Podstatný je život

   Na počiatku je život. Každá bytosť dostane ako prvé dar života, a až potom postupne začína vnímať, rozmýšľať a konať.

   Život: slovo, ktoré zahŕňa všetko bohatstvo Univerza, aj to, čo je doteraz bez povšimnutia, dezorganizované v očakávaní, že príde sila, ktorá prinesie poriadok. V slove život je teda obsiahnutý všetok budúci rozvoj. V bunke už existujú všetky budúce orgány, ktoré sa jedného dňa majú formovať presne tak, ako sa to stane semenu, ktoré potom, čo bolo zasadené, uvedie do činnosti ten chaos, tú neurčitú realitu, ktorou je život. Všetko začína vystupovať na povrch a naberať formu.

   Týmto spôsobom sú uložené aj orgány, ktoré vlastníme a v budúcnosti sa ukážu mnohé ďalšie. Pretože fyzické telo je urobené podľa tela astrálneho, telo astrálne podľa tela mentálneho atď., až po Nebeskú úroveň. Tak, ako na fyzickej rovine máme päť zmyslov, tak aj na astrálnej a mentálnej rovine máme hmat, chuť, čuch, sluch a zrak. Na iných rovinách tieto zmysly ešte nie sú vyvinuté, ale existujú a sú pripravené sa prejaviť. Keď budú úplne vyvinuté, budeme mať nepredstaviteľnú možnosť vidieť, počuť, chutnať, konať, premiestňovať sa aj v týchto rovinách. Život, živá bytosť, živá bunka, mikroorganizmus, obsahujú už všetko pre úplný rozvoj, ale prejdú ešte tisícky rokov pokiaľ sa kompletne prejavia. Toto je časť tajomstva a krásy života.

   Keď pozorujete ľudské bytosti: pracujú, zabávajú sa, ponáhľajú sa doľava a doprava, venujú sa a znepokojujú o všetko, oslabujú a zhoršujú svoj život, pretože mu nevenujú žiadnu pozornosť. Myslia si totiž, že od chvíle, keď ho vlastnia, ho môžu slobodne použiť  na to, aby získali všetko, čo si prajú : bohatstvo, pôžitky, poznanie, slávu ... Ale keď im z neho už nič neostane, tak sa budú  musieť aj tak zastaviť. Robiť to týmto spôsobom nemá zmysel, pretože keď  stratíme život, stratíme všetko. Základom je život, preto ho musíme chrániť, očisťovať a posväcovať, musíme vylúčiť všetko, čo mu prekáža a blokuje ho, aby sme získali zdravie, silu, krásu a inteligenciu.

   Na konferencii o piatich múdrych a piatich hlúpych pannách som vám vysvetlil, že olej, o ktorom Ježiš rozprával, je symbolom života. Keď už človek nemá ani kvapku života vo svojej lampe, vyhasne a zomrie. Olej sa nachádza všade: pre rastliny je to voda, pre ľudskú bytosť krv, v obchode peniaze ....

   Život je počiatočnou matériou, do ktorej sa deň po dni ukladajú nové výtvory, ktoré sa budú rozvetvovať až do nekonečna. Vychádzajúc zo života ľahostajného a nevýrazného, duch vytvára neustále nové elementy,  nové formy.

   Bohužiaľ, ľudia sa zaoberajú všetkým, s výnimkou života: keby mysleli na život, ako si ho udržať a uchrániť v čo najväčšej čistote, disponovali by stále väčšími možnosťami obdržať všetko, čo si želajú. Pretože je to práve život vo svetle, jase a intenzite , ktorý môže dať všetko. Keď bytosti nežijú touto filozofiou,  končia tak, že premrhajú svoju existenciu mysliac si, že od chvíle, keď sú živé, je im všetko dovolené. Každý hovorí sám sebe : „Od chvíle keď žijem, musím niečo robiť.“ Ale koľkí dokážu získať,  čo si želajú?  Je ich príliš málo. Tí, ktorých je viac, stratia takmer všetko. Je preto nevyhnutné mať hlbšiu filozofiu života a vedieť, že spôsob myslenia zasahuje život, jeho zdroje, kvintesenciu ich bytostí, a že negatívna myšlienka ničí všetko.

   Vezmime si príklad:  syn z veľmi bohatej rodiny chodí do školy a otec okrem toho, že sa o neho stará,  mu dáva aj vreckové. Až raz začne tento chlapec robiť hlúposti a míňa na hlúposti peniaze, ktoré dostáva. Preto sa otec rozhodne, že mu nedá už nič . Akej veľkej chyby sa dopustil chlapec ?  Ohrozil svoju existenciu narušením podmienok, energií a prúdov, a v tomto prípade peňazí. Aj my môžeme opotrebovať a zneužiť svoju existenciu tým, že začneme prekračovať všetky zákony, vyčerpávať naše rezervy a upadnúť do biedy, možno nie do tej materiálnej, ale celkom isto do biedy vnútornej. Život je dobrom, ktoré existuje pod rôznymi menami: bohatstvo, finančné prostriedky, olej, energia alebo kvintesencia, slovo život môže byť nahradené rôznymi slovami.

   Ľudia však predsa plytvajú svojim časom a naháňajú sa za cieľmi, ktoré nie sú také dôležité, ako sám život. Pracujeme, aby sme naplnili svoje ambície, ale nakoniec sa ocitneme takí vyčerpaní, takí ľahostajní a apatickí, že keď by sme dali na jednu misku váh všetko, čo sme získali a na druhú  všetko, čo sme stratili, uvedomili by sme si, že sme stratili takmer všetko a nezískali skoro nič. Ale ľudia sú už takí, sú pripravení stratiť všetko, pretože ich nikto nenaučil, že zdravie a radosť sú dôležitejšie - aj keby    nezískali nič viac. Načo je bohatstvo, z ktorého sa už nemôžu tešiť, pretože sú úplne vyčerpaní? Jedno príslovie hovorí: Je lepší živý pes, ako mŕtvy lev. Mnohí však uprednostňujú byť mŕtvymi levmi.

   To, čo chýba, je pravá filozofia. Už na začiatku by sa ľudské bytosti mali naučiť nepremárniť život preto, aby ho mohli podriadiť vyššiemu cieľu: iba týmto spôsobom sa život obohatí a naberie silu a intenzitu presne tak, ako múdro investovaný kapitál. Keď uložíte váš „kapitál“ do Nebeskej banky a namiesto toho, aby ste ho premrhali, ho rozmnožíte, stanete sa bohatšími a budete mať možnosť naučiť sa mnohé veci, budete mať možnosť lepšie jednať. Keď sa však venujete potešeniam, emóciám a vášňam, tak premrháte svoju energiu. Všetko sa musí zaplatiť, a platí sa životom. Nedostane sa nič bez toho, aby sme niečo obetovali. Vo Francúzku sa hovorí : “Nemôžete si urobiť praženicu bez toho, aby ste rozbili vajíčka“.  Ja vám však hovorím, že môžete urobiť praženicu aj bez toho, aby ste vajíčka rozbili a poznám to tajomstvo: uložte váš kapitál do Nebeskej banky a potom, čím viac budete pracovať, tým sa stanete silnejší. Namiesto toho, aby ste sa oslabili, sa zosilníte, pretože nové elementy budú prichádzať, aby nahradili tie, ktoré ste stratili. Aby sme získali toto, je nevyhnutné uložiť svoj kapitál do Nebeskej banky.

   Preto je veľmi dôležité vedieť, kam idete a pre koho pracujete, pretože podľa toho vaše energie získajú presný smer. Keď pracujete pre svojho Otca, symbolický povedané, nielen že nič nestratíte , ale s istotou niečo zarobíte. Preto to, čo je dôležité, je poznanie, čomu obetujete svoje energie, ktorým smerom pracujete. Od toho závisí vaša budúcnosť: buď sa stanete chudobný alebo zbohatnete.

