrych ľudí na nej pracovalo, ale v meniacom sa živote sa nemôžeme až tak obmedzovať: keď je niekto napríklad chorý, alebo keď je to potrebné, nemôžeme čakať na hodinu, Mesiac alebo rok, aby sme mu zachránili život.

   Keď ste sa úprimne rozhodli robiť dobro, tak všetky momenty sú dobré. Je treba si však všimnúť len fakt, že úspech prichádza podľa ich stupňa vývoja. Ukážme si príklad z bežného života: keď máte uskutočniť špeciálne úlohy a osobne nepoznáte riaditeľa alebo ministra, tak musíte chodiť z jednej kancelárie do druhej, a po mnohých krokoch sa môže stať, že vo vašom spise nie je to, čo hľadáte. Keď však poznáte riaditeľa a ten je vaším priateľom, tak vám hneď umožnia vstúpiť do kancelárie, opýtať sa, a hneď mať odpoveď. Všetko sa ihneď dá ľahko do poriadku a nemusíte strácať hodiny čakaním po chodbách. To isté sa deje v spirituálnom živote, všetko závisí od toho, kto ste.

    Keď je nebo zamračené,  slnečné lúče vás nemôžu zasiahnuť, a preto si musíte zabezpečiť svetlo a teplo iným spôsobom. Predstavte si teraz, že ste nad mrakmi, Slnko svieti a nič vás netrápi. Nad mrakmi sú iné podmienky a dole pod nimi ste vo svete, kde účinkujú iné sily. Samozrejme, že toto všetko je symbolické, ale znamená to, že pokiaľ ste veľmi ponorení do matérie, ste stále v situáciách, ktorým musíte čeliť, alebo pravidlám ktoré musíte dodržiavať. Takže ako náhle vystúpite o stupienok vyššie vo sveta spirituálnom, tak všetky tieto pravidlá stratia svoju hodnotu.

   Ale vráťme sa k číslam. Existuje veda o kombinácii čísel a ten kto ju pozná, tak ju niekedy využíva, aby ničil a škodil ostatným. Pokiaľ čísla nekombinuje, nie sú ani dobré ani zlé. Iba keď ich kombinujeme, môžu sa stať ničivé a zlé, alebo dobré a priaznivé. Stačí niekomu  napísať číslo na dvere, alebo mu dať číslo, a všetko sa začne buď dariť, alebo kaziť. Ja týmto veciam verím. Verím  tomu, pretože čísla sú sily. Napríklad číslo trinásť prináša niekomu šťastie a iným nešťastie. A zato môže číslo trinásť? Nie, všetko závisí od toho, kto ste, a ako to viete používať.

    Poviete: ale prečo v bežnom živote nie sme veľmi ovplyvňovaní číslami? Pretože sme im veľmi vzdialení. Zo všetkej reality, ktorú poznáme, sú čísla tou najvzdialenejšou. My bezprostredne reagujeme na realitu, ktorú môžeme pocítiť: zimu, teplo, chuť, jedlo, vôňu kvetov, zvuky, farby, tvary.  Čísla sú však realitou takou jemnou, takou vzdialenou, že sa zdajú nedostupné. Takže preto na nás nepôsobia. Keď sa však k nim priblíži spiritualista, okamžite pocíti ich vplyv. Je to ako s vôňou a zvukmi. Keď ste príliš vzdialení, nemôžu  vás dosiahnuť. Skúste sa však priblížiť  a zľaknete sa, alebo sa premiestnite do raja. Vo svojej podstate sú čísla od nás príliš vzdialené. Avšak rieky, stromy, pohoria nie sú ničím iným, ako zmaterializovanými číslami. Keď by ste túto otázku prehĺbili, zistili by ste, že neexistuje nič okrem  zmaterializovaných čísel. Všetko je číslom. Príroda, univerzum, všetko okolo nás je postavené z čísiel, ale tak dobre utajených, že ich nemôžeme počuť, vnímať a chápať. Keď sa k nim priblížime a necháme sa nimi preniknúť, uvedomíme si, že rozprávajú, spievajú, vysielajú vône. Pre vás toto všetko bude ťažké prijať, ale pre mňa je to  tak. Viem to, lebo som si na to siahol rukou a ochutnal to.

 

 

 

VII

Mesiac - hviezda mágie

   Mesiac  hrá dôležitú úlohu v mágii, pretože  prv než strigôni  uskutočnia svoje praktiky, využívajú jeho fázy. Fázu, keď sa zväčšuje, je plný,  a fáza zmenšovania sa, keď Mesiac a jeho entity sú často volané na svoje sedenia.

   Mesiac je hviezda ako bielej, tak aj čiernej mágie. Zasvätenci upozorňujú na jeho dva aspekty: čistý a nečistý, blahodarný a škodlivý. V Grécku boli tieto dva aspekty zosobnené bohyňou Dianou [Artemis], alebo bohyňou Hekate pekelným božstvom. Mesiac je svet dvoch tvárí. Plodnej tváre charakterizovanej tým, že zbiera všetko zlo rodiace sa na Zemi. Myšlienky a city sa pohybujú a sú priťahované Mesiacom a zasväcovacia veda ho vtedy volá čiernym kornútom. Čierny kornút vracia späť na Zem zlo vo forme nepriaznivých vplyvov a z toho sveta si čierny mágovia priťahujú čierne entity, ktoré napádajú a rušia ľudí a priťahujú tiež iné škodlivé entity potrebné na  rôzne sprisahania.

    Ďalšia tvár ukazuje vplyv Slnka, sveta čistoty, sveta anjelov, ktorý prináša čistý  život. Mesiac kraľuje vode.  Keď sa chcete očistiť, stať sa čistou vodou, musíte sa spojiť s Mesiacom vtedy, keď je na čistejšom, vyššom stupni, keďže Mesiac kraľuje tak vode kryštálovej ako aj špinavej. Tak ako má Slnko afinitu k ohňu a zlatu, tak má Mesiac afinitu  k vode a ku striebru. Ten, kto vie pracovať s Mesiacom, sa očisťuje... Toto očisťovanie môžete robiť tak, že v ruke držíte strieborný predmet a spojíte sa s archanjelom Gabrielom - ktorý je archanjelom Mesiaca, tak ako je archanjel Michael archanjelom Slnka - povedzte jeho meno. Aj perla vďaka svojmu vyžarovaniu má afinitu k Mesiacu.

    Mesiac pôsobí svojím magnetizmom na more a aj na ženské cykly. Preto strigôni používajú menštruačnú krv, pretože pri jej strate sa žena nachádza vo zvláštnom psychologickom stave, ktorý napĺňa samotnú krv.

    Zasväcovacia veda učí, že aj entity astrálneho sveta  krúžia okolo ženy a sú pripravené sa živiť z vyžarovania jej krvi.  Keď žena nie je pozorná a skĺzne ku nižším myšlienkam, alebo vyslovuje slová nenávisti proti niekomu, tieto entity sa naplnia vyparujúcou sa krvou a môžu škodiť ľudským bytostiam. Preto Mojžiš zakázal ženám počas menštruácie chodiť na sväté miesta. V skutočnosti je menštruácia sama o sebe neutrálna, nie je v nej nič nečistého. Všetko závisí od ženy, od jej myšlienok a pocitov a od jej zvyklostí. Strigy používajú vedomo túto krv, aby nakreslili  škodlivé obrazy, napustili veci tak, aby vyživovali larvy a elementálov, od ktorých chcú aby uskutočnili ohavné príkazy.

   Častokrát sa strigy vyzlečú do naha, aby  mohli lepšie zachytiť vyžarovania Mesiaca, pretože poznajú silu nahoty. V skutočnosti zasväcovacia veda učí, že aj fyzické telo má éterické antény, vďaka ktorým muž alebo žena komunikuje so silami prírody a môžu takto vyžarovať alebo zachytávať prúdy. V skutočnosti sú šaty formou štítu medzi telom a kozmickými energiami. Keď sú mágovia nahí, tak to robia preto, aby zvýšili svoju schopnosť zachytávať tieto energie, pôsobiť a orientovať ich želaným smerom. Je však dôležité si uvedomiť jednu vec, že keď sa chce robiť zlo, tak do seba priťahujeme len temné prúdy, ktoré sú v priestore a je tu veľké riziko, že jedného dňa nimi budeme úplne nasiaknutí a ovládaní.

   Viem, že v súčasnosti sa stále viac rozvíja  nudizmus a tí, čo ho praktizujú vo všeobecnosti nemajú žiaden zámer robiť mágiu. Avšak dávam to do pozornosti, pretože nahota priťahuje ako dobré tak aj zlé energie, a je riskantné sa vystaviť nahý, pokiaľ nie sme dostatočne schopní kontrolovať seba, zastaviť všetko, čo je negatívne a temné a otvoriť sa  iba svetlým prúdom. Je veľmi dobré sa vystaviť  vzduchu a slnku, otvoriť fyzické póry, ale sú aj  póry spirituálne, ktoré je potrebné sa naučiť otvoriť.

    Ale zaoberajme sa teraz dôležitou otázkou pre váš každodenný život. Mesačný cyklus je približne jeden mesiac: počas 14-tich dní Mesiac narastá a v nasledujúcich 14-tich dňoch sa zmenšuje a tieto zmeny vyvolávajú v prírode a ľudských bytostiach zmeny. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že narastajúci Mesiac vyvoláva aktivitu, zatiaľ čo Mesiac, ktorý sa zmenšuje, ospalosť, otupenosť a oddych. Ten kto nevie o existencii týchto prirodzených rytmov sa môže aj znepokojovať, keď  na sebe pocíti zmenšujúci sa Mesiac. Nie je tu nič na znepokojenie. Je iba potrebné byť pozorný a nevyčerpať svoje rezervy.

   Aj keď veci nerobíme s tou jasnosťou, intenzitou, účinnosťou ako počas narastajúceho Mesiaca, keď sme pozorný, bdelý, je možné  pokračovať intenzívne aj počas zmenšujúceho sa Mesiaca. Avšak keď máte začať nejakú dôležitú prácu je lepšie počkať na narastajúci Mesiac. Toto obdobie je úspešnejšie pre akúkoľvek činnosť. Keď chcete ukončiť nejakú vec, tak je lepšie počkať, pokiaľ sa Mesiac nebude zmenšovať.

    Takže vidíte, akákoľvek je fáza Mesiaca, môže sa využiť pre spirituálnu prácu. Keď chcete rozvíjať vašu vôľu, alebo vaše zdravie, mať viac lásky a múdrosti a viac svetla, počkajte na prvé dni narastajúceho Mesiaca. V noci  sa pozerajte na Mesiac, zodvihnite pravú ruku a povedzte: Tak ako Mesiac rastie a šíri voju svetlosť v nebi, nech všetky bytosti dostávajú zdravie a silu... alebo svetlo a lásku, pokiaľ sa nestanem Božím služobníkom: toto je treba povedať tri razy. Počas zmenšujúceho Mesiaca povedzte: Tak, ako sa Mesiac zmenšuje, nech sa zmenšujú aj moje chyby a zlozvyky pre Božiu slávu. Aj toto je treba opakovať tri razy stále so zdvihnutou rukou. Keď tieto cvičenia robíte presvedčený a pravidelne, tak budete mať dobré výsledky.

   Mesiac má veľký vplyv na matériu a toto je dôvod, prečo by sme to mali uskutočňovať, aby sa to zrealizovalo a konkretizovalo. Keď sa chystáte započať prácu, alebo ju dokončiť, budete mať lepšie výsledky, keď sa necháte  ovplyvňovať Mesiacom..

 

VIII

Práca s duchmi prírody

           Keď dokážeme komunikovať s prírodou tak je to preto, lebo je živá a inteligentná. Je živá a inteligentná, pretože je obývaná rôznymi bytosťami, ktoré pracujú v kameňoch, rastlinách a zvieratách. Rôzne bytosti sa tiež nachádzajú v rôznych tradíciách sveta. Možno, že sa o nich nehovorí tak, ako v rôznych náboženstvách a civilizáciách, avšak podstatné je vedieť, že príroda je živá, pretože je obývaná, pretože aj štyri elementy zem, voda, vzduch a oheň sú obývané. Preto môžeme vojsť a komunikovať s bytosťami, ktoré ich obývajú, aby v nich uskutočňovali rôzne úlohy.

    Toto je skutočnosť známa už tisícročia mágom, strigám a strigôňom všetkých kontinentov, ktorí sa snažia podriadiť si tieto bytosti ku svojim službám a mnohí z nich to dokážu .... bohužiaľ. Pretože vo všeobecnosti ich využívajú, aby  uspokojili svoje túžby, sexualitu, želania pomsty.... atď. a duchovia im slúžia. V skutočnosti duchovia prírody sa tešia, že sa im dá práca, ktorú môžu uskutočňovať a robia ju bez toho, aby sa zaoberali tým, čo je dobré a čo je zlé. Uskutočňujú im zverené úlohy hnané strachom z tej vyššej prirodzenosti, ktorá ich dokázala ovládať. Preto ich ľudia používajú ku ohavnostiam a oni slúžia, pretože sú už tak stvorené, nepoznajú žiadnu morálku a robia nerozlišujúc  dobro,  alebo zlo. Takže teraz je na nás, aby sme ich zamestnali pre Nebeskú prácu.

    Keď sme v prírode, je potrebné si byť vedomý prítomnosti všetkých duchov, ktorí ju obývajú a ktorí už existovali veľmi dávno pred našim príchodom na Zem. Je veľmi blahodarné sa s nimi spojiť, rozprávať sa s nimi, nadchýnať sa nad krásou ich  práce, ktorú uskutočňujú pod zemou aj na zemi, vo vode aj vo vzduchu. Keď to urobíte, budú šťastní a stanú sa vašimi priateľmi, budú sa na vás usmievať a dajú vám dary: vitalitu, radosť, poetickú inšpiráciu,  a nakoniec jasnovidecké schopnosti.

   Ale tu sa nesmiete zastaviť, je potrebné  to robiť spôsobom, aby sa tie miliardy duchov, ktoré obývajú prírodu,  zúčastnili na Nebeskej práci. Keď prechádzate cez les alebo cez hory, obráťte sa na všetky tieto neviditeľné bytosti, ktoré svojou aktivitou rozširujú život kameňom, rastlinám, zvieratám,  a proste  ich, aby prišli pomôcť všetkým tým, čo pracujú pre  lásku, svetlo a pokoj: aby mohlo Božie kráľovstvo zostúpiť na zem.

    A keď sa nachádzate na brehu  mora, alebo rieky, obráťte sa k duchom, ktoré ich obývajú a povedzte im: Čo dobrého robíte pre ľudstvo? Snažte sa ovplyvniť všetkých, ktorí sa prídu ponoriť do vašej vody a tých čo cestujú po vode, aby sa v nich zrodilo želanie niečo zmeniť, zlepšiť sa... Isteže,  majú tvrdú hlavu, ale vy máte možnosti, a keď vydržíte, budú vás počúvať, a aj tak uskutočnia svoju vôľu. Tak do toho, dajte sa do práce. A tak miliardy  duchov budú pracovať na srdciach a mysliach ľudí.