   Pre svoju nevedomosť veľa ľudských bytostí pracuje pre nepriateľa, ktorý sa narodil v nich samých, nepriateľa, ktorý ich vyzlieka a ochudobňuje. Pravý spiritualista je inteligentnejší: uskutočňuje  vnútornú prácu, venuje svoju energiu sebe samému a tak s istotou zarobí. Byť inteligentný znamená vedieť sa vnútorne obohatiť a nie ochudobniť , čo nie je  sebeckým záujmom a ani egoizmom, ale naopak.

   Keď sa napríklad rozhodnete nepracovať pre seba, ale pre spoločnosť, tak od chvíle, keď máte spojenie s tou spoločnosťou sa stanete jej súčasťou a tak krok za krokom, tak, ako sa bude vyvíjať spoločnosť, dopadne výsledok na každú jej časť, takže aj na vás. A takto zarobíte, pretože ste uložili váš kapitál do banky, ktorú môžeme volať rodina, spoločnosť alebo univerzálne bratstvo, ktorého ste beztak súčasťou. Keď však pracujete pre seba samého, čo znamená pre svoje malé ja, vaše priemerné energie sa rozptyľujú a nezískavate nič dobré. Poviete mi, že to nie je možné, pretože pracujete pre seba. Práveže to možné je, pretože vaše ja vás smeruje k rozdeleniu, egoizmu, je ako priepasť, a pre toto ja všetko hodíte do priepasti. Toto nie je správny spôsob práce. Individualisti a egoisti nie sú schopní vidieť, koľko by mohli získať prácou pre celok. Hovoria: “ Nie som sprostý, pracujem pre seba a mám sa dobre“. A práve týmto spôsobom strácajú svoj kapitál.

   Keď hovorím celok, nemyslím iba spoločnosť, ale aj univerzum, všetky bytosti a Boha samého. Celok, to nekonečno, pre ktoré pracujete, je ako banka a všetko, čo pre neho robíte, na vás v jeden deň, skôr či neskôr dopadne zosilené.

   Tí, čo pracujú len pre seba namiesto práce pre nekonečno, sa ochudobňujú, následne už  na nich nikto  nebude myslieť, nikto ich nebude ľúbiť, ani ich rodina, pretože boli príliš zameraní na seba. Na iných nikdy nemysleli, a prečo by to mali robiť ? Následkom toho skončia  medzi sklamaním, trpkosťou a nepríjemnosťami, ale nikdy im nepríde na um, že dôvodom tohto všetkého bolo pravdepodobne ich chybné zmýšľanie o živote... Ah, to iste nie. Oni majú pravdu: to iní sú nespravodliví a zlí. Prirodzene, že oni  by si zaslúžili byť milovaní a zaslúžili by si aj, aby im iní pomáhali... Zaslúžiť, zaslúžiť, ale čo urobili záslužné, aby sa im dostalo uznania? Tí, čo sú však plní lásky, dobroty, sebazapierania, aj keď ich najprv ľudia považujú za trocha bláznivých, s odstupom času príde chvíľa, keď ich všetci ocenia a budú ich obdivovať. Pracovali pre univerzum, a jedného dňa za to budú odmenení. Samozrejme, že sa to nestane hneď.

   Keď si uložíte peniaze do banky, úroky si nemôžete vyzdvihnúť hneď, ale musíte počkať, a čím viac čakáte, tým z toho budete mať väčší prospech. Ten istý zákon platí aj v spirituálnom svete. Aj keď na začiatku pracujete s veľkou láskou, s veľkou trpezlivosťou a veľkou dôverou, a nebudete mať žiaden výsledok, nestraťte odvahu. Keď stratíte odvahu, znamená to, že ste dobre nepochopili zákony, ktoré riadia váš každodenný život. Naopak, musíte poznať zákony banky a administratívy. Keď ich spoznáte, pochopíte, že sa musí čakať. Následne bohatstvá prídu zo všetkých strán, a aj keď by ste sa im chceli brániť, bude to nemožné. Univerzum na vás vyleje nevšedné bohatstvá, pretože ste ich vy sami vyvolali. Toto je spravodlivosť.

   Vtedy pochopíte, ako pomýlená bola egocentrická filozofia. Verí sa zdaniu, ale zdanie je klamlivé, koľkokrát som vám to už povedal. Pre objavenia pravdy musíme hľadať mimo zdania. To, čo považujeme za potrebné v prítomnosti, sa často následne ukáže ako škodlivé.

   Opakujem teda, nepremárnite svoj život, nevysiľte sa kvôli ničomu, pretože život má veľkú hodnotu, nič sa nedá prirovnať ku životu. Sú samozrejme určité prípady, v ktorých určití ľudia obetovali svoj život na záchranu iných a kvôli ochrane ideálov. Mučeníci, zasvetenci, ktorí stratili život kvôli ideálu, pre slávu Božiu, ale  v realite nakoniec nestratili nič, pretože im Nebo poskytlo nový život, ešte bohatší a krajší práve preto, lebo obetovali seba pre dobro iných. Nehovorím, že život sa musí absolútne ochrániť, sú výnimočné prípady... Vo všeobecnosti ho učeník musí ochraňovať, očisťovať a zintenzívňovať, pretože je prameňom, zdrojom a počiatočným bodom pre všetok ďalší rozvoj: intelektuálny, citový...

   Keď tvrdím, že ľudia sa nestarajú o svoj život  a  nerobia nič, aby si ho uchránili, môžete namietať, že to nie je pravda, že všetci sa snažia si ho predĺžiť. Áno, predĺžiť, ale nie preduchovniť, osvetliť, posvätiť. Snažia sa predĺžiť život kvôli ponoreniu sa do potešenia, kompromisov a deliktov. Keď veríte, že lekári sa snažia predĺžiť život ľudí , aby ho zasvätili  službám svetla  a pre dobro sveta, tak práve tak to nie je. Takže, keď tvrdím, že sa nezaoberajú životom, tak viem, čo hovorím, nezaoberajú sa pravým životom, čo znamená, že sa nezaoberajú dosiahnutím radosti, krásy, sily, bohatstva, slávy a múdrosti bez poškodenia života. Akákoľvek vec sa robí,  končí sa stále poškodením života.

   Keď sa rozhodnete výlučne pracovať iba preto, aby ste život urobili krajší, intenzívnejší, čistejší a posvätenejší, porastu všetky vaše schopnosti. V skutočnosti, keď je život čistejší a harmonickejší, dosahuje iné svety, kde zasahuje mnohé ďalšie entity a tie vám potom prichádzajú pomáhať a inšpirovať vás. Je to priamo život, ktorý vám sám prináša všetko potrebné, ale iba ak je čistý a harmonický.

   V deň, keď pochopíte, že podstata spočíva v spôsobe života, dostanete všetko, čo si želáte aj bez toho, aby ste to pýtali. Práve preto mám chuť vám povedať presne opačné slová ako Ježiš :“ Neproste a dostanete, nehľadajte a nájdete, neklopte a bude vám otvorené“. Áno, ale kedy? Iba vtedy, keď budete žiť životom Nebeským. A toto bude jedného dňa napísané v novom evanjeliu, pretože aj Ježiš si to myslel, ale nemohol to povedať, pretože v dobe, keď to hovoril, by ho ľudia nemohli pochopiť. Teraz, keby sa vrátil, povedal by : “Žite božským životom a nepýtajte nič, pretože budete mať všetko.“ Prečo ? Pretože žijúc život podľa Nebeských zákonov, keď dáte, dostanete. A aj bez vyslovenia vašich želaní vás Nebo zahrnie svojimi milosťami.

 

                                                                              II.

   V deň, keď sa naučíte vysielať životnú silu, spoznáte to, čo život v skutočnosti je. Práve preto musíte konečne pracovať na zintenzívňovaní a zužitočňovaní svojho života, aby bol schopný produkovať elementy tej najvyššej mágie, mágie na srdciach,  dušiach, inteligencii, na entitách a silách prírody, a aj na veciach fyzického sveta. Príde moment, v ktorom všetci budú musieť pochopiť, aké nezmyselné bolo premárniť  večnosť a jej nádheru kvôli životu v priemernosti, ktorá pozostávala v jedení, pití, spaní, naháňaní sa a uspokojovaní chúťok. Povedzte mi úprimne, toto je inteligencia?