    Prečo byť skúpy a nikdy nemyslieť na vyslovovanie slov pre dobro ľudstva? Čo by sme neboli schopní urobiť pre seba? Aj obrátiť nebo a zem ... ale pre iných.... A teraz je čas, aby sme  zmenili svoje myslenie. Hocikde do prírody pôjdete, myslite na to, aby ste sa obrátili na všetky bytosti, ktoré obývajú jaskyne, stromy, potoky, jazerá a  hviezdy a žiadajte ich, aby sa prišli podieľať na príchode kráľovstva Božieho na zem. A tak Nebo vo vás rozpozná tvorcu  nového života, prameň, božieho syna. Nebo, zem, oceány, všetky elementy prisahali pred nekonečnosťou pomáhať tým, čo pracujú na vytváraní mieru, harmónie a krásy.

IX
Kvety a vône

    Darovať kvety je zvyk rozšírený všade. Kvety darujeme, aby sme prejavili obdiv, rešpekt, lásku. Predovšetkým ženy sú citlivé na kvety. Keď si chcete získať priateľstvo ženy, ponúknite jej kvety. Prirodzene, že to nemusí byť dostačujúce..  Určitým ženám môžete dať všetky existujúce kvety a nezískate ich priazeň, pokiaľ im  neponúknete iné kvety, neviditeľné kvety a práve tie sa musíte naučiť darovať, kvety vašej duše.

   Skúste sa pozerať na dušu: a ihneď pocítite niečo poetické, schopné premeniť váš vnútorný stav. Aj jemný pocit a nepatrný stav už menia niečo v hĺbke vašej bytosti. Kvety, na ktoré sa pozeráte, vám rozprávajú prostredníctvom svojich farieb, svojho tvaru a svojej vône a otvoria priechod, aby prenikli vašimi jemnými telami, aby vo vašej duši zobudili tvar, vôňu a farbu, ktoré im prináležia. .Podobná vec nastáva prirodzene  aj v prípade veci odpornej. Práve preto je potrebné byť pozorný iba na prítomnosť harmonickú, peknú  a čistú... pretože tak ich prítomnosť do nás prenikne. Tak isto v rovine spirituálnej existujú kvality a vlastnosti zodpovedajúce tej harmónii a cnosti a tieto vlastnosti sa začnú prejavovať...

    Všetko, čo vás obklopuje, vás ovplyvňuje, a aj keď si to neuvedomujete, je  pre vás dôležité  si byť toho vedomý, aby ste uskutočnili prácu pre dobro. Vo chvíli, keď cítite, že bytosť alebo vec vás pozitívne ovplyvňuje, musíte vedomo otvoriť vaše vnútorné póry, aby ste pocítili, ako vás toto vyžarovanie prenikne do hĺbky. Keď ich neotvoríte, aj najlepšie pocity, ktoré sa vás jemne dotknú, ostanú neúčinné.

   Choďte na miesto, kadiaľ preteká potôčik, alebo kde vyviera prameň vody, a myslite, že tam je ozajstný prameň života, ktorý musí zostúpiť a ovplyvniť vás. Vystavte sa Slnku a kontemplujte ho, otvorte sa mu spôsobom aby vo vás prebudilo Slnko spirituálne, jeho teplo, jeho svetlo... Priblížte sa ku kvetom a pýtajte sa ich na tajomstvo ich vône, počúvajte, čo vám povedia, aby vás naučili šíriť voňavejšiu kvintesenciu vášho srdca a vašej duše... Všetko rozpráva, ale ľudia nevedia počúvať, nevedia počúvať ani Slnko, ani stromy, ani skaly, ani jazerá, ani hory,  ešte menej vtákov a ešte menej ich vnútorný hlas, ktorý im rozpráva nepretržite. Kde sa však klebetí, tam hneď napnú uši. Nedokážem pochopiť, prečo sú takí. Je toľko pekných vecí na počúvanie, na pozeranie a pochopenie, prečo sa teda stále zastaviť pri tom, čo je úbohé a zbytočné?

   Pozrite sa na tú ružu: je malá, ale pre mňa je veľká, pretože mi prezradí veľa vecí, preto ju milujem. Je šťastná, usmieva sa a ja sa na ňu pozerám s láskou, aby som ju povzbudil vojsť do mňa a prebudiť ďalšie ruže, ktoré sú v mojom srdci a mojej duši. Prečo to neskúsite aj vy? Odporúčam najmä ženám, ktoré čakajú dieťa, z času načas robiť túto prácu s ružami, počas tehotenstva, aby dieťa, ktoré čakajú bolo blahodárnejšie ovplyvnené.

   Duchovia ruže sú entity prichádzajúce s  Venuše, ktorí prijali inkarnáciu na zemi, aby pomohli ľudstvu. Ale pravá misia ruže sa ešte nepozná a používa sa len na výzdobu bytov a záhrad, alebo získania si muža a zvádzanie ženy. V skutočnosti ruže existujú, aby nám ukázali cestu k najväčšej dokonalosti, cestu pravej lásky, lásky ktorá nezväzuje, ale oslobodzuje. Toto je úloha a odkaz ruže. Keď je ruža kráľovnou kvetín, je to preto, aby nás naučila pravej láske. V deň keď ľudia pochopia tú obeť, keď prišla medzi ľudstvo a prijmú jej posolstvo, tak ju možno začnú napodobňovať, hocikadiaľ pôjdu, rozšíria v atmosfére prekrásnu vôňu.

   V pozemskom raji Pán zveril Eve starostlivosť  o vegetáciu, pretože Eva žila medzi kvetmi, bola schopná šíriť vôňu kvetín. Ale vo chvíli prvého hriechu stratila túto schopnosť. Prv než zhrešila vyžarovala vône, pretože vlastnila kvality a cnosti, ktoré sa vo fyzickej rovine prejavovali vo forme vôní. V skutočnosti je vôňa fyzickým prejavom cností, tak ako je smrad prejavom zlozvyku. Keď sú ženy tak silno priťahované vôňami a cítia potrebu sa voňavkovať, je to preto, lebo podvedome si želajú nájsť stav, ktorý mali v raji. Vyžarujúc tak prirodzené vône. Avšak navoňavkovať sa nie je najlepšou metódou. Keby sa naučili rozvinúť určité kvality, našli by ich vône, našli by svoju krásu.

 Vo všeobecnosti je otázka vône a smradu zaujímavým argumentom. Keď pozorujeme sami seba, tak naše telo nemá stále rovnakú vôňu. Keď ste rušený alebo nahnevaný, tak zistíte, že vôňa je nepríjemná. Keď v sebe vyživujete vznešené pocity, tak vaše telo môže vyžarovať rôzne vône, skoro podobné vôni kvetov.

    Spomínam si raz na to, ako  som sa s priateľmi v oblasti pri Lione  prechádzal lesom a tam som si všimol mladé sedemnásťročné dievča, ktoré som pred tým nepoznal. Navonok nebola  ničím zvláštna, ale keď prešla okolo mňa, tak som si všimol, že zavoňala zvláštnou vôňou čistoty, sviežosti a  nevšednej poézie. Ostal som ohromený: povedal som si, že sa jednalo o vôňu horského kvetu. Bol som tým tak zasiahnutý, že som sa opýtal, či sa navoňavkovala. Ona odpovedala, že nie a bolo jasné, že hovorí pravdu. Bolo to teda jej telo, čo vyžarovalo tú vôňu kvetov. Od tej prechádzky som ju už viac nikdy nevidel, ale na tú vôňu som nikdy nezabudol. Neverím, že si uvedomovala, že vlastní taký zvláštny dar. Sú ženy, ktoré by dali všetko za to, aby vlastnili tú voňavku.

   Strigy a strigôni poznajú zaklínadlá, ktoré im umožňujú vytvárať odporné pachy na priťahovanie démonov. A keď existuje zvyk zapaľovať vonné oleje v kostole, tak sa to robí kvôli odohnaniu zlých duchov a  pritiahnutiu duchov svetla. Je povedané v Biblii, že vôňa obete spravodlivých vystupuje až k Pánovi a napĺňa ho slasťou. Áno Boh vdychuje duše, to  je realita: spravodlivá duša vyžaruje vôňu, ktorá priťahuje prítomnosť svetlých entít a nakoniec Svätý Duch príde dýchať vôňu takýchto duší.

   Prirodzene, že tieto spirituálne vône sú také jemné, že ich nemôžeme vnímať vo fyzickej rovine. Počas mojej mladosti v Bulharsku, keď som býval v blízkosti učiteľa Petra Danova, keď ma pozýval k sebe na návštevu, tak som ostával stále očarený  zvláštnou vôňou, ktorá sa na nič nepodobala, vôňa ktorá neprichádzala z kvetov, ani z ovocia, ani zo žiadnej veci ktorá bola v izbe. Bola to celkom iste vôňa jeho duše, jeho srdca. Bol som ešte veľmi mladý a ešte som nebol pripravený na to, aby mi dal vysvetlenie, ale na každej návšteve som mal ten istý pocit čistoty a svätosti, ktorej odpovedala tá vôňa, ktorú som nikde inde nenašiel, pretože tá vôňa neexistovala vo fyzickej rovine. V skutočnosti to bola jeho duša, ktorú som vnímal v astrálnej rovine.

   Je teda veľmi dôležité, aby sme prostredníctvom našej spirituálnej práce dokázali vylepšovať  kvalitu vône  našich tiel a to nie preto, aby sme pritiahli  ľudské bytosti, ale aby sme pritiahli priateľov z neviditeľného sveta. Pretože oni milujú vôňu čistej duše. Prečo im neponúknuť tú radosť, keď zapaľujeme kadidlo, a tak odháňame zlých duchov a priťahujeme nebeské entity, to je úžasné. To však nestačí, pretože to vnútorne musíme vedieť vyžarovať vôňu čistoty a svätosti.

My všetci robíme mágiu

   Pre väčšinu ľudí je slovo mágia slovom znepokojujúcim. Videl som ľudí, ako sa vystrašili, keď som v ich prítomnosti vyslovil toto slovo. Avšak všetci robia mágiu a nerobia nič iné, okrem mágie; iba že sa verí, že mágia spočíva výlučne v uskutočňovaní ceremónií, nosení špeciálnych šiat, čarovaní, vyslovovaní zaklínadiel a miešaní hnusných vôní čudnými  vecami. A práve tu sa mýlia.

   Celá naša existencia je mágiou. Každá akcia [aj gestá, pohľady, slová], každý pocit a každá myšlienka sú magické. Všetko, čo je človek schopný robiť v troch rovinách fyzickej, astrálnej a mentálnej,  je mágia. A podľa povahy toho, či robí dobre alebo zle, buď stavia alebo búra, vytvára harmóniu alebo neporiadok, prejavuje sa ako biely alebo čierny mág. Je to iba nevedomosť, ktorá ľuďom bráni, aby vedeli, kde sa nachádzajú, a čo vytvárajú.

   Isteže väčšina ľudí neuskutočňuje ani celkom biele, ani celkom čierne skutky, nie sú naozaj schopní  ani jednej a ani druhej formy mágie, ale to, že každý  muž a  každá žena sú mágom, to je  úplne pravdivé. Keď prijímate negatívne myšlienky, alebo pocity, tak už v tej chvíli robíte čiernu mágiu, pretože špiníte, alebo štiepite niečo, a vo všeobecnosti to patrí do kategórie čiernej mágie. Takže namiesto toho, aby sa ľudské bytosti rozkričali, keď počujú rozprávať o nebeskej mágii, tak by urobili lepšie, keby sa stali vedomí dôležitosti všetkého, čo robia. Áno, vidíme veľa ľudí, ktorí nikdy neotvorili knihu o čiernej mágii, ktorí neveria, že čierna mágie je možná, ale ktorí sú svojim postojom ozajstnými čiernymi mágmi.

   Mág je médium, ktoré dáva ducha do matérie, a vďaka tomu môže vojsť do kontaktu s fyzickou rovinou a pôsobiť na ňu. Príroda svoje poznanie a svoju aktivitu uskutočňuje tak, že šíri určité vyžarovania a tieto fluidá potom umožňujú duchom, aby sa zhmotnili a zasahovali. Stačí obyčajná prítomnosť bytostí s kriminálnymi sklonmi a už sa množstvo   duchov prichádza živiť  na vyparovaní z úmyslu robiť zle. Nebudú to oni sami, čo budú pôsobiť, ale vytvoria matériu, ktorú iní použijú. Prítomnosť bieleho mága však vytvára svetlých duchov, matériu, ktorá sa použije pri prinášaní dobra. Chcete pracovať pre svetlo, chcete robiť dobro? V tom prípade sa vo vás usadí veľmi čistá matéria, ktorú duchovia neviditeľného sveta začnú zbierať, tak ako včely zbierajú nektár s kvetov, aby urobili med.

   Dám vám príklad, aby som vám ukázal, ako si máte vysvetľovať knihu živej prírody. Keď roztrúsite vo vašej kuchyni odpad, prečo hneď prichádza hmyz, ploštice, osy... aby sa živili? Pretože tento hmyz je priťahovaný špinou. Akonáhle urobíte poriadok, tak hmyz zmizne. Z tohoto istého dôvodu musíte vedieť, že keď uložíte určité nečistoty vo vašich citoch, tak to pritiahne nepozvaných, ktorí milujú výživu z nečistých vecí a keď títo prídu, tak sa ich nebudete vedieť viacej zbaviť. Keď by ste ich hoci aj chceli zabiť, alebo na nich striehnuť, tak sa nedá nič robiť, pretože keď okolo necháte špinu, tak sa nielenže neprestanú vtierať do vášho domu, ale tiež pritiahnu ďalších. Aby ste sa ich zbavili, tak musíte vyčistiť dom, a potom hmyz pôjde  inam hľadať svoju potravu. V rovine astrálnej a mentálnej, tam kde sú pocity, ktoré tvrdnú a zahnívajú, sa deje tá istá vec. Aj tam je treba zbaviť sa nečistoty, aby nepozvaní odišli.

  Keď vidím postoj určitých duchov, tak vidím, že už pritiahli celú škálu temných duchov, ktoré ich chodia ponúkať, až dovtedy, kým nevstúpia do ich bratstva. Hovoria mu: budeš mať peniaze, postavenie v spoločnosti, výnimočnú silu, všetky ženy, ktoré chceš, poď za nami. A títo ľudia sú tak nevedomí a dôverčiví, že nasledujú ich rady. Teraz mi poviete, že ste niečo také nikdy nevideli. Ja ich však vidím každý deň. Temní duchovia sú šikovní, schopní, neukazujú sa s rohami, chvostom a dvojitým jazykom, nemajú žiaden záujem vás vystrašiť, preto vám sľubujú splnenie všetkých vašich prianí a vrátia sa, keď ste ako plod veľmi zrelý a spadnete do ich pazúrov. Takto dokážu zvádzať ľudí prostredníctvom sľubov, že budú mocní, potešeniami a peniazmi. A takto sa mnohí stanú kandidátmi na členov čiernej lóže, pretože tieto všetky výhody nemôžu získať rýchlo, bez toho aby boli tvrdými a nečestnými egoistami.

  Ale aj biela lóža posiela svoju delegáciu, v tomto prípade sa jedná o prekrásne bytosti, ktoré sa snažia, aby ľudské bytosti pochopili, aké bohatstvá na nich čakajú, ak sa budú snažiť ísť po ceste svetla. Duchovia zla a duchovia dobra pracujú tým istým spôsobom, ale opačným smerom. Metódy sú tie isté, nie je tu  žiaden rozdiel, až na konečný cieľ a smer. Duchovia dobra vám hovoria: Môže sa stať, že nezískate slávu ani bohatstvá, pretože to vlastní knieža tohoto sveta, ale my pre vás máme iné veci: svetlo, pokoj, poznanie a predovšetkým život, hojnosť života: Nechcete prísť s nami? Keď máte jasné myšlienky, keď viete rozlišovať, budete počúvať nebeské hlasy, ináč padnete s istotou do pazúrov temných duchov.