 

    Keď sa zasvätencom podarilo obdržať, rovnováhu, pokoj a všetky dobrodenia, bolo to preto, lebo sa zaoberali životom, pretože tá najsilnejšia mágia sa nachádza v živote a nikde inde. Áno v živote, neexistuje väčšia mágia ako oduševňovať bytosti, stimulovať ich, chváliť, oživovať. Ten, kto nepochopil tieto pravdy, ničí korene pravej existencie a nikdy nespozná, čo je pravý život.

   Prečo jete tri alebo štyrikrát za deň ? Aby ste boli schopní pracovať. Jedením  sa učíte alebo jedením pracujete ? Nie, jedením do seba vkladáte  život, a keď sa tento  začína brániť, pojedá bunky ruky, nohy, ucha, úst, mozgu ..., a tak dostáva energiu pre úžitok celého organizmu. Keď ste sa ale nestravovali, nemôžete robiť nič. Akonáhle do vás vstúpi život, začína posilňovať a stimulovať vaše bunky, a vaše schopnosti dostávajú nové impulzy. Základom je teda život, ktorý vyživuje celý organizmus.

   Život nám umožňuje byť v kontakte s Nebeským svetom tým, že sa mu  jednoducho venujeme a ho pozorujeme. Musíte sa ho naučiť  pozorovať. Vaše oči dokážu vidieť a vaše uši počuť práve preto lebo ste jedli. Skúste nejesť niekoľko dní. Keď chýba život, chýba všetko, ale v deň keď ho dokážete udržať žiarivejší, čistejší a duchovnejší, on sám vám otvorí nové uši a nové oči a začnete počuť a vidieť neviditeľný svet a spoznáte ďalšie zákony pravdy a následky... Praví zasvätenci neštudujú knihy, ale objavia v neviditeľnom svete realitu, ktorú ešte nepoznajú ani filozofovia ani vedci. Pochopia, prečo vlastnia vyššie videnie, ktoré oživuje ich jemnejšie  telá. Z tejto úrovne začínajú robiť objavy. Základným problémom je teda vlastniť život.

   Mnohí hovoria : Ale ja žijem, áno žijem ..jem, pijem, vykonávam svoje povolanie. Nie, nežijú, uspokojujú sa bytím na žive, pretože ešte nevedia, čo znamená žiť. Pretože život má veľa stupňov, miliardy stupňov. Preto Ježíš hovoril: prišiel som aby mali život, a aby ho mali hojne. Aký život mal na mysli Ježiš ? Jeho učeníci boli živí .. Aký život pýtal pre nich ? V skutočnosti rozprával o inom živote, o stupni života, ktorý je tak jemný, duchovný, svetlý a božský, že dovolí vidieť, počuť, cítiť, chutnať a dotknúť sa všetkého, čoho sa nedá dotknúť vo fyzickej rovine. Takto Ježiš chápal život a modlil sa, aby Nebo zoslalo jeho učeníkom tento duchovný život, pretože len on umožní chápať a dýchať v svete Nebeskom.

   Poznáte dobre pieseň od majstra Petra Danova : Sine moj, pazi jivota : Syn môj, ochráň si život, iskričku narodenú v tebe. Čo znamená, že aj majster Peter Danov chápal život rovnakým spôsobom. Potrebujem učiteľov a pedagógov, ktorí objasnia základný, východiskový bod : život.

   Dnes zasaďte semienko, a v jeden deň sa z neho stane strom s koreňmi, kmeňom, konármi, listami, kvetmi a ovocím. Ako môže to maličké semienko vytvoriť také bohatstvo ? Je to život, ktorý sa do neho vložil.  Život má všetky možnosti, musí sa mu dať iba smer tak, ako sa usmerní prúd vody. Keď sa voda neusmerní tak, aby tiekla tam kde rastie zelenina a stromy s ovocím, vegetácia nedostane výživu a vysýcha. Záhradník, ktorý si je tohoto všetkého vedomý, najprv kope kanály, a potom nimi nechá tiecť vodu, aby zavlažovala ním pestované kultúry. Prečo ste sa nikdy nepristavili pri tejto úvahe ? Pochopili by ste, že najprv sa musí pracovať na živote, čo znamená nájdení vody, aby sme ju potom mohli rozvádzať kanálmi. Pre človeka to znamená obrátiť  vodu hore tak, ako sa  to robí  pri päťdesiat alebo sto poschodových stavbách.

   Človeka môžeme prirovnať  ku mrakodrapu, nielen stopätdesiat poschodovému, ale tisíc poschodovému, pretože je veľa poschodí, ktoré človek má. Poschodia, kde musí byť dovedená voda až po poschodie posledné. Čo však robia nájomníci?  Nechajú vytekať vodu na poschodiach, kde sídlia inštinkty, vášne a najnižšie želania, a tak nezostáva nič pre výživu spirituálnych buniek. Následne sa stávajú otupení a nedokážu nič vytvoriť. V mozgu žijú entity, ktorých úlohou je robiť výskumy, posielať  alebo zachytávať odkazy, ale pre nedostatok vody nie sú schopné pracovať. Keď sa človek nevyvíja, tak je to preto, lebo nemyslí na usmernenie vody k Nebeským  svetom. Život je niečo, čo pučí a dá kvety a ovocie. Keď zasadíte semienko, po určitom období života sa začína prejavovať. V jeho jazyku je to objavenie sa malých korienkov a potom lístkov... Toto je život, okrášlenie, obohatenie, explózia. A aj u vás je to tak : keď sa začnete zaoberať vaším životom, keď rozmýšľate tak ako rastlinka, aby ste smerovali vždy hore, rastú sa vo vás, prebudia bunky a schopnosti, o ktorých ste nevedeli. Vidíte, výživa vysvetlí všetko. Tým, že jete, tak do seba vkladáte ;pocit bohatstva a nevídanej krásy. Ani básnici a hudobníci nevedia vyjadriť všetky formy, farby, výrazy a  melódie, cez ktoré sa život prejavuje

   Ale prečo nikto nevie čo je život, ani biológovia? Ľudia vedia veľa vecí, sú schopní sa vyjadrovať k mnohým problémom vedy, techniky, ale keď sa jedná o život, uspokoja sa s konštatovaním : je to najväčšie mystérium. Naozaj je to najväčšie mystérium, pretože ľudia nepochopili, že pre objavenie  toho, čím je život, musia ísť hľadať veľmi vysoko. Len hore je možné vidieť čo je život, nie dole, dole je len živočíšny inštinkt, zvierací život, vegetácia, minerály... Ľudia naozaj objavia čo je život, iba ak budú schopní vystúpiť k vyšším svetom, odkiaľ život pochádza, keď budú schopní vnímať vnemy veľmi duchovné a jemné.

   Boh sám je život. Vonku, preč od Boha, nie je život. Boh sám stvoril život a rozšíril ho, a keď ho ľudia nevedia spoznať je to preto, pretože v ich vedomí ostávajú oddelení od Nebeského sveta. Prameň života je v Ňom, a iba tí, čo sa približujú k Nebesiam, ho môžu poznať. Iba Boh sám vytvára a môže vyjaviť tajomstvo života.

   Snažte sa ma pochopiť aspoň dnes, keď vám hovorím : Odteraz a ďalej otočme svoj život novým smerom , harmonizujme ho, obetujeme ho vysokým cieľom a posväťme ho. Keď urobíme toto, všetko sa začne vylepšovať: vaše zdravie, pohľad, ktorý máte na seba,  a všetko  následne okolo vás bude mať inú povahu. Keď však budete pokračovať po starej ceste, trvať na vašich starých presvedčeniach, horšie pre vás, budete živoriť ešte niekoľko rokov,  a keď budete mať zomrieť, bude vám ukázané, aké chudobná a úbohá bola vaša existencia. Ak by ste aj prečítali knihovne kníh a študovali päť alebo šesť univerzít, bude vám povedané, že ste žili spôsobom, ktorým  ste veľmi zabrzdili svoj vývoj.

   Ako som vám už povedal, základom je cieľ, ku ktorému idete, ideál, pre ktorý pracujete. Nič iné. Neverte ďalej, že musíte žiť a rozmýšľať  takým spôsobom, aby ste boli oceňovaný inými. Toto nie je pravý život, ale iba jeho zovňajšok. Usilujte sa o žitie božského života, ako tí čo nemali nikdy strach, ktorí mali odvahu a trpezlivosť pokračovať napriek nespočetným prekážkam a nešťastiam, a jedného dňa sila, moc, svetlo budú vaše.

   Samozrejme, že aj klamlivosť a zdanie vám stále niečo dajú, ale dajú vám aj mnohé drámy. Tí však, čo sa nezastavili pri zdaní, ale ktorí si vybrali skutočnosť, vám môžu rozprávať o bohatstvách a nádhere, v ktorej žijú teraz. Tak teda majte v nich dôveru, nasledujte ich a nechoďte po starých cestách. Cesty , ktoré vedú na vrchol sú možno riskantnejšie, ale to nie je dobré ospravedlnenie preto, aby sme ich neskúšali prejsť.

   Život je živou vodou, keď ju smerujeme k vrcholu vašej bytosti, vyživujte v sebe tieto bytosti, ktoré do teraz boli uspaté. Keď sa zobudia, prevezmú svoju prácu, a vďaka prostriedkom, ktorými disponujú, vás poučia o univerze a o vašom vnútornom živote ...Aby som vám dal nejaký príklad, pozrite sa, čo sa deje v láske. Koľko ľudí žije svoju lásku len v nižších úrovniach, namiesto, aby ju zušľachtili pre vyživovanie svojho mozgu. Týmto spôsobom sa otupujú a stávajú temnými, pretože  svoj život nasmerovali k priepasti. Iní zasa, ktorí sa snažia sublimovať a transformovať tieto energie, sa stávajú géniami, učiteľmi a dobrodincami ľudstva.

   Keď ste ma dobre pochopili, teraz ste schopný vybudovať si novú budúcnosť. Rozhodnite sa preto oživiť tieto  entity, ktoré vo vás bývajú, aby mohli urobiť svoju prácu. Doteraz ste neboli schopný popísať úkazy, ktoré sa diali pred vašimi očami. Nevedeli ste ,že tie isté fenomény sa odrážajú aj vo vašom duchovnom živote. Predovšetkým ste nepochopili, že tou pravou mágiou je život, pretože je to život, ktorý vám prináša česť, rešpekt a lásku ľudí a celého univerza. Keď chcete praktizovať mágiu, robte ju ďalej, kreslite kruhy, zapaľujte kadidlá a robte obrady: koncentrujte sa jednoducho na želanie vylepšiť váš život, urobiť ho bohatším, kompletnejším, plným lásky, ducha sebazaprenia a čistoty: potom to rozšírte a premietajte všade do univerza.

   Prijmite konečne to čo vám hovorím a nemárnite viac svoj život. Poviete mi : Ale to nemôžeme ani pracovať, aby sme zarobili pre žitie, pre to, aby sme si kúpili auto, oženili sa a mali deti? Nie toto som nikdy nepovedal. Hovorím  iba, že spôsob akým sa väčšina osôb správa, je preháňanie, a preto sa sami zničia. Keď pracujete preto, aby ste si zabezpečili pokojný materiálny život, aby ste mali možnosť rozmýšľať, meditovať a milovať, tak toto všetko je dobré. Ale prečo chcieť vziať všetko? Najprv sa chce jedná vec, potom ďalšia a ďalšia... a premárni sa existencia pri uspokojovaní týchto želaní. Nie, pracovať sa musí rozumne, a obetovať prácu Nebeskému cieľu. Všetci tí, čo sa chcú stať šéfmi, prezidentmi, alebo lídrami, sú nútení prekonávať určité limity, ale medzitým strácajú vyrovnanosť a zdravie a často končia na psychiatrických klinikách. Hoci si ich ľudia z celého sveta berú za príklad.

   Mládež si berie za príklad hercov, spevákov, športovcov, hoci berú drogy a sú anarchickí, a dali by všetko za to, aby sa im podobali. Tlač, kino, divadlo, reklama prispievajú k tomu, že mladí sú vedení na nebezpečné pole. Dalo by sa povedať, že  sa všetci zaprisahali zničiť ľudstvo, samozrejme so  zničením seba. Ľudia cválajú ku priepasti, ale keďže tieto priepasti je ťažko rozoznať a ani ich nepodozrievajú, žeby tými priepasťami mohli byť, pokračujú smerom k ním. Keby ich aspoň mohli uvidieť z diaľky, mohli by prijať opatrenia, ale priepasti je ťažké rozoznať. Zatiaľ však  ľudia behajú, naháňajú sa, a keď sa už nedokážu zastaviť, tak podľahnú. Príde chvíľa, v ktorej je už príliš neskoro, a aj keď rozlíšia nebezpečenstvo, tak sa u nedokážu zastaviť, a potom sa už nedá nič robiť. Od mnohých ľudí som už počul povedať: vidím, ako sa predo mnou otvára priepasť ale už tomu niesom schopný zabrániť.

A keď mi teraz položíte otázku: Prečo je tak málo tých, čo sa rozhodli zmeniť svoj život, spôsob rozmýšľania, pocitov, správania sa ?  Čo je toho príčina ?  Odpovedal by som najprv, že nemajú jasno v tom, aké výhody by im to prinieslo. Ľudské bytosti sú presvedčené, že pravý život je ten, ktorý žijú všetci. To dokazuje aj fakt, že stále hovoria: Taký je život. Pri všetkom, čo sa stane,  zvolajú Čo sa s tým dá robiť starký môj, taký je život. Ako  sa môže niečo zmeniť, keď chýba presvedčenie, že existuje lepší život? Preto ľudia neveria, že je možné ho zmeniť. V skutočnosti pre väčšinu by bolo veľmi ťažké ho zmeniť, pretože si to vyžaduje veľa úsilia,  a z tohto dôvodu je málo tých, čo sú ochotní vložiť do svojho života niečo nové. Všetko ostatné v porovnaní s tým je ľahké: dosiahnuť titul, zarobiť peniaze, všetko je to ľahké... ale keď sa jedná o zmenu života, premenu... v tom prípade...

   Biológovia hľadajú spôsob, ako vylepšiť ľudský druh, ale pracujú len na fyzickej rovine. Myslia si, že pracujúc na zmene chromozómov obdržia geniálne telá. Možno je to možné, avšak jedna vec je istá: že zlepšiť seba samého je ťažké. Koľko metód som vás doteraz naučil. Jedna z mnohých je štepenie. Predstavte si, že vlastníte veľmi silný strom, divú jabloň, ktorá dáva veľa ovocia, ale veľmi trpkého. Pretože má veľa miazgy je veľmi silná, a preto je vhodná na štepenie, aby dávala sladké plody. V našom prípade to prenesme do duchovnej roviny.

   V skutočnosti nie je veľmi ťažké sa zmeniť, všetko záleží od želania ktoré máme, že sa to dá dokázať. Keď sme sami sebe veľmi škaredí, keď máme veľmi silné želanie zmeny, zlepšenia, toto želanie môže priniesť výnimočné výsledky. Ale sú ľudia schopní vyživovať v sebe toto želanie, aby bolo veľmi intenzívne? Možno jeden deň, alebo dva a potom to nechajú tak, a všetky ich úmysly stroskotajú. Je potrebné vyživovať v sebe toto želanie až do chvíle, keď jedného dňa obdržíme ozajstnú premenu. Veľa z nich si myslí, že kvôli vzkrieseniu je potrebné čakať až do posledných dní, keď sa všetci mŕtvi prebudia a vyjdú zo svojich hrobov. Kresťania vidia veci týmto spôsobom. Ale kedy sa uskutoční toto divadlo. Tí všetci mŕtvi čo vstávajú... Nie, teraz, hneď v tomto živote je treba byť vzkriesený.