   Neexistujú bytosti, ktorým by sa svetlí duchovia neukázali, ale keď ostanú hluché, čo môžu robiť? Sú povinné ich opustiť a zanechať úmyslom čiernej lóže, ktorá sa samozrejme predstavuje oveľa lákavejším spôsobom, pretože kontempluje  potreby fyzickej roviny a spirituálne potreby sú potom stále viac vzdialenejšie a nakoniec sa opustia.

   Áno, a skoro sa zjavia následky, všetko, čo vyžaruje bytosť, ktorá odmieta ísť po ceste svetla, lásky, nezištnosti, je nezáujem, pochmúrnosť a rozpad. Hocikadiaľ prejde táto bytosť zbavená poznania a vôle produkuje iba škodu. Akým spôsobom? Predstavme si, že niekoho nenávidíte: často myslíte na to, aby táto osoba bola mŕtva. Iste nejdete zabiť ho, nie je to ľahké sa odhodlať ku vražde, pretože by to bolo príliš riskantné, ale aj napriek tomu myslíte na jeho smrť a želáte si ju... Dobre teda, vedzte, že možno budete zodpovedný za smrť niekoho iného na svete. V skutočnosti vaše želanie a vaše myšlienky cirkulujú a idú uskutočniť svoj vplyv  na ďaleké miesto ku osobám, ktoré by si taktiež želali sa zbaviť sa nepriateľov rovnakým spôsobom. Keď je ich želanie pomsty silnejšie, alebo majú slabšiu vôľu odolať ich kriminálnym inštinktom, tak jedného dňa ovplyvnené niečím, čo nechápu - nejakým impulzom, prúdom, ktorý ich premení, sa dopustia vraždy. Prirodzene, že vy o tom nič neviete, ale  budete za to zodpovedný. Jedného dňa, keď pôjdete na druhý svet a ukážu vám následky vašich myšlienok, vašich citov a vašich negatívnych želaní, sa zľaknete, keď uvidíte, že ste boli príčinou toľkých nešťastí.

  Keď ste sa však počas celého života usilovali mať iné myšlienky, pocity svetla a lásky, tak tieto budú cirkulovať a priaznivo ovplyvňovať množstvo ľudí na zemi. A aj v tomto prípade, keď odídete na druhý svet, vám ukážu všetky vaše dobré skutky, ktoré ste zapríčinili. Budete prekvapený a nadšený a poviete: ale to nie je možné, ja som toto  nezapríčinil. Ale áno, je to tak, pozrite sa v tomto roku ste prešiel po tejto ceste, kde sa mnohí rozhodli spáchať zlé veci, ale dobré vyžarovania, ktoré ste šírili tým, že ste tade prešli, ich odradilo a nakoniec sa toho vzdali. Častokrát je treba len tak málo, aby osoba niečo uskutočnila, alebo sa toho vzdala a je možné, že tá troška závisí práve od dobrého vyžarovania, ktoré prijíma nevedome.

    Nesmieme  nikdy zabudnúť na to, že človek je hranicou medzi  svetom vyšším a nižším. Kresťanská viera toto zobrazuje prostredníctvom človeka s anjelom strážnym po pravici a diablom po ľavici. Anjel mu radí a osvetľuje ho, zatiaľ čo diabol chce, aby urobil chybu, preto, aby sa stal jeho obeťou. Priznávam, že sa jedná o trocha zjednodušený spôsob ako veci vysvetliť, ale zodpovedá realite. Podľa svojho stupňa vývoja sa človek prikláňa buď k jednému alebo druhému a prejavuje sa v zhode buď s jedným alebo druhým, buď vojde do kontaktu s entitami temného sveta, alebo sveta svetla.  Mnohí povedia, že neveria na entity neviditeľného sveta. Dobre teda: či veria alebo nie, to na veci nič nezmení. Ich vyššia a nižšia prirodzenosť existuje a nedá sa nič robiť, iba odlíšiť ich prejavy. Je to na človeku, ku ktorej prirodzenosti sa prikloní.

   Poviete mi: Ale prečo Pán nezničí tých duchov zla? Naopak, majú povolené pokúšať a je na ľuďoch, aby sa nedostali do ich pazúrov. Boh nikdy nepotrestal diabla za to, že ľudí pokúšal, je to na ľuďoch, aby boli silnejší a múdrejší, je  na nich, aby pochopili, kde sa nachádza ich pravý rozvoj, a aby sa nevzdali. Oni potom  uprednostnia jednu cestu na miesto cesty druhej. Je nevyhnutné, aby o tom boli úplne presvedčení, pretože to by nebola výhoda pre ľudskú bytosť, keby bola tlačená po ceste dobra alebo zla. Stvoriteľ a nebeskí duchovia ho nechajú slobodného, pokiaľ nerozvinie svoje vedomie a naučí sa byť zodpovedný za svoju orientáciu.

   Je preto treba deň po dni sa pýtať: pozriem sa trochu na slová,  ktoré som dnes povedal, čo som urobil? Aké boli moje myšlienky a pocity?  A keď ste jednali zle, mali zlé pocity a vytvárali zlé myšlienky, tak viete, že ste sa dali na stranu čiernych síl, a že sa musíte vrátiť späť, aby ste išli po inej ceste. Každý, kto kráča po duchovnej ceste je povinný čeliť udalostiam s rozšírenejším vedomím, musí si uvedomovať, že existujú veci, ktoré nepozná a bude sa usilovať  ich poznať a rešpektovať. Mágia nie je iba aktom vôle, ale aj celosťou ľudskej aktivity.

  V skutočnosti nie je mágia ničím iným, ako pokračovaním fyziky. Fyzika študuje charakteristiku hmoty a zákony ktoré ju riadia. Mágia je tá istá vec a jedinou odlišnosťou je, že ide oveľa ďalej, pracujúc v oveľa jemnejšej rovine: v psychických silách matérie.  A práve preto nie je mágia úplne oddelená od fyziky: v skutočnosti príde deň, keď tí najhúževnatejší a najnadanejší vedci budú musieť prijať realitu, že takú fyziku označia za nevedeckú.

X.

Tri veľké magické zákony

I.

Zákon záznamu

  Môže sa stať, že pochybujete o existencii Boha, že neveríte v Anjelov, v diablov, ani v Nebo a peklo, avšak je jedna vec, o ktorej  nemôžete absolútne pochybovať: že naše myšlienky, naše pocity a naše činy sa zapisujú tak v nás, ako aj mimo nás, a takto zanechávajú odtlačky. Poznanie tohoto zákona je základom morálneho a duchovného života: od chvíle, keď sme  si vedomí, že všetko sa zaznamenáva, nemôžeme si dovoliť hocijakú vec, vyživovať hocijaké myšlienky, hocijaké city, hocijaké želania, pretože nič neostane bez následkov.

   Samozrejme, že toto je nové pre mnohých z vás. Ľudia, ktorí sú inteligentní, kultivovaní a technicky na úrovni, zaznamenávajú, stačí len vidieť všetky obrazy, slová a nahranú hudbu. Ale  ako  môže príroda zaznamenávať? Práve tu ešte mnohí ľudia ignorujú veľa vecí. V skutočnosti neexistuje nič vo viditeľnom svete, čo by neexistovalo vo svete neviditeľnom. Kozmická inteligencia predišla ľudí: jej záznamy sú oveľa jemnejšej prirodzenosti, ako sú schopní urobiť ľudia. Kozmická inteligencia, ktorá si chce urobiť archív, rozhodla, že celý príbeh univerza musí byť zaznamenaný, uskutočňuje to takým spôsobom, že zem, pohoria a predovšetkým kamene uchovávajú jeho históriu.

   Každá udalosť sa zaznamenáva na všetkých veciach tak, že na nich nechá stopy a môžeme dokonca povedať, že  tieto stopy sú nezmazateľné a sú hlboko vryté pod ďalšími vrstvami hmoty, tam existujú a  môžeme ich nájsť. Sú to tie stopy, ktoré predstavujú  kroniku Akaša. Ale pokiaľ ľudské bytosti nevyvinuli schopnosť dešifrovať tieto záznamy, množia sa len hypotézy a teórie, ktoré však čoskoro budú musieť opustiť, pretože sa ukážu ako nesprávne.

  Veľké udalosti histórie univerza sú zaznamenané a maličké  príhody každodenného života taktiež. Všetko to, čo robíme, tam, kde bývame, necháva stopy, obrazy, je to pamäť nahraná  v éterickej rovine, v múroch, v nábytku, vo veciach a keď by prišlo médium, osoba citlivá, tak  by vám mohla rozprávať o všetkom, čo sa na tom  mieste stalo.

   My nechávame stopy na všetkých miestach, ktorých sa dotýkame, dokonca aj keď sa ich nedotýkame, už len samotnou prítomnosťou vyžarovania nášho tela fyzického a astrálneho. Miesta ktorými prechádzame, na ľuďoch, ktorých stretávame, všade nechávame odtlačky dobré, alebo zlé, svetlé alebo temné. Práve preto je veľmi dôležité pracovať na myšlienkach, na citoch, s cieľom   zlepšiť a vyčistiť ich, vediac pri tom, že sme schopní uskutočniť dobro alebo zlo nielen našimi činmi, ale aj našimi myšlienkami a pocitmi.

   Ale prv, než nahráme vonku, tak stopy v našom vnútri, naše myšlienky a naše pocity sa nahrajú a nechajú stopy v nás. Preto, kto vyživoval dlhý čas myšlienky a pocity žiarlivosti, egoizmu a zlosti, skončí jedného dňa paralyzovaný a uväznený vo všetkých tých lepkavých a temných stopách, ktoré myšlienky a pocity nechali v ňom.

   To že sa v nás všetko zaznamenáva, môžeme zbadať, keď si napríklad neočakávane spomenieme na zážitok z detstva spred desiatok  rokov. Obete vážnych nehôd, pri ktorých unikli smrti, rozprávajú, že videli, ako sa ich život odvíjal naspäť s veľkou rýchlosťou, ako cievka s filmom. Ako je možné, že sa nič nevymazalo? Poznajúc zákon záznamu, ste povinní byť rozumní, pozorní a bdelí, s cieľom nerobiť zlé činy, pretože  skôr alebo neskôr nielenže vo vašom živote prinesú ovocie a  budete ich musieť oľutovať, ale budú tiež pôvodcom nepríjemných udalostí. V skutočnosti nielenže všetko je zaznamenávané, ale účinok zákonu príťažlivosti pôsobí tak, že všetko zlé produkuje vo viditeľnom a neviditeľnom svete následky narušujúc poriadok atómov a elektrónov, ktoré potom priťahujú temné sily a tie vás jedného dňa prídu napádať.

   Mnohí poznajú zákon záznamu, ale nie je dostatočné ho len akceptovať, musí sa tiež žiť každodenne, uvedomujúc si jeho existenciu a keď robíte hocičo, snažte sa  zanechať svetlé stopy. Vy kráčate po ceste, a želajte to aj všetkým, s ktorými prídete do kontaktu, aby mohli prijať mier a svetlo a dostali sa na dobrú cestu. Prečo žiť stále v nevedomosti, zaznamenávajúc iba neporiadok a špinu? Prečo neskúsiť pokračovať ako Slnko, ktoré neustále napúšťa univerzum svojimi lúčmi, svojim teplom, svojim životom a svojou štedrosťou? Skúste sa znova nedať vtiahnuť do aktivít chaotických, ničivých a negatívnych, aby ste sa naučili jednať s výtvormi a bytosťami. A hocikde hocijakú vec chytíte, hocikde pôjdete, myslite len na to, že chcete zanechať iba stopy svetla a lásky, pokiaľ ľudské bytosti nebudú vibrovať stále vo väčšej jednote s nebeským svetom.

II

Zákon príťažlivosti

   Tí všetci, ktorí skúmali vzťahy medzi ľudskou bytosťou a kozmom, objavili, že medzi nimi existuje absolútna výmena. Tak, ako sa každá vibrácia snaží nájsť podobnú, aby sa do nej ponorila, tak isto všetky bytosti vďaka vibráciám a dĺžke vĺn, ktoré ich charakterizujú, vchádzajú do vzťahu s inými bytosťami, entitami a s inými silami univerza, ktoré majú dĺžku vlny, ktorá vibruje tým istým spôsobom.

   Takže prostredníctvom myšlienok, citov, činov sa človek približuje ku svetom s neviditeľnými bytosťami, ktoré majú tú istú dĺžku vlny a priťahujú ich. Ale keďže ľudstvo ignoruje určité pravdy, ľudia nedávajú pozor na svoje správanie a potom sú prekvapení, že sa nachádzajú v hrozných situáciách.

  Predstavme si, že máme na stole rôzne ladičky, z ktorých iba dve majú rovnakú vlnovú dĺžku, keď necháme vibrovať každú z nich, všetky budú mať rôzny zvuk,  ale keď necháme vibrovať jednu z tých dvoch rovnakých ladičiek, druhá bez toho, aby sme sa jej dotkli odpovie vibráciou prvej a vydá presný zvuk prvej. Všetci tento fenomén poznáme, ale to, čo nepoznáme, je dôležitosť tohoto zákona, pretože v skutočnosti sa to isté deje medzi ľudskou bytosťou a všetkým, čo existuje v Univerze. Keď sa usilujete vytvárať iba svetlé  myšlienky, myšlienky nezištné, myšlienky pre dobro všetkých pritiahnete z priestoru tie entity, tie elementy, ktoré majú afinitu s vašimi myšlienkami  a vašimi citmi. Takto budete stále viac podporovaní a bude vám pomáhané.

   Svetlo zasvecovacej vedy vám dá všetky prostriedky na to, aby ste si vedeli vytvoriť budúcnosť, akú si sami želáme. A keď vieme v nás vyživovať určité vyššie stavy, nič nám nemôže viac brániť v tom, aby sme sa nestretli s bytosťami peknými, svetlými a šľachetnými, ktoré si želáme stretnúť.

   Koľko krát sa cítite zmetení a smutní. Neviete, čo robiť, aby ste z tohoto stavu vyšli a stále sa v ňom zmietate. Tak prečo  v  týchto prípadoch nevyskúšať  priblížiť  sa k tým bytostiam, ktoré by vám mohli pomôcť?  Tieto bytosti sú prítomné hocikde, sú aj okolo vás, a keď nerobia nič, aby vám pomohli a iba krúžia okolo vás, tak je to preto, lebo ich neviete zavolať. Na to, aby počuli váš hlas, musíte mať  dobré myšlienky, láskavosť, vedieť urobiť nezištné gesto a keď zacítia, že vibrujete na ich vlnovej dĺžke, budú povinné sa k vám priblížiť a prísť vám pomôcť.

   Budú to vaše myšlienky, vaše pocity a vaše skutky, ktoré absolútnym spôsobom určia prirodzenosť energií a bytosti, ktoré budú prebudené v nejakom mieste v priestore, a ktoré skôr či neskôr na vás zostúpia. Zákon príťažlivosti je jedným z najväčších magických zákonov a tento zákon musí riadiť celý váš život. Každý deň, keď cítite, že vás obklopujú nejaké myšlienky, alebo určité pocity, si povedzte. Takže táto myšlienka, tento pocit je nutne v spojení s elementmi, alebo svetmi v priestore prislúchajúcej povahy. Keď vojdeme do vzťahu s  ňou, pritiahnem niečo dobré, alebo niečo zlé? Keď vidíte, že vec je dobrá, pokračujte, ináč pozor!

   Tak, ako som vám už veľakrát povedal, my sme ako ryby v kozmickom oceáne. Ryby žijú v mori v oceáne a každá priťahuje tie elementy, ktoré zodpovedajú ich prirodzenosti s cieľom vyformovať si vlastné telo, určitú veľkosť, určitú hlavu, širokú alebo dlhú, určitý chvost, šupiny svietiace, farebné, alebo škaredé a sivé. Tá istá vec sa opakuje v nás, my sme ako ryby ponorené v oceáne života a staneme sa tým či oným podľa elementov, ktoré sme pritiahli, aby sme si vytvorili rôzne telá: fyzické, astrálne, mentálne. Keď stretneme bytosť hendikepovanú vo všetkých oblastiach, tak to môže znamenať, že vo svojich predchádzajúcich inkarnáciách vďaka svojej nevedomosti, alebo nechuti, pritiahla určité entity alebo negatívne prúdy, ktoré ju teraz nabádajú, alebo držia v zajatí. Iní zase pritiahli vo svojich predchádzajúcich inkarnáciách elementy, ktoré ich teraz robia inteligentnými, schopnými, peknými, bytosťami, ktoré všetci milujú a obdivujú. Vidíte teda, ako je dôležité poznať zákon príťažlivosti, a ako je dôležité sa dať ihneď do práce, aby ste pritiahli čiastočky takej svetlej povahy, že sa vo vás začne všetko  vylepšovať.

III

Zákon príčiny a následku

    Každá vec môže byť pozorovaná z mnohých uhlov pohľadu: fyzického, politického, finančného -dovtedy je všetko v poriadku, kým nebude študovaná z pohľadu magického a podstata sa nepozná. V skutočnosti pokiaľ nevieme, ako veci na nás pôsobia, ako nás môžu ovplyvniť, tak ich podstatu nepoznáme. Teraz si však musíme byť vedomí, že všetko, čo na nás  pôsobí, všetko, čo je v prírode živé, nás ovplyvňuje; Slnko, hviezdy, rastliny, kamene, zvieratá...

   Aj vzťah ľudských bytostí je magický: pohľady, gestá a slová.

Bohužiaľ, málo ľudí si uvedomuje, aké efekty produkujú  svojou gestikuláciou, zlým pohľadom, zlými slovami, a ešte menej vie, že kozmos je ako nekonečné plátno, ktoré odráža každý ich prejav. Keď idete na výlet v horách, na mieste medzi štítmi začnete kričať: Milujem vás, odpovedia: Milujem vás... milujem...milujem.  To isté sa deje s každou vecou vo vašom živote. Nielenže nič neostane bez efektu, ale tak, ako to ukázal zákon, všetko to, čo robíte, skončí tak, že sa vráti ku vám, a toto je zákon, ktorý sa tiež volá  zákon spätného nárazu.

   Následky nášho počínania nepocítime ihneď, najprv dosiahnu iných ľudí, príbuzných, priateľov, a niekedy dokonca veľmi vzdialené bytosti, ktoré ani nepoznáme, ale ktoré prijímajú vlny vyslané našimi myšlienkami, našimi citmi, našimi činmi.

   Teraz si vezmime druhý príklad: pokus urobený fyzikom Gravesandim. Pozoruje sa séria guličiek, ktoré sú zavesené na šnúrke v tesnom  kontakte jedna vedľa druhej.  Prvá guľôčka sa zodvihne a nechá spadnúť: nevyhnutne narazí do druhej guličky. Ale v tomto bode sa stane niečo prekvapujúce, všetky guličky ostanú nehybné s výnimkou poslednej, ktorá sa vychýli presne o rovnaký uhol  ako mala prvá gulička, ktorá  urobila úder. Tu je fakt na zamyslenie: posledná gulička v rade je tá, ktorá podstúpi následky úderu a ktorá náhle odskočí, ostatné ostanú nehybné a vykonajú len jednoduchý pohyb.

   Keď sa zamyslíme nad týmto zákonom, mohli by sme nájsť veľa spôsobov, ako  ho aplikovať v našej existencii. Každá krajina, každá spoločnosť reprezentuje systém zviazaných guličiek: keď sa jeden člen dopustí trestného činu, ktorá gulička zaplatí túto chybu? Posledná patriaca k tej spoločnosti. Ale nikdy sa nevie, kto bude tá posledná gulička.

    Teraz pochopíte prirodzenosť spojenia medzi ľuďmi. Vy všetci si myslíte, že môžete robiť to či ono, bez vyvolania následkov pre vás samých. V skutočnosti na krátku chvíľu sa to môže tak javiť, ale do toho budú zapojené aj ďalšie osoby, až kým sa nezasiahne posledný v rade. A to je pravdivé tak pre dobro, ako pre zlo. Prvá gulička môže povedať sebe samej, zasiahla som svojho blízkeho, ale  nestalo sa nič. Áno zdanlivo sa nestalo nič, pretože sa nevie, že aj posledný z radu bol zasiahnutý.

   A to nie je všetko, pretože posledný v rade sa vychýli a  padnúc vytvorí ten istý úder opačného smeru a tieto vibrácie sa znova odovzdajú guličkám v rade, a v tomto prípade prvá z radu je vystrelená spätným smerom.

   Čo znamená, že naše súčasné chyby, ktoré máme, pochádzajú z minulosti, a tiež z predchádzajúcich životov, a teraz dostávame spätné údery. Každý, kto má čas na študovanie a overenie si toho, spozná hĺbku tohoto zákona.

   Chcete, aby vás milovali? Milujte, to je tajomstvo. Každý, kto miluje, prebúdza tie isté energie v Univerze a tieto sily sa jedného dňa vrátia na neho. Keď by aj pred nimi chcel ujsť, nemôže to urobiť, v skutočnosti ho budú všetci milovať. Keď chcete,  tak sa jedná o ten istý zákon, ktorý  riadi poľnohospodárstvo.  V skutočnosti poľnohospodárstvo sa riadi podľa zákonu spätného nárazu: zbiera sa to, čo sa zaseje. Zasaďte zrno obilia a pozbierate desať zŕn. Všetko sa vracia znásobené. Teda buďte bdelí a pozorní nielen na to, čo robíte, ale  aj na vaše myšlienky, vaše pocity,  vaše želania, pretože keď je pravda, že začnú škodiť ostatným, skôr či neskôr budete zasiahnutí aj vy.

 

 

XI.
RUKA

   Všetko sa premieta prostredníctvom rúk, a  na všetkom, čoho sa dotknete, zanechávate taktiež stopu, ktorú  viete vtlačiť iba vy.  Fakt, že  podľa daktyloskopických odtlačkov sa môže zistiť identita tej či onej osoby,  a že medzi ľuďmi nie sú dve rovnaké odtlačky ukazuje, že ruka je schopná vtlačiť každej veci jedinečný charakter.  Všetko to, čo prejde vašimi rukami, vašimi fluidami, vašimi vyžarovaniami, obsahuje kvintesenciu vašej bytosti. Ozajstné médium, ozajstný jasnovidec, môže na základe vecí, ktorej sa dotýkate, spoznať vaše kvality a vaše chyby, váš zdravotný stav, významné fakty vo vašom terajšom a predchádzajúcom živote.

   Je teda jasné, že na každej veci, ktorej sa dotýkate, nechávate odtlačky. Keď dáte nejakú vec niekomu,  s touto vecou dáte aj kus seba a keď nežijete vyrovnaný život, tá vec produkuje negatívne vlny, ktoré ste do nej  vložili. Ten darček môže byť úžasnou vecou veľkej hodnoty, ale aj tak neprinesie nič dobré tomu, komu bol darovaný. V skutočnosti nestačí niekomu želať šťastie, aby sme mu urobili dobre. Je nevyhnutné, aby nielen srdce, ale aj intelekt a fyzické telo šírilo to dobro prostredníctvom čistých a svetlých vyžarovaní. Ináč dáte len  malú dávku dobra a mnoho nákazy.

   Naše ruky sú ako antény schopné pritiahnuť a prijímať prúdy z  kozmického oceánu, v ktorom sme ponorení. A keď v tejto chvíli iba slabo zachytávame tieto prúdy,  nedá sa nič robiť, pretože naše vedomie je ešte uspané. Mágovia  sú tí , čo vedia používať svoje ruky na získavanie síl a ich následné projektovanie, pre ich udržanie, alebo  pre ich nasmerovanie, pre ich použitie, alebo pre ich zmenšenie... V Biblii sa hovorí, že keď Mojžiš zodvihol ruku počas bitky, jeho ľud zvíťazil. V skutočnosti Mojžiš poznal silu ruky prevádzať sily a priťahoval entity, ktoré mu prichádzali pomáhať, a keď sa bitka predlžovala a Mojžiš začínal byť unavený, prichádzali ľudia, aby mu držali ruku.

   Keď sa môže používať ruka proti nepriateľstvu, prečo ju nepoužívať na vytváranie harmónie? Keď dvaja ľudia bojujú proti sebe, zodvihnite svoju ruku a dostanete zbrane aby sa  objali. Nebudú sa už biť, pretože získali  pozitívne vlny, ktoré ste im poslali.

   Každý, kto vie, ako zodvihnúť ruku, aby získal sily a použil ich pre seba a pre iných aby ich upokojil, očistil, liečil a oživoval, sa stane Božím synom.

  Dôležitosť ruky sa ukazuje zvlášť v bežnom živote, pretože slúži ako prostriedok na komunikáciu medzi ľuďmi. Keď sa ľudia stretávajú, alebo lúčia, čo robia? Zodvihnú ruku, aby si poslali pozdrav, alebo si podajú ruku. Preto je potrebné byť zvlášť pozorný na všetko, čo sa prenáša  rukou. Keď sa zdravíme, robí sa to preto, aby sme si vymenili niečo dobré, aby sme si niečo dali. Každý, kto nevie nič dať,  ukazuje ako je chudobný a úbohý.

   Samozrejme pre mnohých ľudí podanie ruky, pozdrav rukou, nie je nič iné, ako zaužívané gesto a v tomto prípade by bolo lepšie, keby to tak nebolo. Keď sa pozdravíme mechanicky a sme pritom  mysľou ďaleko, ľahostajný pozdrav je zbytočný. Ale pre tých, čo majú prebudené vedomie,  sa jedná o extrémne významné a tvorivé gesto, prostredníctvom ktorého je možné posmeliť, potešiť, oživiť bytosti dajúc im lásku. Je nevyhnutné, aby pozdrav bol pravou schôdzkou, ktorá je mocná, harmonická a živá.

   Ruka nie  je  len prostriedok, s ktorým vchádzame do vzťahu s ľudskými bytosťami, ale je aj prostriedkom, pomocou ktorého vojdeme do vzťahu s prírodou. Keď pravý mág ráno otvorí svoje dvere, pozdraví prírodu, stromy, nebo, Slnko... Pozdvihnúc ruku  odovzdá pozdrav celému stvoreniu. Spýtate sa, načo slúži takéto gesto...  v tomto prípade sa spojí s prameňom života.  V skutočnosti príroda potom odpovie. Keď sa  priblížim k  jazeru, pohoriu, alebo lesu, stále ich pozdravím a konverzujem s nimi. A koľko krát ráno, keď sa nachádzam v záhrade, pozdravím  prírodu a anjelov štyroch živlov vzduchu, zeme, vody a ohňa a tiež gnómov, undiny,  sylfidy a salamandry. Vidím ich všetkých spievať, pretože sú spokojní.  A stromom poviem zdravím vás, pozdravujem vás.

   Skúste to robiť aj vy, a pocítite vnútorne niečo, čo sa vo vás dostane do harmónie a mnohé tiene a depresie vás opustia jednoducho preto, lebo ste sa rozhodli pozdraviť živú prírodu a bytosti, ktoré ju obývajú.  V deň, keď budete schopní udržať tesné spojenie s prírodou, budete cítiť, že pravý život vojde aj do vás.

   Ruka je magickým nástrojom. Toto všetko, čo v tomto momente ľudské bytosti vykonávajú s rukami, sa nedá zrovnať s tým, čo by s nimi mohli robiť. Človek získal všetko, čo vlastní, vďaka svojim rukám  a aj jeho budúcnosť závisí od jeho rúk.  Ruka je živá bytosť so svojím mozgom, nervovým systémom, žalúdkom. V skutočnosti tak ako sa univerzum  odráža v našich telesných orgánoch, tak aj orgány nášho tela sa  odrážajú v našej ruke. Vo vzťahu k nášmu telu má presne ten istý vzťah ako naše telo vo vzťahu ku univerzu.

XII.
POHĽAD

    Oči nám umožňujú prijímať svetlo, farbu, tvary, tak ako uši počuť zvuky. Jedná sa o pasívne orgány. Na rozdiel od uší, oči sa môžu stať tiež vyžarujúce, aktívne, pretože prostredníctvom svojho pohľadu človek rozpráva, ovplyvňuje a dáva príkazy. A práve preto môžeme zaradiť pohľad do kategórie gest, a tak ako gestá musí byť pohľad kontrolovaný a vycvičený iba pre vytváranie blahodárnych efektov.

    Prvým pravidlom je, že sa nesmie  fixovať úporne pohľad na osobu, a tak ju k niečomu nútiť: nemáme na to právo. Ale nie je tiež dobré sa na ňu pozerať  pasívne, s nevýraznými očami, pretože sa bude cítiť magnetizovaná a vyciciavaná. V skutočnosti upírstvo existuje v mnohých formách: gestá, slová, pohľad... Mnohí ľudia  sú tak vyvinutí v upírstve vedomom, alebo nevedomom, že prostredníctvom svojho pohľadu, absorbujú celú vašu vitalitu. Častokrát som toto mohol konštatovať. Sú ľudia , ktorých nestretávam rád, pretože paralyzujú moje energie, cítim určitý druh otupenia, ktorý mnou preniká a nemôžem pre nich nič urobiť. Zatiaľ čo iní  majú živý pohľad a tým, že sa na mňa pozrú mi niečo dajú,  a v tomto prípade im môžem dať oveľa viac.

   Musí sa myslieť nato, aby sme kontrolovali výraz svojich očí pýtajúc sa: dávam niečo, alebo si niečo beriem? Je dobré dávať a nie je na tom nič zlé vziať si niečo na výmenu, pretože robiť výmeny je dôležité. Máme  chuť opustiť niekoho, kto stále iba berie, pretože vtedy je ako zlodej, zatiaľ čo sme priťahovaní tým,  kto vie dať, vyžarovať, pretože v tomto prípade praktizuje najvyššiu mágiu.