 

                                                               II. SVET HARMÓNIE

 

   Tým, že som sa rozhodol Vám rozprávať o harmónii, uvedomujem si, ako bude pre vás ťažké ma pochopiť, nie s intelektom, ale v hĺbke vás samých, s celou vašou bytosťou. Harmónia nie je problémom, ktorý trápi mnohých. Ich spôsob žitia prispieva  a vedie k aktivitám, ktoré sú veľmi vzdialené od harmónie, predovšetkým takej harmónie,  ktorú chápu zasvätenci... Ale aj tak sa snažte ma počúvať pozorne.

   Keď sa naozaj chcete zdokonaľovať, vylepšovať a dosiahnuť definitívnu záchranu, musíte pracovať na harmónii, čo znamená zharmonizovanie vášho bytia so všetkými silami  univerza. Všetka sila spiritualistu sa nachádza v  jeho vôli zharmonizovania sa s univerzálnym telom, dosiahnutie  vrcholu je žitie Nebeského života.

   Existuje svet harmónie, večný svet, v ktorom majú pôvod nekonečné rôznorodosti, farby, zvuky, vône, a  ja som tam vošiel. Pred rokmi mi Nebo umožnilo zažiť tú harmóniu: bol som vytrhnutý z môjho fyzického tela a počul som harmóniu sfér... Nikdy viac som nezažil podobné pocity, tak bohaté, tak intenzívne...Neexistuje  slovo, ktorým by sa to dalo popísať. Je to niečo, čo sa nedá opísať, skoro nemožné zniesť, tak silný je pocit rozšírenia sa vo vesmíre. Bolo to tak prekrásne, tak božské, že som mal strach... strach z tej krásy. Cítil som, že celá moja bytosť sa rozširuje a v tej chvíli som  riskoval, že sa stratím v priestore. Dosiahnutím tejto hranice som prerušil toto vytrženie a vrátil som sa na zem. Teraz to ľutujem, ale aspoň na niekoľko sekúnd som  zažil, videl a počul, ako vibruje univerzum. Rastliny, stromy, pohoria, moria, hviezdy, všetky bytosti spievali v tak obrovskej harmónii, v tak vznešenej, že by sa dalo povedať... ale nie, neexistuje nič zrovnateľné na fyzickej úrovni.  A mal som strach, pretože to bol pocit tak intenzívny, že keby bol trval ešte nejakú sekundu, bol by som mŕtvy, rozpadol by som sa. Nebo mi umožnilo urobiť túto skúšku, aby som mal predstavu o tom čo je Nebeská harmónia. Pitagoras, Platón a mnohí ďalší filozofovia v minulosti rozprávali o tejto harmónii, ale pýtam sa sám seba, koľko bytosti ju mohli reálne žiť.

   Teraz už aj spomienka na túto skúsenosť napĺňa moju dušu a je to dostačujúce, aby to udržalo a vyživovalo  môj duchovný život. Áno vedieť, ako je zostrojené univerzum, ako harmonicky vibruje z vôle kozmickej inteligencie, ktorá dala zvuk a hlas každej veci a každej bytosti...

   Medzi tými, čo ma počúvajú sú tí, ktorí a nadchýnajú z toho, že všetky konferencie, ktoré robím roky, neboli nikdy poznačené protirečením si toho, čo hovorím, ako keby všetko vyvieralo z toho jediného bodu, ktorý sa nachádza v strede. Poviem vám, že mi bolo toto dané poznať nie vďaka čítaniu mnohých kníh, ale z počutia toho, ako hrajú sféri. Pred touto harmóniou si uvedomujem, ako veľmi je univerzum živé, ako vibruje, aká je jeho štruktúra a osud. Mnohí veria, že aby našli pravdu, je treba čítať, študovať. Nie, hore je treba hľadať pravdu, nie dole. Po roky som bol zdvojený, aby som mohol kontemplovať tú konštrukciu, tú organizáciu, ktorá je v kozme. Kontemploval som o univerze nie tak, ako ho vidíme, odetého do mäsa a kože, ale ako súčasť sveta archetypov. Podarilo sa mi to. Tá harmónia sfér, ktorú som počul, bola záverom všetkých mojich výskumov, celej mojej práce, všetkých mojich cvičení zdvojenia. Odvtedy ona pre mňa ostala symbolom, vzorkou, modelom, počiatočným bodom pre umiestnenie každej veci na svoje miesto.

   Ako viete, teraz čerpám celé moje poznanie, celú moju inšpiráciu z toho sveta, kde som počul Nebeskú harmóniu a hudbu sfér. Je to ten svet, ktorý mi všetko prezrádza. Potom nie je veľa vecí na vysvetlenie. Snažte sa aj vy dosiahnuť túto harmóniu a vzápätí pochopíte božie poznanie, pochopíte pokoj, pochopíte  lásku. Koľkokrát mi niektorí z vás povedali : včera sa mi zdalo, že rozumiem všetkému a teraz nerozumiem ničomu. To sa stáva, keď chýba harmónia.  Preto sa musíte neprestajne napĺňať slovom harmónia, nemyslieť na iné, držať ho vo vás ako ladičku a v okamihu, keď sa cítite znepokojený alebo rušený, nechajte ju v sebe vibrovať a počúvajte, aby ste naladili celú svoju bytosť so svetom harmónie.

   Ten svet existuje skutočne, a je zobrazený v strome života, strome Sifirotickom. Každá sefira stromu života vyžaruje odtieň Nebeskej harmónie,  a tá, čo predsedá sféram sa volá Hokmah a tam kraľuje Iah. A v tej sefire Iah je meno Boha. Jeho služobníkom je Raziel, archaniel svetla, poznania  a sily slova. K jeho službám sú Ophanim, ktorých  kresťanské náboženstvo volá Cherubini. Ich ríša sa rozprestiera až po Zodiako, čo je hebrejslé meno Mazaloth.

   Keď chcete mať radosť, keď chcete vašu evolúciu, musíte mysieť na harmóniu a pracovať na tom, aby ste sa zharmonizovali s univerzom. Keď vytrváte, jedného dňa pocítite, že každá vaša časť začne rozprávať a vibrovať v súzvuku s kozmickým životom. Vtedy pochopíte, čo je to život, stvorenia a láska...Nie skôr. Skôr to nemôžete pochopiť. Intelektuálne, vonkajšie sa zdá že sa niečo chápe, ale nie je to tak. Pravé poznanie neprichádza z nejakej bunky v mozgu, ale cez celé telo, nohy, ruky, žalúdok. Celé telo, všetky bunky to musia pochopiť. Pochopenie je pocitom. Vy cítite a v miere akej cítite chápete a poznávate. Je to tak preto, lebo ste mali možnosť okúsiť harmóniu.

   Žiaden spôsob intelektuálneho pochopenia nie je prirovnateľný, je to pravý pocit. Iba ak okúsite lásku, nenávisť, hnev alebo utrpenie, iba vtedy viete presne, o čo sa jedná. Keď si myslíte, že poznáte lásku bez toho, aby ste niekedy boli zamilovaný, tak sa mýlite. Až keď ste ju zakúsili, až vtedy môžete povedať, že ju poznáte. Možno, že ju nedokážete vysvetliť alebo vyjadriť, ale skutočne ju poznáte. Toto je pravé poznanie. Keď vaše telo vibruje v jednote s pravdou,  pocitom , vecou iba vtedy ich spoznáte. Preto sa učeník musí zaoberať tým, aby vošiel do harmónie zo všetkými bytosťami, všetkými Nebeskými hierarchiami a aby s nimi v vibroval v jednote. Keď takto pracuje dňom i nocou, dokáže zažiť pocity nevýslovne krásne a vzácne. Kto však šíri neporiadok, skončí jedného dňa úplne zničený a rozdrvený, pretože spolupracoval s negatívnymi silami, nepriateľskými a ničivými. Raz a navždy je dôležité poznať zákony prírody, ale taktiež štruktúru človeka a to, aké majú byť vzťahy medzi človekom a zákonmi.