   Musíte sa teda na iných pozerať s láskou, ale bez naliehavosti, tak, aby ste ich nechali slobodnými. Nesnažte sa ich nútiť, aby odpovedali na vaše pohľady a prejavovali sa podľa vašich želaní. Každý, kto prijíma tento druh vašej vôle, sa cíti obťažovaný, znásilňovaný, nič ho nemôže nútiť k tomu, aby sa vám otvoril, práve naopak ostane necitlivý ku všetkým vaším manévrom. Tajomstvo získavania ostatných spočíva vo vyžarovaní nezištnej lásky, ktorá sa nikdy nesnaží získať dušu, alebo srdce iných násilím.

   Astrológovia vám povedia, že osoby majú ten, alebo iný typ pohľadu, podľa planéty, ktoré dominuje v ich znamení. Keď je to  Mesiac, majú pohľad hmlistý a zasnený a sú stále v oblakoch. Keď Merkúr, ich oči prehľadávajú a niekedy aj nájdu to, čo  máte vo vreckách. Venušania vám pošlú roztúžený pohľad a hádžu na vás pohľady, aby vás pritiahli. Marťan vás provokuje  pohľadom, ktorý hovorí: pozor som pripravený proti tebe bojovať. Jupiter vám pošle pohľad ochrancu , ktorý znamená : počítaj so mnou, pretože poznám významné osoby, ktorým budem o tebe rozprávať. Pohľad Saturna  je plný podozrievania, ktorý do vás zasieva podozrenie, pretože verí, že mu chcete škodiť. Slnko sa na vás pozerá zasa otvorene s veľkou jasnosťou.

  Ako sa teda máme pozerať? V žiadnom prípade ako Saturn, ktorý sa pozerá podozrievavo. Iste potvrdíte, že  kde je nedôvera, tam sa bude klamať a kradnúť.  Je pravdou, že keď ostanete nekonečne nedôverčiví a podozrievaví, vytvoríte v iných ten istý stav duše a existencia sa stane neznesiteľnou.

   Vo všeobecnosti, keď sú ľudia na ceste, alebo inde, pozerajú sa navzájom nevšímavým pohľadom, ako na cudzinca, alebo dokonca na nepriateľa. Keďže nemajú záujem, aby pritiahli niečiu pozornosť, nesnažia sa s nikým vymeniť si pohľad dobroty a lásky, ktorý by im pomohol.  Skutočne, keď  je niekto korisťou pochybností, bolesti a žiaľu, môžete ho povzbudiť vaším pohľadom. Hocikde, na ulici, vo vlaku, v autobuse, v metre, ste v kontakte s  množstvom ľudí, ktorým by ste mohli pomôcť tak, že by ste im poslali dobrý pohľad, pozitívne myšlienky, aby ste ich podržali. V tej chvíli si to, čo pre nich robíte, iste neuvedomia, ale ich duša a spirituálne entity, ktoré ich obývajú, vedia prijímať to, čo im posielate a oni sa budú cítiť lepšie.

    Niekedy sa zrazu  cítite šťastný, bez toho, aby ste vedeli, prečo. Je to veľmi jednoduché.           Nikdy sa vám nestalo, že idúc po ceste ste stretli niekoho, kto sa vám veľmi páči a komu ste rýchlo poslali myšlienku, úprimný cit lásky? Tá osoba vás možno ani nevidela, ale prijala to, čo ste jej poslali, a bez pochyby sa cítila obohatená. Keď sa cítite šťastný, to  závisí od obyvateľov neviditeľného sveta, ktorí vám poslali lúč lásky, ktorý zasiahol vaše srdce.

   Naozaj v neviditeľnom svete sú bytosti, ktoré vás majú radi, a keď vás tie stretnú, pošlú vám dobrý pohľad. To isté sa stane, aj keď stretnete nepriateľa a momentálne sa cítite  napadnutý a umŕtvovaný. Hocikde na zemi sa mnoho ľudí pri svojich cestách stretá, mieša a tak medzi sebou robia výmeny. Tá istá vec sa deje v neviditeľnom svete, aj tam sa pohybujeme medzi množstvom bytostí, jedny nám posielajú dobré vlny a iné vlny škodlivé a tak je možné vysvetliť mnohé  stavy našej duše. Sila nášho pohľadu je nekonečná a môže spôsobiť, že mnohé osoby ochorejú preto, lebo vo viditeľnom alebo neviditeľnom svete určité osoby, ktoré nás nemali radi, nám poslali zlý pohľad.

   My sa musíme správať spôsobom, aby sme nikomu neposlali zlý pohľad. Na zemi sa ľudia  neprestajne zasahujú svojimi nepriateľskými pohľadmi. Ďakujme, že na zemi sú zákony menej prísne, ako v Božom kráľovstve, pretože keď by si obyvatelia Božieho kráľovstva poslali nepriateľský  pohľad, boli by ihneď prenasledovaní a museli by zostúpiť do nižších svetov.  Aj my sme boli poslaní na Zem preto, lebo sme aspoň raz poslali zlý pohľad. Boli nám zatvorené dvere raja a dostali sme sa na miesto, kde sa tieto chyby dejú každodenne.  V skutočnosti vojna je následkom zlých pohľadov ľudských bytostí, ktoré si ich neprestávajú každodenne posielať. K ľudskej bytosti sa  môžeme priblížiť iba preto, aby sme jej poslali spirituálny pohľad, tak ako Slnko, ktoré tým, že sa na nás pozerá, každodenne nám posiela iba vlny oživujúce. Slnko je  Božia myšlienka, najkrajšia, najjemnejšia. Každý deň sa musíme predstaviť pred Bohom, aby sme ho kontemplovali a snažili sa pritiahnuť jeho pohľad. Jediným pohľadom nás Boh môže zmeniť, a nezabudneme na to po  celú večnosť. Preto musíme neustále vyvíjať úsilie, úsilie pre priblíženie sa k Bohu, pokiaľ nedosiahneme, že sa na nás pozrie.

   Spirituálny život začína výchovou pohľadu. Samozrejme, že slovo pohľad je symbolické. Pod týmto výrazom môže byť zahrnuté všetko. Pohľad je projekciou síl, energií dobrých, alebo zlých, temných, alebo svetlých. Astrológia veľmi dobre pochopila dôležitosť pohľadu. Študujte ju a pochopíte, že sa  prejavuje úplne v pohľade,  planéta v určitom znamení vrhá zlý pohľad a vytvára pre danú osobu  ťažké podmienky, z ktorých môže uniknúť iba s vážnymi ťažkosťami, v skutočnosti pohľady planét takto vrhnuté, sa kryštalizujú vo fyzickej rovine a  fyzická rovina ponúka silnú štruktúru, ktorú nie je len tak ľahko zmeniť.

   Aby sme neutralizovali zlé vplyvy planét, musíme sa naučiť pozerať  dobre na celé stvorenie, kamene, rastlinu, hviezdy...  Toto robiac, samo nebo nám pošle dobré pohľady, a iba tieto dobré pohľady môžu neutralizovať všetko, čo sme  prijali od našich nepriateľov na fyzickej,  astrálnej a mentálnej rovine počas našich inkarnácii.

   Pohľad je počiatočným bodom mnohých vecí v našom živote. Láska, nenávisť, nehody začínajú pohľadom. Muž vidí nejakú ženu, pozrie sa na ňu a ona sa do neho zaľúbi, reťazec budúcich udalostí pochádza z pohľadu. Z toho istého dôvodu každý, kto sa pozerá škaredo, dáva do pohybu sériu neporiadkov a konfliktov.

   Prehĺbte tento problém vo vašom rodinnom, sociálnom živote a uvidíte, že mnohé veci závisia od spôsobu, akým sa ľudské bytosti pozerajú na seba. Pozerať sa, to je celá veda, ešte nebolo dostatočne prebádané, ako pohľad ovplyvňuje osud človeka. Nehovorte, že sa jedná o zvláštnosť, ktorá nie je dôležitá. Všetko je obsiahnuté v pohľade, pretože predstavuje syntézu bytosti a vtláča svoju pečať hocikde sa pozriete. Aby sa zmenil pohľad, je potrebné zmeniť celú súčasnú existenciu, spôsob myslenia, cítenia a konania, pretože prostredníctvom pohľadu sa prejavuje charakter a temperament  bytosti, jej kvality a chyby, ktoré sa prenášajú na bytosti a veci a nechávajú im svoju pečať. Pohľad má najväčšiu dôležitosť a to je dôvod, prečo sa astrológia nemýli, keď robí horoskop človeku, pretože horoskop je syntézou pohľadov planét v okamihu  jeho narodenia.

   Keď ste nahnevaný na niekoho, máte sklon hádzať na neho škaredý pohľad. Buďte však pozorný, nesmiete mu nikdy posielať nepriateľský pohľad, v takýchto momentoch radšej zavrite oči a premeňte tú energiu do sebe. Keď pošlete zlé pohľady, vytvoríte silu, ktorá bez vášho vedomia začne pracovať, a  ktorá sa jedného dňa vráti, aby zasiahla proti vám.

   Buďte tiež pozorný a nikdy sa dlho nepozerajte smerom  dole, pretože takýmto spôsobom sa spojíte s podzemnými silami. Z času na čas obráťte svoje oči ku nebu, aby ste sa povzniesli. Iste, rovnako sa nesmiete stále pozerať do vzduchu. Keď sa s niekým rozprávate, neobracajte svoj pohľad smerom do zeme, nebolo by to veľmi dobré. A keď chcete vedieť, čo robí niekto pri vás, otočte ku nemu svoju hlavu, neuspokojte sa však iba šikmým pohľadom. Bolo by to gesto, ktoré by svedčilo o chýbajúcej úprimnosti. Počas konverzácie sa tiež nesmú zakrývať oči, pretože toto gesto vytvorí bariéru medzi vonkajším a vnútorným pohľadom.

   Príde deň, keď sa ľudské bytosti budú pozerať tak, ako sa pozerá Boh.  Nebudú už živiť zlé myšlienky, jeden proti druhému, a každý vyjadrí slobodne svoju lásku prostredníctvom svojich očí a úsmevu. Pohľad je jazykom Boha. Boh a anjeli sa dorozumievajú prostredníctvom pohľadu. V Nebi nemá nikto čas na to, aby sa zastavil a rozprával: anjeli sa pohybujú priestorom závratnou rýchlosťou, vyššou ako má svetlo, prejdú okolo vás a pošlú pohľad, ktorý si zapamätáte na celý život, pohľad, ktorý vás vylieči, osvetlí, zachráni. Nič na svete sa nedá prirovnať ku tomuto pohľadu. Toto je pravý jazyk, ktorým sa vyjadruje Nebo.

   V budúcnosti ľudia budú komunikovať iba očami, pretože ústa ešte nie sú schopné vyjadriť všetky jemné  pocity. Predstavte si , že pôjdete po ceste a stretnete osoby,   a každá z nich vám pošle pohľad čistý, úprimný a svetlý.  Budete mať dojem, že sa nachádzate v Kráľovstve Božom. Aj keby ste snáď boli zúfalý, tak sa vyliečite, okamžite ožijete prostredníctvom cností obsiahnutých v tom pohľade plnom dôvery. Skúsenosti vám už iste umožnili pochopiť silu pohľadu. Je to však škoda, že to boli predovšetkým skúsenosti pohľadov, ktoré vás rušili, alebo zranili.

   Teraz sa zastavme na chvíľu; každý z vás nech vyvinie úsilie poslať všetkým bytostiam na zemi pohľady svetla a lásky...

   Každý kto nevie kontrolovať svoj pohľad, nemôže byť prijatý do zasvecovacej školy. Keď sa deň po dni nevedome plníte negatívnymi silami, ako môžete dúfať, že od Neba  dostanete najväčšie odhalenia? Praví učeníci Vedy nebeskej sú schopní posielať svoj pohľad, svoj pozdrav, svetlým bytostiam neviditeľného sveta. Oni vedia vysielať každý deň pozdrav  tým bytostiam, od ktorých za to dostávajú  výmenu; tak sa cítia stále silnejší a osvetlenejší.

XIV

Magická sila dôvery 

    Podozrenie, nedôvera a pochybnosti sú ničiace sily.  Nehovorím, že sa nikdy nikomu nemá neveriť, nikdy nepodozrievať, sleposť je tiež nerozvážnosť. Teraz by som však chcel upriamiť vašu pozornosť na negatívne sily, ktoré vo svojej nevedomosti v sebe človek zbiera, keď v sebe pestuje nedôveru a pochybnosti.

    Keď pochybujete o určitej osobe bez toho, aby ste si to uvedomili, nútite ju urobiť to, o čom pochybujete; napríklad manžel , ktorý je presvedčený, že jeho žena ho podvedie, zapríčiní jej neveru. V skutočnosti ho nikdy nepodviedla a preto žena protestuje a snaží sa ho presvedčiť, ale nemôže nič urobiť. Manžel, ktorý je chorobne žiarlivý, neprestáva pátrať aj v najbezvýznamnejších situáciach. Čo sa stane po určitom čase. Tá žena, ktorá chcela ostať stále verná, končí tak, že podvedie svojho manžela, a je rovnako prekvapená a neschopná pochopiť, ako sa mohla nechať stiahnuť do cudzoložstva. Bolo to jednoduché - sám manžel ju tlačil ku takému správaniu, v skutočnosti práve kvôli jeho neprestávajúcim obvineniam sa vytvorili podmienky, sugesciou v astrálnej rovine, a v tej chvíli chudinka nemohla ináč, ako podľahnúť. Avšak táto žena bola čestná a chcela  vydržať... Vidíte, ako manželia, ktorí ignorujú určité veci, programujú zlyhanie svojej manželky. To isté sa môže stať manželovi zo strany jeho ženy, ktorá ho neprestajne obviňuje, že ju podvádza, nakoniec ju podvedie  skutočne. Slová majú zodpovedať skutočnosti. Koľko tragédií a koľko drám  má pôvod v pochybnostiach, v podozrení a pri chýbaní dôvery.

   Ženy a muži sú teda nevedomými tvorcami dobra a zla. Ako je možné, že tento  psychologický a magický  zákon je za taký dlhý čas tak ťažké pochopiť? Ale je tu niečo iné. Tak ako som vám už pri iných príležitostiach vysvetlil, musíme si uvedomiť, že ľudská bytosť pozostáva z dvoch prirodzeností: prirodzenosti vyššej a nižšej, a účinky, ktoré sa potom prejavia na bytosti, závisia od síl prebudených  v jednej alebo druhej prirodzenosti. Keď neprestanete pochybovať o určitej osobe, vytvoríte spojenie medzi vami a jej nižšou prirodzenosťou. Týmto spôsobom nielen zvýšite túto prirodzenosť, ale prijmete aj vplyvy, ktoré  vám skôr či neskôr  pošlú tie isté chyby, na ktorých ste sa pohoršovali.  Zaoberajúc sa neprestajne  chybami iných, otvoríte vo vás  dvere, ktorými tieto vojdú do vás a takto zabrzdíte svoj vývoj.

   Zastavením sa iba pri slabostiach a chybách ľudstva, nerobíte nič iné, iba to, že pritiahnete všetky negatívne entity, ktoré žijú vo vašom protivníkovi, vo vašom susedovi, v členovi vašej rodiny. Neprekvapte sa teda, keď jedného dňa budete zbierať následky. Jedná sa jednoducho o magický fenomén.

Ale je pravdou aj opak: keď si sľúbite, že viac nebudete myslieť na slabosti iných, ale že  vytvoríte vzťah s jeho cnosťami a jeho duchom - či to tá osoba vie, či nie, vytvorí sa vzťah a prúdy, a skôr či neskôr skončíte tak, že budete vlastniť jeho kvality. Keď poznáte veľké zákony výmeny, osmózy, pochopíte, ako je dôležité zabrániť vytváraniu vzťahu so slabosťami iných, a hľadať predovšetkým vyvinuté bytosti  a s nimi vytvárať vzťah. Takto pracujú inteligentné osoby. Avšak tí, čo sú ešte úbohými zmätenými bytosťami, budú pokračovať v zameriavaní sa na chyby a špinavosti iných a nevedia, čo ich čaká.

   Musí sa prestať v žití s pochybnosťami a podozreniami. Myslíte, že ja žijem v pochybnostiach? Od začiatku  s dôverou poskytujem ľudstvu úver. Viem dobre, že mnohí ľudia sa nachádzajú  v zvlášť obtiažnych situáciách, pretože osud je proti nim, ale viem tiež, keď im dám malý kapitál, symbolicky povedané, tak si môžu otvoriť obchod a zarobiť tak veľa peňazí, že dokážu jedného dňa vrátiť tú sumu, a navyše aj pomôcť iným osobám. V tomto prípade môžu oni  urobiť pôžičku iným, pokiaľ sa aj oni nepostavia na nohy a prekonajú ich prekážky. Keď by Boh nerobil pôžičky ľudským bytostiam, nikto z nich by už nemohol existovať; a ja sa snažím pracovať tak, ako pracuje Boh. Mnohí ľudia sa na mňa obrátili, niektorí boli skutočne v úbohých podmienkach, ale dal som im svoju dôveru, mnohí keď si vyriešili situáciu a pochopili, teraz  mi vracajú všetko, čo odo mňa prijali.  Keď by sa úbohému ľudstvu nedala dôvera, bolo by navždy uviaznuté.

   Keď chýba dôvera, tak sa všetko zastaví. Napríklad, keď cestujete v aute, musíte mať dôveru v iných vodičov, ktorý sa nachádzajú na ceste. Keď neprestanete myslieť: pozri sa na toho ten nevie šoférovať, ten ma za chvíľu nabúra... budete v neustálom napätí, a v určitých podmienkach sa stanete vy dlžníkom ostatných. Dôvera je absolútne nepredstaviteľná pre fungovanie vecí. Myslíte, že keď sa pozerám na určitých ľudí, nevidím slabosti vryté do ich tváre? Predstavme si trebárs,  že nevlastním dar intuície alebo jasnovidnosti, ale že som študoval fyziológiu, a ani vtedy  by som vám nikdy nepovedal, čo vidím. V skutočnosti to nepoviem nikdy, udržím to v tichosti, a potom mi všetci dôverujú. Toto je moje tajomstvo. Je to vďaka dôvere, že dokážem niečo dosiahnuť. Ale nikto ma nechce napodobniť. Nechce  pochopiť, že dôvera prebúdza v iných všetko, čo je Nebeské.

   Keď prejavíte niekomu dôveru, aj keď sa jedná o opilca,  slabocha, alebo osobu plnú zlozvykov, tá dôvera ho núti, aby vylepšoval sám seba, a tak vám dokázal, že ste sa nemýlil v jeho šľachetnosti a veľkosti. Keď ukážete dôveru, tak sa dokonca niekedy aj kriminálnik  dokáže zmeniť. Dôvera ozbrojuje ľudí, ale vy nechcete študovať jej silu. Je pravdou, že z času na čas, práve z dôvodu vašej prílišnej dôvery, vám môže spadnúť škridlica na hlavu... ale to je riziko povolania. V skutočnosti, keď si uvedomíte všetky dobré veci, ktoré sa vám prihodili, pochopíte, že sa určite oplatí pokračovať  v dôverovaní. V debničke hrušiek alebo jabĺk sa stále nájde nejaká pokazená, ale ešte preto  obchodník nemusí vyhodiť celú škatuľu. Medzi  všetkými, ktorí mi vrátili moju dôveru, boli niektorí, čo mi spôsobili veľkú škodu, to je pravda, avšak mnohí  iní sú pripravení mi vrátiť dôveru stonásobne.

   Tí všetci, ktorí  nepochopili magickú  úlohu dôvery : ostražití, uzavretí, rezervovaní a podozrievaví, sú označovaní za inteligentných. Možno, že ich nikto nenapadne, ale nie sú ani veľmi sympatický. Nestálo by zato byť trocha oklamaný, alebo využitý, ale mať nakoniec okolitý svet na svojej strane? Možno, že príde niekto, kto si  nezaslúži  vašu dôveru,  kto vás zradí,  viem o čom hovoríte. Ale pod zámienkou, že nejaká osoba je slabá, egoistická, zlá, by sa mali definitívne  vyhnať a podceniť aj všetci ostatní? Nie , to by nebola dobrá filozofia.

   Keby ľudské bytosti poznali magické zákony, napriek nepríjemnostiam, nešťastiam, nehodám, napriek zlosti a zrade, pokračovali by v dôvere a výchove, pomoci iným pochopiť poklady prírody. Pretože príde deň, v ktorom všetky bytosti, ktoré im urobili zle, budú roniť horké slzy, pretože ničili najväčších dobrodincov. Keď pochopia, akí  boli hanební,  nebudú vedieť, kde sa majú schovať, aby plakali. Potom, čo som toto všetko pochopil, som sa rozhodol pre dôveru, lásku a trpezlivosť, snažím sa znášať dokonca aj tých, ktorí nemyslia na nič iné, ako ma oklamať a pokračujem v dávaní toho, čo mám  najlepšie.

   V skutočnosti neexistuje krutejšia bytosť ako zasvätenec, ktorý si vymýšľa tie najstrašnejšie pomsty, hovoriac si: Všetci  sú pomstychtiví, len kritizujú a obviňujú, ale to  nie je účinná taktika. Nikdy sa ozajstne nepomstíme nepriateľom tým, že sa budeme snažiť im škodiť, ale tým, že budeme pokračovať vo výchove a výžive, pretože jedného dňa, keď pochopia, akí boli nevďační, nebudú vedieť, ako sa ospravedlniť, a ako napraviť svoje chyby.

   Rozhodol som sa nezaoberať sa veľmi tým, čo robia iní ľudia. Pretože si myslím, že sú tu  iní, tí čo ich poslali na zem, ktorí vedia, čo s nimi majú urobiť. Nie som sudca, a snažím sa iba o vykonanie svojej práce. A vy len pokračujte ďalej a zaoberajte sa tým nízkym a negatívnym, čo majú iní a uvidíte výsledky. Ja sa teraz zaoberám iba vašou vyššou bytosťou, Božstvom, ktoré je vo vás, chcem ho oslobodiť, chcem ho vyživovať, a tak jedného dňa získam celé Nebo. V mojej mysli vlastním celé poznanie. Keby som ho nemal, robil by som tak, ako robia ostatní. Ale vďaka  tomu poznaniu, vďaka Božiemu svetlu, ktoré mi dal Boh, sa snažím  blahorečiť. Prečo to nezačnete robiť aj vy?

Pravá mágia: Láska

   Je to láska, ktorá naučila ľudí mágii. Keď niekoho milujete, posielate mu vaše  myšlienky a vaše želania, a snažíte sa preniknúť do jeho srdca a jeho mysle, a týmto spôsobom pôsobíte na túto bytosť. Pôsobíte podľa kvality a sily vašej lásky, a vtedy buď ničíte, alebo vytvárate Božie Kráľovstvo. Podľa vás, prečo sa ženy stali najväčšími mágmi? Pretože počas storočí museli častokrát znášať útlak zo strany spoločnosti, v ktorej žili: boli utláčané a uzatvárané, a nemohli prejaviť ani svoje želania, ani svoje pocity. Preto si museli vymyslieť obranné prostriedky, aby získali to, čo si želali: gestá, hlas, pohľad, úsmev a vône. A tak sa stali  mágmi, strigami.

   Áno, láska je otcom mágie, a každý, kto sa nad tým pohoršuje,  by sa mal snažiť analyzovať. Mal by sa pozorovať, ako sa správa, keď je zaľúbený a uvidí, že nevedome už robí mágiu, sústavne je koncentrovaný na predmet svojej lásky, aby pritiahol jeho pozornosť, a aby ho  získal pre seba, vyberajúc si najvhodnejšie situácie, aby ho zviedol, a aj aby ho chytil do pasce...  Iní zašli ešte ďalej, začali používať silu mysle, slova a používajú zaklínadla a kúzla, privolali entity neviditeľného sveta a silu hviezd. A takto vznikla celá veda sprevádzaná rituálmi, ktoré sa odovzdávali po stáročia   z pokolenia na pokolenie.

   Mágia nie je ničím iným, ako výrazom lásky, ktorá chce byť niekomu adresovaná. Iba neskôr sa preniesla aj do iných oblastí. Po tom,  čo slúžila Venuši, sa dala do služieb Marsu, Jupitera, atď. Nejaká osoba sa cíti zradená,  a s poranenou hrdosťou, chce sa pomstiť nepriateľovi a skôr, ako by si zobrala zbraň sa uchýli k mágii, k inej forme mágii, s inými vzývaniami, s inými predmetmi a rituálmi. Alebo kvôli ambícii používa mágiu, aby získal moc, pozíciu, ktorú si želal, odstránením svojich konkurentov. Vidíte teda, že sú mágie rôznych tipov, ale tou prvou bola  mágia Venušina: je to láska , ktorá zapríčinila všetky ďalšie formy.

   Keď pozorujeme, ako rôzne osoby chápu lásku, ako  ju prejavujú a akých metód pri tom používajú, uvedomíme si, že sa už zahrávajú s čiernou mágiou. Robiť všetko preto, aby sme niekoho zviedli, znamená votrieť sa, znásilniť ho, avšak na to nemáme právo. Keď sa láska zmocní určitých osôb, tie sa nezaujímajú, či aj on, alebo ona, ktorého milujú, cítia, alebo necítia lásku k nim; chcú ju mať opätovanú za každú cenu, a v tejto chvíli sú schopní všetkého, dokonca začať aj praktiky čiernej mágie. Avšak tu vás chcem vystríhať: nerobte nikdy niečo také. Prečo?

   Predstavme si , že pomocou čarovania a magických zaklínadiel donútite muža alebo ženu, aby vás milovala a táto sa do vás beznádejne zaľúbi: keď vás objíme a dá vám všetko, čo od nej žiadate, tak vás odnesie do pekla. Neverte, že duchovia pritiahnutí  pomocou vašich zaklínadiel, ktorí prídu bývať do tejto bytosti, sú svetlými duchmi. Budú to temní duchovia, ktorí vami preniknú, aby absorbovali vašu silu. Keby ste ich mohli vidieť, tak by sa vám  od strachu   postavili vlasy na hlave, a prosili by ste Nebo, aby vás oslobodilo. Magické praktiky sú najhoršou metódou na získanie  niekoho lásky. Vo fyzickej rovine možno získate, čo si žiadate, ale z jeho pier budete piť jed, ktorý prenikne do vašej duše.

    Musíte si uvedomiť, že tak v mužovi, ako v žene existuje veľmi jemný element, s ktorým  si musíte vytvoriť vzťah. Takto získate väčší rozhľad, a metódy, ktoré použijete  vo vzťahu k milovanej osobe, budú inteligentnejšie a delikátnejšie, a ona vás začne vnímať oveľa hlbšie pretože vidí, že nepoužívate násilie, a že vám môže veriť. Keď sa  stratí strach, že nezískate  osobu, po  ktorej túžite, tak už nebudete ani napätý, ani hrubý, ani pomstychtivý, budete schopný vidieť veci pokojnejšie, a tak nájsť najlepšie riešenie problémov, ktoré vás trápia.

   Predstavme si teraz, že vás váš manžel, vaša manželka neľúbia. V tomto prípade povedzte sami sebe, že táto duša je slobodná, a že s vami nebude do nekonečna, že pred vami už mala stovky manželov a manželiek, a že po vás bude milovať ďalších. Prečo naliehať na niekoho, kto vás viac nemiluje? A vy sám ste si istý, že ju budete milovať naveky?... Milovali ste ju snáď od stvorenia sveta? Nie, tak sa teda upokojte a uvedomte si, že je nesprávne žiadať všetko od jednej bytosti, keď vy sám dávate prednosť slobode.

   Je veľmi dôležité sa naučiť premieňať lásku. Máte vyloženú fotografiu muža alebo ženy, ktorú milujete... Prečo špiniť, alebo obmedzovať túto bytosť posielajúc jej svoje sexuálne želania, myslieť nato, ako si ju podrobiť, urobiť ju vašou? Mali by ste ju ale zveriť do rúk Pána, alebo Nebeskej Matky a povedať: Toto je váš syn, vaša dcéra,  blahorečte mu  a mňa inšpirujte najlepšími myšlienkami, aby som jej mohol pomôcť v jej evolúcii. A keď hladkáte  milovanú bytosť, jeho hlavu a jeho vlasy, namiesto toho, aby ste hľadali iba potešenia, myslite na to, aby ste pre neho urobili niečo dobré a povedzte: Nech ti žehná Boh, nech v tejto hlave kraľuje svetlo a nech tu prídu prebývať všetci anjeli. V tejto chvíli sa vaša láska premení a už  to nebude len akt sexuality, ale stane sa prekrásnym citom, takým, ako ste nikdy skôr nepoznali.

   Toto všetko tvorí ozajstné bohatstvo ľudskej bytosti, jej kvintesenciu, to znamená,  že jej myšlienky a jej city nemôžu byť uväznené. Najväčšou ilúziou je predstava, že ľudská bytosť sa môže zviazať. Bolo by to presne tak, ako by sme sa pokúsili premiestniť piesok, alebo riadiť vietor. Duša nemôže byť ovládaná. Je možné sa zmocniť fyzického tela, ale nie tajomnej bytosti, ktorá ho obýva. Môžeme privolávať astrálne entity a nanútiť im svoju vôľu, ale duch je slobodný a nemôže byť nútený a zviazaný.

   Chcete si získať niekoho lásku? Všetky prostriedky na jej získanie sú zakázané  s výnimkou jediného: posielať jej svetlo. Nesmieme sa nikdy snažiť o získanie niekoho  lásky ani peniazmi, ani zvádzaním, ani  úsmevmi. Viem dobre, že okolitý svet využíva tieto prostriedky, ale sú to tie najslabšie. Jediný spôsob, ale ten najsilnejší, pozostáva v posielaní bytostiam, od ktorých chcem byť milovaný, dary svetla a čistých myšlienok. A aj keď je v tejto chvíli zlá a krutá, majte veľa trpezlivosti, znášajte všetko, pomáhajte jej naďalej a naďalej ju milujte: keď o túto bytosť veľmi stojíte, skôr či neskôr to jej duša postrehne, a začne sa intenzívnejšie o vás zaujímať.

   Chcieť vlastniť nejakú osobu je prejavom nedostatku inteligencie. Kde je napísané, že vaša manželka alebo váš manžel vám náleží? Poznáte ich dva roky, desať rokov, ale boli stvorení skôr, ako ste ich stretli. Majú rodičov, Stvoriteľa a existujú už milióny rokov, nepatria vám. Obaja ste jednoducho partneri. Keď chcete zabrániť veľkým nedorozumeniam a aj veľkým nepríjemnostiam, nesprávajte sa ku nim, ako ku veciam vo vašom vlastníctve, ale ako ku partnerom... dobrovoľným alebo nedobrovoľným.