   Keď si dokážete získať srdce človeka, dosiahnete  celé jeho bytie. Keď však pozorujete iba nohy, prsty alebo uši nebudete mať veľké výsledky. Skúste si získať jeho srdce , a celá jeho bytosť  začína cítiť, že bola dosiahnutá a získaná. Aby sme vyjadrili, že sme niekým boli hlboko dotknutý,  hovoríme: dotkol sa môjho srdca. Je treba sa dotknúť srdca bytostí, srdca vecí, srdca univerza. Iba s harmóniou môžete dosiahnuť srdce univerza. Vďaka harmónii pritiahnete na seba všetky kvality a cnosti, bytosti prídu k vám, pretože ste si získali ich srdce a nie iba hocijakým okrajovým spôsobom.

   A keď chcete skutočne dosiahnuť srdce univerza, nedosiahnete ho iba so svojimi obmedzenými schopnosťami. Nie je ani dôležité, že ste do vienka nedostali najlepšie kvality. Ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 žije ešte v disharmónii. Treba ich teda nechať na boku a nezaoberať sa  nimi.

  Poviete: Ale to, čo nám odporúčate, je strašné, náboženstvo nás nikdy neučilo podobné veci. Nechajte na pokoji náboženstvo. Zaoberajte sa iba harmóniou: bude to harmónia, ktorá vás dovedie k ďalším cnostiam.

   Keď pracujete na harmónii tak, aby ste ju žili a bránili, nie je nevyhnutné, aby ste sa zaoberali ďalšími cnosťami osobitne. Po prvýkrát vám prehlasujem, že sa nesmie zaoberať jednou cnosťou osobitne, pretože by si táto práca vyžadovala veľa času. Možno by na to nestačil ani celý život, a potom ako by ste rozvíjali ďalšie? Riskujete, že si miniete svoju existenciu na to , aby ste boli milý a trpezlivý a zanedbáte pritom ďalšie cnosti.

   Opakujem vám, nezaoberajte sa tou či onou kvalitou, ale sústreďte sa výlučne na harmóniu, a vaše telo nechá vo vás vyrásť súčasne všetky ďalšie kvality. Ja to robím týmto spôsobom.  Nestarám sa o svoje kvality, cnosti, nesnažím sa byť ani veľkorysejší  ani trpezlivejší, nestojí to za nič,  je to stratený čas. Keď žijem harmonicky, zrazu si uvedomím že dostávam možnosť prejaviť všetky cnosti, tá harmónia, ktorá mnou preniká, ma núti byť inteligentným, múdrym a chápavým . Skúste byť múdry a milý, keď sa nachádzate  v stave zmätku, nedokážete to iste, pretože sa nachádzate v desivo disharmonickej situácii.

   Tu máte teda jeden argument na zamyslenie: zharmonizovať všetko vo vás znamená stať sa schopným  zasahovať s veľkou múdrosťou, s veľkou účinnosťou a veľkou inteligenciou aj bez toho, aby sme vedeli  odkiaľ môžu prísť všetky tieto kvality. Vyriešite situácie, nájdete riešenia  a dáte rady, keď vás bude riadiť  harmónia. Nedôverujte disharmónii, ako najväčšiemu nepriateľovi, ktorého môžete mať v sebe, pretože keď vo vás všetko zničí, tak vás žiadna cnosť nezachráni.

   Harmónia je teda syntézou všetkých kvalít, všetkých cností. Pracujúc na nej dosiahnete srdcia vecí, duše univerza, centra, z ktorého vychádzajú príkazy, prúdy, energie, ktoré všetko menia a organizujú. Keď sa nežije v harmónii, keď sme nepokojní, napätí alebo nahnevaní zbytočne sa snažíme vyjadriť aspoň jednu kvalitu. Nedá sa nič robiť, všetko, čo máme v sebe negatívne, je pripravené hrýzť, uštipnúť, zasiahnuť a rozštiepiť. Aj keď sa robí veľa obetí, nepostupuje sa veľmi, pretože sa zatienila matka všetkých kvalít a cností : harmónia. V harmónii sa všetko vyvíja : váš pohľad a váš výraz sa stávajú krajší, vaše gestá sú pokojnejšie, vyrovnanejšie, vaše slová sú konštruktívnejšie a vaše myšlienky inteligentnejšie. Hovorí sa, že lenivosť je matkou všetkých nerestí, zlozvykov, ale nikdy sa nehovorí o matke všetkých kvalít a cností ktorou je harmónia.

   Isteže, keď vám budú rozprávať hudobníci o harmónii, tak vás prekvapia bohatstvom ich vysvetlenia. Neodhalia vám ju však s pohľadu zasvätenca, pretože ju tak nepoznajú. Z pohľadu čisto hudobného vás naučia veľa vecí, ale žiaden hudobník vám nebude rozprávať o harmónii z pohľadu, ktorý som vám pred chvíľou odhalil, že harmónia je základom všetkých cností, dokonalostí a na koniec zdravia. Áno, práve zdravia, pretože disharmónia  podkopáva a ničí vaše zdravie. Kto toto chápe, ten sa snaží zharmonizovať so všetkými Nebeskými inteligenciami a entitami a vložiť ich do všetkých buniek.

   Iba harmónia vám môže otvoriť všetky dobrodenia a poklady Neba. Nebo odpovedá iba ak sa rozpráva v jazyku harmónie. Keď sa s ním chcete rozprávať, opýtať sa ho niečo, presvedčiť ho, aby sa  o vás staralo, tak vedzte že Nebo nepozná iný jazyk. Akúkoľvek vec urobíte, Nebo ostane necitlivé. Skúste mu však rozprávať v jazyku hudby, čo znamená jazyku harmónie, čím  hudba vo svojej podstate je, hudba vylepšuje, a uvidíte že, Nebo vás vypočuje. V Nebi sa nerozpráva rôznymi jazykmi, ale iba jedným, a tým je harmónia. Keď mu budete rozprávať v jeho jazyku Nebo vám odpovie tým ,že vám pošle požehnania a hojnosť.

 

Vidím že vydávate enormné úsilie  v rôznych oblastiach, mysliac si že oni budú vaším útočiskom pred všetkým, a že sa budete cítiť chránený a šťastný a pritom úplne zanedbáte harmóniu. Možno že ma dnes lepšie pochopíte, pretože vám rozprávam vo vašom záujme, tam že vám ukazujem naliehavosť pracovať na harmónii bez oddychu, nepretržite, vediac že ona sama vám prinesie všetko čo si želáte:  priateľstvo, lásku a predovšetkým  Nebeskú prítomnosť. Keď spolu spievame  a približujeme sa  k  tej perfektnej harmónii hlasov, tak ste už veľakrát postrehli  prítomnosť Nebeských entít: harmónia ich priťahuje. A keď prídu medzi nás prinesú kvety a ďalšie dary... Keby vás vaše emócie neupozornili, nevedeli by ste že tieto entity prišli, teraz sa snažte vyvinúť akékoľvek úsilie pre vycvičenie svojej vôle, preto aby k vám Nebeské entity prišli a ja vás ubezpečujem že prídu. Nebo je s nami a vy všetci budete svedkami krásnych javov. Zakúsite radosť, tak veľkú že ju nebudete môcť pojať, silné prúdy prejdú cez vás a pocítite chvenie z najčistejšej extázy.

Harmónia je základom všetkých úspechov a všetkých Nebeských výtvorov. Preto na ňu musíme myslieť nepretržite a nechať sa ňou preniknúť, iba v týchto podmienkach môžeme začať prácu, ktorá dá svoje ovocie pre nekonečnosť. Ale aby sme pridali tú harmóniu, koľko je zapotreby práce, koľko úsilia a koncentrácie. Keď však raz príde, môžete   disponovať zázračnými energiami pre dobro ľudstva. Uvedomujete si že všetky sily prírody zo mnou súhlasia? Choďte, pozorujte a uvidíte, že celá príroda súhlasí a potvrdzuje to čo vám hovorím.