   Jedinou pravou láskou je tá láska, ktorá myslí na to, ako vyživovať vyššiu bytosť v ľudských bytostiach, ako ich znášať a učiť ich, aby boli stále silnejší.  Bohužiaľ iba málokedy sa vidí tento prístup, častejšie stretneme ľudí, ktorý myslia iba na seba samých, ktorí smerujú iba k vlastnému uspokojeniu, ktorí nepozerajú na to, čo sa stane s iným : drobia ho na kúsky, prevracajú jeho existenciu, obracajú  jeho budúcnosť a na tom im málo záleží, pretože vidia, že je ochotný nasýtiť ich apetít. Koľkí sa pýtajú, čo dobrého prináša ich láska tomu alebo tej, ktorú milujú? Koľkí sa snažia analyzovať prirodzenosť,  ktorá ich tlačí? Cítia len žiadostivosť, a to je pre nich  to najdôležitejšie. Je to egoistické, alebo nezištné želanie? Prichádza z Neba, alebo zo sveta pekelného? ... Nevedia to, a ani to nechcú vedieť.

   Tu by som chcel dodať, že skôr než podniknete hocijakú vec, preto, aby ste získali bytosť, o ktorej veríte, že ju  milujete, naučte sa zamyslieť, analyzovať a pýtať sa, čo ďalšieho prinesie vaša  láska: pomôže jej rásť, byť slobodnejšou,  alebo rozpúta nízke inštinkty?

   Musíte sa naučiť viac myslieť na ostatných. Keď to nerobíte, tak zákon reinkarnácie a karmy vám to príde  pripomenúť  tým, že vás pošlú späť na zem napraviť vaše chyby, častokrát vo väčšom utrpení. Takže usilujte sa milovať stále šľachetnejšie a nezištnejšie, keď pre nič iné, tak preto, aby ste netrpeli.

   Prostredníctvom svojho ducha, muž a žena reprezentujú dva princípy, ktoré stvorili svet mužský a ženský: muž ako reprezentant Kozmického Ducha, Otca Nebeského a žena, ako predstaviteľka Univerzálnej Duše, Nebeskej Matky. Na toto nesmú nikdy zabudnúť, pretože to je kritérium, ktoré im pomôže vidieť seba samých v novej dimenzii a premeniť svoju lásku. Vo chvíli keď začnete bytosť, ktorú milujete,  považovať za predstaviteľa Božskosti, ste povinný sa správať s rešpektom a uctievaním, a to čo dostanete od tejto bytosti, bude inej kvality, čistejšie a svetlejšie, každý sa tak stane pre svojho partnera vodičom Nebeských energií. A keď sa jeden k druhému priblížite, namiesto toho, aby ste sa pri svojich výmenách limitovali na nižšej úrovni, tak sa spojíte s Prameňom, ktorým je Boh, pritiahnete energie z nevyčerpateľných nádrží a budete sa cítiť uspokojený, osvetlený, posilnený, omladený...  a šťastný.

   Každý deň musíte pracovať na zlepšovaní spôsobu milovania, a nielen spôsobu milovania ľudských bytostí, ale celej prírody, okolitého Univerza, Anjelov, Archanjelov, Stvoriteľa, pretože jedným alebo druhým spôsobom, skôr či neskôr sa  táto láska vráti k vám a prinesie vám veľa šťastia, šťastia, ktoré by ste nezažili v rukách muža či ženy.

   Pamätám si pred mnohými  rokmi, keď som bol v Paríži.... potom, čo som dlho meditoval a modlil sa, som prechádzal lesom, aby som  trocha zrelaxoval. Bolo tam veľa ľudí a prešiel som okolo stovky osôb. Zrazu som  zazrel, ako ku mne prichádzal párik: mladý chlapec s veľmi pôvabným dievčaťom, to dievča prechádzajúc okolo sa na mňa pozrelo pohľadom, ktorý bol  neopísateľný ... Celé nebo bolo v jej očiach, svetlo, krása, láska.  Kto sa na mňa pozrel prostredníctvom tohoto dievčaťa? To nebola ona, čo sa na mňa pozrela, ale bola to celkom iste iná bytosť, pre ktorú bolo to dievča iba nástrojom. V skutočnosti,  často entity neviditeľného sveta chcú prejaviť svoju lásku, môže to byť  dvojča vašej duše, ktorá sa ešte neinkarnovala, ale ktorá vás sprevádza  a niekedy prostredníctvom očí inej osoby vám chce poslať pohľad.

   Po celé dni ostal vo mne   pohľad toho dievčaťa... Opýtate sa ma : Neskúšal ste sa s ňou znova stretnúť? Nie, pretože sú veci, ktoré ja viem, ale vy ich ešte neviete. V skutočnosti to nebola ona, čo mi poslala ten pohľad, keď by som ju stretol znova, aby som zazrel pohľad rovnakej intenzity, ostal by som sklamaný, jej pohľad by nikdy nedokázal vyjadriť lásku, ktorú  mi prostredníctvom nej chcela poslať Nebeská bytosť. Keď sa to stane aj vám, že stretnete osobu, ktorá vám venuje pohľad plný Nebeskej lásky, ostanete s tým istým pocitom, nechoďte za ňou, to nebola tá osoba, čo sa na vás pozerala, ale entity svetla, a tie sú už ďaleko.

   Takže pochopte ma dobre: namiesto toho, aby ste používali metódy na pritiahnutie niekoho, kto sa vám páči a niekedy využívali trestuhodné metódy, myslite predovšetkým na to, aby ste zmenili spôsob vašej lásky. V skutočnosti to nie je mágia, ktorá prináša lásku. Pravá mágia je láskou, čistou láskou, nezištnou Láskou. Práve preto sa máte obrátiť každý deň k Nebeskému svetu a povedať: Anjeli, Archanjeli a Božstvá, keď je niečo, čo chcem poznať, tak je to Láska. Vysvetlite mi a naučte ma, ako milovať.  A v deň, keď budete vedieť naozaj milovať, sa vo vás všetko zmení, všetko bude vibrovať v harmónii. Keď by ste aj nerozprávali, tá láska sa vyjadrí prostredníctvom celej vašej bytosti, a blahodarne ovplyvní celé vaše okolie prv, než sa navráti k vám. Dokonca aj kameň, keď sa ho dotknete s láskou, začne vďaka vám ináč vibrovať. Iba Láska dáva  veci do poriadku, robí ich sladkými, harmonizuje ich, osvetľuje, iba pravá Láska. Koľko osôb je schopných vyjadriť svoju lásku týmto spôsobom?

 

 

Nikdy sa nesnažte pomstiť

 

    Stáva sa, že  niekedy sa ku mne prichádzajú sťažovať osoby, ktoré hovoria, že niekto používa proti nim čiernu mágiu: mali zvláštne nešťastie alebo nejakú nehodu, cítia prítomnosť temných síl a vedia s istotou, kto im chce čiernou mágiou ublížiť. Samozrejme že keď sa pozriem  na tie osoby, tak pochopím, že to nie je pravda, ale že sú to oni samé, čo sa dostali do tohoto žalostného stavu. Nežijú rozumným spôsobom, a preto je nevyhnutné, že po nejakom čase stretnú rôzne nepríjemnosti vonkajšie aj vnútorné. Avšak  namiesto toho, aby spoznali vlastné chyby, je oveľa ľahšie obviniť iných. V takýchto situáciách, aby som im pomohol, hovorím toto: Vidíte, na to, aby sa zneškodnili účinky čiernej mágie- pretože je  niekedy lepšie zobrať vážne to, čo vám hovoria - tak sa musíte dať do práce: každý deň sa  modlite, meditujte, naučte sa kontrolovať vaše myšlienky, vaše city a váš  postoj. Predstavte si, že  svetlo  preniká všetkými vašimi bunkami. Po krátkom čase sa nevyhnutne cítia lepšie.

   Každý, kto si myslí, že sa musí brániť, vzrastie potreba to urobiť: je tu nepriateľ, ktorý mu chce ublížiť, a práve to ho poháňa urobiť protiútok, ale keď by ste mu povedali, že je to on sám, čo si vyvoláva chorobu, jeho vôľa by nebola dostatočne stimulovaná, aby bojovala. Keď je príčinou on sám, tak by nebojoval, nepáči sa mu bojovať proti  sebe samému. Ale  keď verí, že je to niekto iný,  čo mu ubližuje, tak sa cíti stimulovaný. Preto, keď niektorí ľudia veria, že sú obeťou čiernej mágie, je lepšie ich nechať v tom, a ukázať im najlepšie metódy, aby zlepšili svoj stav. A najlepšou metódou je pracovať na sebe, aby sme sa očisťovali, a spájali s Nebom.

   Je pravdou, že čierna mágia existuje a že určití ľudia môžu byť jej obeťou, ale nesmú proti nej bojovať  rovnakými prostriedkami. Keď ste aj zakúsili, že niekto proti vám, alebo inej osobe, robí čiernu mágiu, nikdy nebojujte  rovnakou zbraňou, ale používajte iba metódy bielej mágie, to znamená metódy svetla, ochráňte seba, alebo danú osobu   svetlom. Koľkokrát som to už povedal: najlepšou ochranou je aura, temné energie, a temní duchovia sa nezaujímajú o toho, kto má silnú auru.

   Isteže existujú aj materiálne prostriedky, prostriedky viac konkrétne, napr.. môžete si domov alebo pred dom dať rastlinu s pichliačmi: kaktus alebo aloe a poproste túto rastlinu, aby vás chránila, aby zničila  všetky negatívne prúdy, ktoré  vám boli poslané. Avšak aj tak vám opakujem, nič nie je lepšie, ako keď dokážete okolo seba vytvoriť  auru   - čistým  a svetlým životom. A bude to teda čistý život, ktorý ako prýštiaci prameň vytlačí všetko, čo je negatívne.

   Pozrite sa na prameň, voda vyviera a tečie bez prerušenia, a keby ju aj niekto chcel pošpiniť hodiac do nej smeti, bude ďalej vyvierať a prúd odnesie špinu. Prameň ostane stále čistý, stále živý, pretože ani na okamih nepreruší svoj tok. Zoberte si teda ako príklad prameň, a snažte sa  ho napodobniť, nechajte vyvierať život, nechajte prúdiť lásku a  budete ochránený od entít a negatívnych vplyvov, ani si nevšimnete, že vás chceli napadnúť a ublížiť vám, pretože všetko, čo je negatívne, odrazíte presne tak, ako prameň.

   Týmto spôsobom sa môžete chrániť proti čiernej mágii, ale nesnažte sa nikdy bojovať proti čiernym mágom,  nebolo by to jednoduché,  vaše dobré zámery by neboli úspešné. Je potrebné byť veľmi žiarivý, veľmi silný, veľmi smelý, keď čelíme silám zla, pretože sú strašné a každý, kto má strach, bude porazený. Je potrebné sa dať chrániť aj  archanjelmi Zachielom, Camaelom, Michaelom, ktorí sú archanjelmi  sefirotu Chesed, Gevura a Tiferet. Zachiel je archanjel milosrdenstva a  jeho  farbou je modrý zafír, Camael je archanjelom sily a jeho farbou je rubínovo červená, Michael je  archanjelom svetla a jeho farbou je zlato žltá. Keď sa naučíte pracovať s týmito farbami a zo zodpovedajúcimi  cnosťami, dokážete si pomaly vybudovať bariéru svetla.

   Je pochopiteľné, že keď vám niekto ubližuje, tak  ste v pokušení sa pomstiť, avšak to je vec, ktorú nesmiete robiť. Ako môžete spravodlivo ohodnotiť, aký druh trestu, a v ktorej chvíli si zaslúži? Dať pokutu stotisíc lír človeku, ktorý nemá ani peniaze na prežitie, je snáď to isté, ako dať tú istú pokutu miliardárovi? Keď si myslíte, že osoba, ktorá vám ubližuje, si naozaj zaslúži trest, obráťte sa  na neviditeľný svet a povedzte: Pozrite sa táto osoba mi spôsobila mnohé škody a kvôli nej musím bojovať proti mnohým nepríjemnostiam. Prosím vás o zasiahnutie, aby sa zlo, ktorého som obeťou napravilo. Takýmto spôsobom odovzdáte žalobu súdu presne tak, ako sa to robí v normálnom živote a Nebo nájde správne riešenie. Vy však z vašej strany nič nepodnikajte, hocijaká vec sa stane, nikdy sa nesnažte pomstiť žiadnym spôsobom.

 

 

Očistenie a posvätenie predmetov

   Aj keď  sú ľudské bytosti veľmi nerozumné, vo všeobecnosti majú vo zvyku používať v každodennom živote určité veci. Ale kto myslí na to, aby sa posvätil? A prečo? Aby sa dosiahlo to, že tieto veci budú na vás priaznivo pôsobiť. Toto je nový aspekt, doteraz nepoznaný. Ľudia nevedia, že existujú veci k použitiu, aby sa dali do pohybu harmonizujúce  a blahodarné sily, ktoré keď by využili, tak by pomohli ich vývoju.

   V duchovnej práci je potrebné si dať za cieľ dobro, ale keďže existuje aj zlo, je dôležité si to uvedomiť, a byť si toho vedomý. Nestačí volať dobro, aby prišlo bývať  do vášho domu, pokiaľ neurobíte to nevyhnutné, aby sa stratili nečisté a škodlivé elementy, dobro, ktoré voláte bude krúžiť okolo, ale nebude môcť vojsť. Preto pravý mágovia študovali prirodzené aspekty dobra a zla, a pochopili, že  prv než sa posvätí nejaká vec, alebo bytosť, musí sa najprv vytlačiť, oddialiť a vyhnať tá vrstva, v ktorej bola uložená v minulosti.

   Prirodzene, že  je stále dobré  komunikovať s Nebom, so silami dobra, avšak je potrebné vedieť, že vo fyzickej rovine je prvou vecou očistenie, čo znamená oslobodenie vecí, ľudských bytostí od všetkých nečistôt, aby sa potom mohli nabiť pozitivitou. Aby sme dosiahli, že dobro tam príde prebývať, je najprv potrebné si pripraviť pôdu. Preto  zasvätenci zložili určité modlitby, určené  k oddialeniu  zla. Môže sa stať, že  to niektoré osoby poburuje, ale keď sa určité veci nepoznajú, častokrát to ľaká. Takže na miesto toho, aby sme sa báli, je lepšie to študovať. My žijeme v polarizovanom svete, ktorý nás  núti pracovať s dvoma silami - dobrom a zlom.

   Všetky náboženské ceremónie začínajú s obradom očisťovania: používajú sa kadidlá, prosby a modlitby na zahnanie zla a nečistôt. Tieto  rituály predpokladajú poznanie dobra,  ale aj charakteristiku zla a  jeho sily. Dovtedy, pokiaľ existuje prítomnosť temných síl, dobro ostáva paralyzované. Preto sa veriaci musí umývať a očisťovať, pretože iba keď je čistý, tak cnosti Ducha Svätého zostúpia na neho. Svätý duch je všemocný, ale iba vtedy, keď človek je čistý.

   Keď je niekto, kto verí v silu dobra, tak som to ja, ale tak isto dobre viem, že  veriť nestačí. Keď dobro nepríde zachrániť ľudské bytosti, vyliečiť ich, urobiť ich inteligentnejšími, tak je to preto, že im ľudia neotvoria ani srdce, ani dušu, preto dobro  obieha okolo, bez toho, aby mohlo vojsť. Dobro prichádza iba tam, kde je všetko otvorené, iba tam, kde  je prijímané. Dobro, dobro.. áno, ale čo zlo? Keď to nebudeme my sami, čo vytlačíme zlo, tak to dobro celkom iste za nás neurobí.

   Koľko nešťastí sa stalo vďaka veciam, alebo miestam, ktoré niesli zlo, alebo vďaka  naozaj temným bytostiam. Tým, že prešli pomedzi ruky iným ľuďom, zapríčiňovali nešťastia a nehody, pokiaľ neboli očistené, alebo zničené. Rozprávajú sa mnohé príbehy o šperkoch, sochách a obydliach, ktoré vyvolávali iba tragédie, pretože prešli cez ruky strigôňov, ktoré na nich zanechali zlo, alebo svedectvá o strašných príbehoch, pretože boli presiaknuté škodlivými vibráciami.

   Našťastie tieto prípady nie sú časté a do takejto extrémnej  situácie sa nedostaneme tak často, avšak môžeme potvrdiť, že väčšina vecí a miest bolo vystavených pôsobeniu osôb, ktoré nie vždy mali dobré zámery, a preto sú pokryté fluidickou vrstvou, ktorá tvorí filter  proti prechodu svetla. Preto je potrebné oslobodiť to, čo tieto veci nesú, to znamená očistiť ich, aby sa z nich následne stali ozajstné talizmany.

   Robte to tak, že budete vedomí  vo všetkých veciach, ktoré vám prejdú cez ruky, alebo ich máte používať. Prvou  vecou je prosiť neviditeľný svet  o očistenie týchto vecí, pretože na nich veľa ľudí a určité udalosti nechali disharmonické stopy a tie sú schopné negatívne pôsobiť na vás. Začnite teda tým, že sa budete   modliť, aby Nebo  zoslalo pomoc svetlých duchov, a aby tí očistili tieto veci od všetkých negatívnych častíc  a  negatívnych vplyvov. Potom ich  zasväťte  jednej cnosti, jednej nebeskej entite a proste, aby chceli na tomto mieste bývať, alebo napustiť túto vec tak, aby vplývala blahodarne. Keď si toto zvyknete praktizovať, uvidíte ako vám bude pomáhané, ako budete podporovaný a posilnený. Váš život získa nový zmysel a budete ďakovať Nebu za toto nové svetlo.

   Koľko ľudských bytostí je,  alebo pije, koľko šiat sa nosí  bez toho, aby si to  uvedomili, koľko vecí sa používa, a tie sú nabité temnotou... bez toho, aby sme si to uvedomili. A toto brzdí ich vývoj.  Dnes som vám povedal veľkú pravdu, ktorú všetci zasvätenci poznajú od antiky, a ktorú musia stále viac akceptovať vo svojom živote.

  Bývate v dome... ako prvé ho musíte obetovať Bohu, aby začal blahodarne vplývať na  vašu rodinu, na zdravie vašich detí, na ich intelekt, na ich dušu a ich ducha.  Lepšie ako používať každú vec a pritom myslieť na iné veci, alebo ich dokonca používať bez nadšenia, záujmu, prečo  s nimi nezaobchádzať s láskou ? Nehovorím, že máme premeniť metlu, hrniec alebo vysávač na čarovný predmet, ale kto vie, či spôsob, akým zaobchádzate s vecami, ich nerobí blahodarnými alebo škodlivými? V každom prípade je jedna vec istá, vy budete nimi ovplyvnení. Skúste si uvedomiť, že zlé zaobchádzanie s vecami vám nedá ten istý  efekt, ktorý obdržíte, keď s nimi zaobchádzate s láskou. Akúkoľvek vec robíte, je potrebné naučiť sa robiť ju tak, aby sme do života vniesli niečo lepšie.

   Pozrime sa ako prebieha normálny deň: ráno sa zobudíme a automaticky prebieha celá séria procesov, myšlienky, pocity a akcie: zapáliť svetlo, vstať, otvoriť okno, umyť sa, pripraviť raňajky atď. Koľko vecí je potrebné rýchlo urobiť. Rozdiel je v tom, že niekto ich robí inštinktívne, mechanicky, zatiaľ čo iní sa snažia do toho vložiť život a vtedy sa to mení, všetko dostáva nový zmysel, a tak každá vec sa stáva prameňom inšpirácie.

   Prirodzene, že vidíme veľa ľudí, ktorí sa prejavujú ako dynamickí a nezávislí, ale celá ich aktivita je  obmedzená na dosiahnutie úspechu a slávy; nerobia nič preto, aby urobili život harmonickejším s väčším zmyslom. A toto nie je inteligentný postoj, pretože táto aktivita v nich vyvoláva iba vyčerpanie  a choroby. Kedy si uvedomia, že úlohou v ľudskom živote nie  je byť úspešný v rovine materiálnej? Tento úspech potrvá krátko, pretože na druhý svet odchádza nahý a chudobný.

   Takže to, čo máme robiť, je veľmi jednoduché: myslieť a želať dobre každej veci, ktorú používame a zasvätiť ju  službe Božej, pýtajúc pri tom svetlých duchov, aby ochotne slúžili  evolúcii našej a celého ľudstva. Tu máte podstatu, bez toho aby sme vošli do detailov gest a formúl. Robte to, pretože je to veľmi dôležité.

   Tí čo toto odmietajú a pochybujú,  nie sú  v zasvecovacej škole na správnom mieste a strácajú čas. Tu sa učíte pravdám  základným, Nebeským,  nekonečným, ktoré vám umožnia sa  zregenerovať, znova sa postaviť, stať sa Božím synom, Božou dcérou. Prijmite tieto pravdy, dôverujte mi, pretože toto všetko, čo vám hovorím, bolo overené predovšetkým na mne samom.

 

 

Chráňte si svoje obydlie

   Keď pozorujete prírodu, môžete konštatovať, že všetky bytosti si zabezpečujú  svoje obydlie a  náruživo si ho bránia. Vtáci si stavajú hniezda, iné zvieratá hrabú diery, brloh, útočisko a beda tomu, kto by sa pokúsil vniknúť do ich priestoru. Vstup je zakázaný. Bola to Kozmická Inteligencia, ktorá tlačí všetky bytosti k tomu, aby si  v Univerze vytvorili maličký priestor pre seba, priestor,  ktorého sa  ostatní nemajú právo zmocniť a týmto spôsobom Ona chcela zabezpečiť, aby v pokoji a mieri mohli priviesť na svet svoj rod. Toto je zákon.

   Každá bytosť teda dostala od prírody právo vlastniť svoje obydlie a toto je platné nielen pre viditeľný svet, ale aj pre svet neviditeľný. Aj každý duch má svoje obydlie v nekonečnom priestore, preto sa  každá duchovná bytosť stará o svoj kútik, aby si ho chránila určitými vibráciami, určitými farbami, zvláštnou kvintesenciou, priestor, v ktorom každý, kto by mal opačné vibrácie, nemôže prísť a robiť neporiadok.

  Škodlivý duch nemá právo vniknúť tam, kde býva zasvätenec.  Zasvätenec môže zakázať zlým duchom vstup do svojho obydlia použitím symbolov, ktorými pohrozí prísnym trestom, pokiaľ nedodržia zákaz a preto zavesí nad dvere pentagram. Keď zasvätenec chce vykonať magický obrad, alebo dôležitú spirituálnu prácu, keď chce pozvať Nebeskú entitu, pripraví miesto a posvätí ho, aby zlí duchovia nemohli vojsť: zapáli sviečku, urobí okolo  tohoto miesta kruh, napíše sväté mená, zapáli kadidlo, aby toto miesto bolo očistené a podmienky pre prácu boli čo najlepšie. Iba dobré   entity majú právo vojsť, zatiaľ čo tie zlé ostanú vonku kričať, a keby sa snažili vniknúť, tak budú zničené.

   Aký  dôvod má mág pre zapálenie sviečky, alebo veľkých sviec ? Dôvodom je, že skôr než uskutoční svätú prácu, musí apelovať na svetlo. Svetlo musí predsedať každej veci, preto mág, ktorý ide  robiť ceremóniu, musí rovnako ako kňaz, ktorý ide celebrovať omšu, zapáliť sviečku, aby svetlo bolo prítomné.

   A keď je svetlo prítomné, temnota je premožená. Mág vie, že oheň sú otvorené dvere do neviditeľného sveta, pretože oheň predstavuje hranicu medzi fyzickým a éterickým telom. Prostredníctvom ohňa je teda ľahšie získať prítomnosť sveta Nebeského.

   Tí,  čo používajú sviečky pre čiernu mágiu, musia vedieť, že sa dopúšťajú svätokrádeže. Oheň, o ktorom  mytológia rozpráva, bol  znesený z neba pre zdravie človeka, a preto nesmie byť použitý na  hocičo. Poviem vám, že keď máte použiť sviečku, tak ju zasväťte  nebeskej entite alebo myšlienke, Nebeskej Matke, Nebeskému Otcovi, Svätému Duchovi, duši Univerza, alebo archanjelovi Michaelovi... V neviditeľnom svete plameň tejto sviečky bude predstavovať bariéru svetla okolo vás.

  V prostredí, kde žijú ľudia, sú milióny a miliardy entít, ktoré prichádzajú a odchádzajú bez toho, aby si to niekto uvedomil.  Keď nerobíte nič pre zabránenie vstupu prichádzajúcim nízkym bytostiam, nájdu otvorené dvere, môžu prísť a okradnúť vás, alebo spôsobiť škody. Nemôžete sa ani sťažovať Nebeskej spravodlivosti, pretože by vám odpovedala: Je to vaša vina, mali ste vyložiť lístok: Vstup zakázaný, alebo aspoň symbolicky dať kúsok drôtiku. Keď vaša vinica nie je dobre ohradená, neprekvapte sa, že tí, čo zmýšľajú zle, prídu do vášho hrozna.

   To isté platí aj pre vaše srdcia, vaše duše a vašich duchov, keď ostanú otvorené na štyri strany, bez toho aby boli zasvätené, chránené, ani obklopené bariérou svetla, temní duchovia, to znamená nepozvaní, majú právo vojsť, aby spôsobili škodu a keď odídu, odnesú so sebou všetky vaše poklady. Nemôžete ich potrestať, pretože je to majiteľ, ktorý má predvídať. Tak ako v minulosti  boli mestá a kaštiele ohradené múrmi a priekopami plnými vody, tak aj učeník musí v sebe vytvoriť múry  a obranné valy. Nikdy ste sa nad týmto aspektom nezamysleli? Zdá sa, že nie, pretože ste nepretržite otvorení prichádzaniu nepozvaných, a potom plačete, že ste boli okradnutí, alebo sa cítite smutní, nešťastní a vyčerpaní. Ako to, že len človek je tak naivný, že verí, že ho žiaden nepriateľ nemôže ohroziť, a že práve jeho ušetrí? Človek sa chráni iba na fyzickej úrovni, zatiaľ čo najväčšie riziko mu hrozí  v rovine neviditeľnej.

  Sú tí, čo sa pýtajú, ako je možné, že Pán umožní, aby zlí duchovia do nich vnikali a prečo nerobí nič preto, aby ich ochránil... Aká otázka. Keď sa nechránia oni sami, prečo by to mal robiť Pán? Sú tu pravidlá, ktoré platia pre všetkých a ktoré by mali poznať všetci. V skutočnosti človek má všetky možnosti, aby sa chránil, aby povedal Nie temným duchom, je to on sám, čo sa musí chrániť, pretože to namiesto neho nemôže urobiť nikto iný.

   Je teda na vás aby ste  držali ďaleko od seba škodlivých  duchov a pritiahli duchov svetlých hovoriac každý deň: Pane Bože, Božia Matka, Svätá Trojica, všetci anjeli  a archanjeli, služobníci Svetla, Nebeskí priatelia, celá moja bytosť vám patrí, prebývajte vo mne, používajte ma pre slávu nášho Nebeského Otca a pre Kráľovstvo Božie na zemi. Toto musíte opakovať každý deň. Keď to nerobíte, nebuďte prekvapení, keď iní prídu do vás prebývať.

   Aby bolo celé vaše obydlie chránené, je nevyhnutné, aby vy ako majiteľ ste sa rozhodol ho zveriť Nebeským duchom, v tomto prípade temní duchovia, ktorí sa do vás bez vášho vedomia  vkradli, budú prinútení  odísť. Pokiaľ ich budete tolerovať, budú pokračovať vo vašom zneužívaní. Všetko teda závisí od vôle majiteľa domu. Je to jeho rozhodnutie, čo platí. Anjeli a archanjeli nemajú žiadne právo, aby prišli bývať do nás bez nášho súhlasu, pretože oni neurobia žiadnu násilnosť. Zatiaľ čo tí, čo slúžia temným silám, sa nezdráhajú preniknúť nasilu.

   Zatiaľ čo duchovia svetla majú rešpekt, a aby vošli, čakajú na pozvanie, duchovia zla sú drzí a bez zábran. Aký je rozdielny postoj bytostí týchto dvoch kategórií. Ľudská bytosť, ktorá nebola vhodne pripravená, nevie, ako má zasiahnuť a dovolí diablovi, aby prišiel prebývať, aby sa vkradol do jeho obydlia, zatiaľ čo anjeli ostanú vonku hovoriac: dom je obsadený, nemôžme vojsť.  Takže ste to vy, čo rozhodujete a preto sa obráťte na  Nebeské bytosti, povedzte  tieto magické slová: Ja som majiteľ tohoto domu, používajte všetok priestor, všetko je k vašej dispozícii. Vtedy sa bytosti svetla stanú veľmi silní a smelo sa vrhnú na temné entity, ktoré rýchlo utečú.

   Toto čo som vám prezradil je čistá pravda a musíte sa usilovať, aby ste prišli, až po ten stupeň vedomia, keď každý deň poviete tieto slová zasvätenia: Svetlí duchovia, používajte ma, dám vám seba celého, použite ma k svojim službám. Keď chcete môžete použiť iné poetické výrazy a svoje vzývanie ukončite vždy slovami: aby sa zrealizovalo Kráľovstvo Božie na zemi. Keď to neupresníte, tak celá vaša energia môže byť použitá pre iné realizácie, pre iné aktivity.

   Ale prečo práve pre realizáciu Kráľovstva Božieho na zemi? Pretože  toto je úloha, ktorú nám dal sám Ježiš keď hovoril: Hľadajte Kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a predovšetkým v modlitbe Otče náš: Príď kráľovstvo tvoje, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi tak na zemi. Týmito slovami chcel Ježiš zaplniť ľudský svet, princípom,  ktorý hovoril Hermes Trismegistos: Ako hore tak dole. Potvrdil súvislosť medzi hore a dole, Hermes Trismegistos položil základy mágie.

   Mágia nie je ničím iným ako kópiou medzi zemou a Nebom. Toto je najpresnejšia definícia mágie: práca v ktorej sa zem a Nebo jednostaj porovnávajú. A je to vďaka tomuto porovnaniu, že človek pochopí to, čo prináša práca, ktorú má uskutočniť na zemi: nechať vibrovať zem s harmóniou Neba a nechať zostúpiť Nebo na zem ...

   Realizácia Božieho na matérii: toto je Nebeská mágia.