Usilujte sa každodenne vôjst do harmónie zo všetkými bytosťami. Aby sa toto stalo zharmonizujte sa najprv s Pánom, tvorcom princípu, prvotnou kauzou. Povedzte mu: Môj bože, v minulosti som nebol ani múdry, ani inteligentný, ale teraz poznávam svoje chyby a som pripravený a napraviť a prosiť o odpustenie. Chcem byť s tebou v harmónii. Pošli mi tvoje svetlo, aby som už neprekračoval tvoje zákony. Dovoľ mi o tebe kontemplovať. Budem ti slúžiť a plniť tvoju vôľu.

Obráťte sa  aj k  anjelom a k archanielom: Často ste mi prišli odovzdať správy od Stvoriteľa, aby ste ma upozornili a lebo aby ste ma osvetlili,  ale bol som v zajatí hlučných vášni a nepočul som váš hlas. Prosím vás posielajte mi ďalej vaše svetlo, pretože vám chcem slúžiť. Viem že ste najväčší boží služobníci, rešpektujem vás a milujem vás.

Potom sa obráťte k Majstrom a dobrodincom ľudstva a všetkým tým, ktorý sa úplne obetovali Nebu: Majstri, nepočúval som vás, pretože som veril len ľudskej vede. Iba teraz chápem, že pravda, to znamená podstata, bolo to čo ste pochopili a objavili. Pretože vám chcem pomáhať a slúžiť, pošlite mi vaše vedomosti a vaše poznanie.

Aby ste sa zharmonizovali s celým ľudstvom hovorte toto: Moji drahý bratia a sestry, nech mier a harmónia kraľujú medzi nami. Snažme sa zabudnúť na naše slabosti, na naše nedokonalosti a na zlo ktoré sme si navzájom urobili. Zjednoťme sa pre spoločnú prácu na poli Pána, pre premenu zeme na rajskú záhradu, kde budeme bratsky žiť.

Zvieratám poviete: Vy ktoré ste na začiatku stvorenia žili v harmónii a mieri  s nami, teraz vám musíme pomôcť, pretože je to naša vina, keď ste sa stali kruté a keď sa vaše životné podmienky stali ťažké. Pošlem vám svetlo, aby ste sa rýchlo napredovali na ceste evolúcie.

Rastlinám poviete toto : Vy, stromy, rastliny a kvety, tak pokorné v prímami života v nehybnosti a odolné v nečase, aký ste pre nás príklad. Ďakujem vám za potravu a krásu kvetov ktoré ponúkate. Posielam vám najpozitívnejšie myšlienky a chcem byť s vami v harmónii. Dajte my svoju sviežosť a vašu čistotu a ja vám pošlem svoju lásku.

A kameňom poviete: Vy ktoré ste podstavcom ľudstva, pôdou po ktorej chodíme, vy ktoré už po milióny ste príkladom stability a sily, a ktoré nám dovoľujete vás použiť na stavbu našich domov a veľa iných prekrásnych vecí, dajte nám vašu silu, na výmenu vám dáme našu,  aby ste sa jedného dňa mohli prebudiť ...Nech medzi nami kraľuje harmónia.

Zavrite oči a opakujte celému univerzu: Milujem vás, milujem vás, milujem vás a cítim sa v harmónii s vami všetkými.

 

                                                                   III.

                                                 HARMÓNIA A ZDRAVIE

 

Tým že ľudia chcú žiť slobodne a nezávisle sa bránia vôli a pánom Nebies, opakujúc tak Luciferov hriech  a hriech prvých ľudí. Želanie slobody, anarchie a rebelstva proti príkazom večnosti je pôvodom všetkého zla ľudstva. Je  však treba pochopiť len jednu vec jednoduchým a jasným spôsobom a vložiť ju do jednej vety: Od kedy človek prerušil spojenie s Nebeskou harmóniou, začali ho postihovať všetky nešťastia,  a  veci pôjdu horšie. Tým že sa človek stále viac vzďaľuje od prameňa, človek sa stále viac živí svojím želaním neposlušnosti, rebélie a už nerešpektuje nič. V skutočnosti  sa však situácia stáva stále strašnejšou. Aj v náboženstvách a v duchovných učeniach je ľudstvo kontaminované zbraňami anarchie a preto sa nemôže  čakať nič iné, ako katastrofy, vojny, choroby ....

Okrem toho je dobré známe aj to, že čím viac do sveta vchádza duch anarchie, tým viac sa rozširuje rakovina. Každá organická choroba pochádza zo slabosti, zo zlozvyku,  a sú to samé ľudské bytosti, ktoré si vo väčšine prípadov zabezpečujú  choroby. Keď sa zvýši nervozita, prichádza určitá choroba... Keď sa zvýši sexualita prichádza iná... Keď sa zvýši disharmónia prichádza ďalšia. Všetky choroby sú následkom určitého neporiadku, a rakovina je presne následkom anarchie. Preto aby sme im predchádzali je potrebné pracovať na harmónii, myslieť na harmóniu každý deň, zladiť sa s celým ľudstvom a celým univerzom. Prirodzene, že nebudeme schopný žiť stále v perfektnej harmónii, ale je potrebné si byť vedomý, bdelý a neustále pánmi samého seba, aby sme sa dostali čo najmenej do disharmonického stavu. Keď sa disharmónia prehlbuje, rozostiera a šíri sa  do všetkých buniek, tak organizmus má stále väčšie ťažkosti aby nastolil poriadok.

Iste, že každý orgán nášho tela má svoju špecializáciu a zaoberá sa iba uskutočňovaním práce, ktorá mu prináleží, bez toho aby sa zaujímal o ďalšie orgány. Nie je možné očakávať, že  jeden orgán rozšíri svojo záujmy na celé telo. Preto aby nakoniec bola zabezpečená harmónia a dobro pre všetkých kozmický duch dal ľudskej bytosti vyššiu inteligenciu ktorá bdie a kontroluje. Preto funkcie jednotlivých orgánov sú upravované, vymedzované,  vďaka tej inteligencii, ktorej prítomnosť zaručuje dobre fungovanie všetkých spolu.

Človek sa správa ako sudca, keď položí svoje orgány na jednu stranu a kozmickú inteligenciu na stranu druhú. Keby sa zabudlo na spoločné dobro privilegovaním určitých orgánov, ako napríklad brucha alebo pohlavia, anarchia by prevážila a človeka by čakali vážne problémy. Keď by však dal prednosť tej inteligencii, ktorá riadi a prináša rovnováhu, prišiel by do stavu harmónie, a bol by schopný pracovať  a tvoriť bez prestávky. Bohužiaľ v dnešných časoch je  sklon k anarchii rozšírený skoro všade. =1kazeta Dalo by sa povedať, že existujú kde sa učí a propaguje úplný neporiadok, kde sa nabádajú ľudia k násilnostiam a vzbure.  Na druhej strane, aby sme sa bránili vírusom rozpútali sme  bakteriologickú vojnu, čo však potom pritiahne výčitku celého sveta, sú národy, ktoré  aby ničili rozširujú zbrane nespokojnosti a rebelstva. A takto sa rozširuje rakovina. Nevedomo všetci kritici a anarchické bytosti a stávajú  nositeľmi tohto vírusu. Všetky duchovné hnutia, príkazy zasvätencov, ktoré pracujú preto aby kraľoval mier ,harmónia a bratstvo, dokiaľ sa ľudia  nedokážu pochopiť, zjednotiť a  milovať budú brániť zbraniam ktoré zničia rakovinu. Keby neexistovali centrá zasvätencov bola by už dávno celá spoločnosť otrávená hoci viem že  len málo ľudí primajú túto myšlienku. Väčšina povie: Čo to hovorí? Nie je žiadna súvislosť medzi anarchiou a rakovinou. Toto nie je len na posúdenie pre biológov. Dobre teda, keď sa zakladá len na úsudku biológov. Ja tvrdím , že rakovina je následkom anarchie ktorá sa šíri vo svete. Toto je pravda a dôvod prečo máme pracovať bez oddychu pri navodení harmónie.

Bohužiaľ  stretávame  aj tých, ktorý pracujú na ničení hromadením množstva negativity , prekážok a zármutku a vtedy chápeme, že sa musíme zjednotiť na to aby sme vytvorili harmóniu a zabránili kalamite, ktoré ohrozuje ľudstvo: vojny, bieda, ale aj choroby. Navyše tých málo osobností, nie je dostatočne zbehlí , aby bránili škodlivému vplyvu iných. V skutočnosti preto aby sa na zemi niečo zrealizovalo, je dôležitá kvantita tých čo sú dobrý, čistý, osvetlený a schopný sa zúčastniť formovania univerzálneho bratstva, ktorého rozhodnutia sú dôležité pri kozmickej rovnováhe. Namiesto aby pochopili a zjednotili sa pre premenu všetkého, namiesto aby sa zúčastnili tejto mimoriadnej práce, väčšina ľudí ostáva ľahostajná, stratená vo svojom individualizme a zaoberajúca sa výlučne riešením osobných záujmov.

Pravý spiritualista však pracuje pre Nebeský cieľ, ideál ktorý ho obživuje, odmeňuje a prináša mu radosť, entuziazmus a nádej. Pokiaľ sa neživíte Nebeským ideálom, pre ktorý pracujete, aj keby vaše normálne aktivity boli veľmi výhodné, neobdržíte radosť a pokoj, pretože nie ste spojený s Nebom. Keď však pracujete pre ideál, nepotrebujete  aby vám ďakovali, alebo poznali vašu prácu, pretože sa budete cítiť vždy úplný. Toto musíte pochopiť. S Nebeským ideálom vo vašej hlave pracujete na vysokom cieli, a to čo pre vás takýto ideál prinesie bude báječné: vylepší celú vašu existenciu a nakoniec predlží váš život.

Snažte sa pochopiť silu a účinnosť ideálu, ako sa veci majú, ako žijú... Nie je nič stimulucejšie, viac vzrušujúcejšie ako Nebeský ideál, verte mi. Rozprávam vám iba to čo som si overil na sebe. Všetko čo vám hovorím, čerpám s priamych skúsenosti.

Tí čo pracujú pre veľký ideál, sú bytosťami veľmi silnými, mocnými a pevnými, Nebo s nimi počíta .A tí ďalší premrhajú svoje energie neúplným spôsobom, pretože  nič  nemôžu úplne pochopiť. Naše učenie je Nebeským učením, a my musíme pracovať dokiaľ sa nerozšíri predstava príchodu kráľovstva božieho na zem, predstava harmónie a lásky. Iba tak môžu úplne zmiznúť choroby. Na zemi existujú pravý lekári, praví uzdravovatelia: zasvätenci ktorý idú k pôvodu choroby, zatiaľ čo ďalší zasahujú keď už je príliš neskoro. Ľudia musia byť liečený skôr ako sú liečený, vo chvíli keď sú v disharmónii - nenávisti, ohováraní, zlomyseľnosti, žiarlivosti a vzbure - pretože keď toto do nich vstúpi tak choroba je už len prejavom. Choroba nie je nič iné ako prejav neporiadku.  A keď neporiadok stretne ďalší, čo si myslíte, že robia, dohodnú sa. Keď však preváži harmónia, neporiadok nemôže preniknúť, pretože ho harmónia vytlačí. Jedná sa o veľmi dôležité zákony, ktoré treba spoznať.

Predstavte si koľko vecí robíte v disharmónii počas dňa.  Objímate svoju ženu, vaše deti, alebo vašich priateľov zatiaľ čo ste smutný, podráždený a nervózny. A v neporiadku robíte aj najdôležitejšie práce, preto stretávate toľko neúspechov.

Každé ráno, keď vstanete, začnite deň tým, že sa  zladíte zo svetom univerzálnej harmónie. Potom môžete pripravovať raňajky, objímať vaše deti, obliekať ich, rozprávať sa s nimi a ísť do práce. Keď vojdete do domu, vaša prvá myšlienka musí byť: nech harmónia a pokoj panujú v tomto dome.  Ale koľko je ľudí, ktorí majú podobné zvyky? Vojdú a už začína nesúlad medzi manželom a manželkou, medzi rodičmi a deťmi ....Keď sa ide po ulici, pri obchodoch, hocikade, stretávajú sa iba ľudia ponorený do disharmónie a ktorý si vzájomne vyvolávajú choroby.

Mnohý veria, že prejavujú svoju inteligenciu a nadradenosť tým, že sú stále proti niekomu, že stále s niekým nesúhlasia a sú ho pripravený kritizovať, tešia sa že môžu rušiť atmosféru a pokladajú to za prejav sily. Je veľmi ľahké zničiť atmosféru, áno dá sa to veľmi ľahulinko: stačí povedať jedno škaredé slovo, škaredo sa pozrieť, urobiť hrozivé gesto, rozbiť nejakú vec a už je harmónia zničená, na druhej strane znovu vytvoriť harmóniu, na to je potrebná celá veda a koľko práce.

Zákony harmónie sú najslávnejšie aké existujú v univerze, Preto uvažujte, meditujte, skúmajte v akom stave jednáte,  a pochopíte prečo vo väčšine prípadov nedostanete nič dobré. Aj keď chcete robiť dobre, keď vo vás nie je harmónia, to dobro nenájde vhodné podmienky na to aby sa prejavilo, práve naopak pôsobí rušivo v neviditeľnom svete. Netreba nikdy jednať v disharmónii, predovšetkým priviesť na svet deti. Nech sú budúci rodičia bdelý, keď chcú splodiť dieťa, nech sa nikdy nespájajú v disharmónii ináč sa peklo vkradne do dieťaťa vo forme chýb a vád ,  a po celý život budú musieť trpieť. Obetujú sa  dni a mesiace všetkým iným aktivitám, ale  harmónii  ani minútu a nepozná sa ani jej dôležitosť.

Napriek tomu je harmónia najlepším prostriedkom proti chorobe. Keď ste chorí, je to znakom, že sa do vás vkradol  neporiadok, prijali ste určité myšlienky, city a negatívne správania a  to sa odrazí na vašom zdraví. Ale prečo práve na jednom orgáne a nie na inom ? Pretože všetko bolo matematický vypočítané podľa zákonov, ktoré ste prekročili. Teraz keď sa chcete vyliečiť, musíte  myslieť iba na harmóniu, prispôsobiť sa dňom a nocou harmónii, zjednotiť sa s bezhraničným životom, životom kozmickým. Toto je pravá harmónia. Byť v harmónii s niektorými ľuďmi: manželkou, deťmi, rodičmi, priateľmi alebo blízkymi nie je dostačujúce. Je potrebné sa zosúladiť s univerzálnym životom. Bohužiaľ, mnohí sú v súlade s priemernými ľuďmi, ale v nesúlade s univerzálnym životom. Nespokojnosť  nimi pomaly, pomaly preniká a usadí sa v nich, až sa jedného dňa premení na chorobu.

Viete, že keď vám to hovorím, tak to platí aj pre mňa, neverte že pre mňa to neplatí. Keď sa niečo stane, alebo keď ma niečo bolí, hovorím si: Starký môj, vidíš? Toto znamená , že si ešte nedosiahol harmóniu o ktorej hovoríš. Do toho daj sa do práce. Ako vidíte, to čo hovorím, platí aj pre mňa. Poviete : Ale ani vy nie ste veľmi vyvinutý ? Áno veľmi niesom, ale rozdiel medzi mnou a mnohými inými je v tom, že ja si uvedomujem dôležitosť harmónie, zatiaľ čo oni nie. Aj vo mne je ešte veľa vecí k vyčisteniu, premene, sublimácii, oživeniu, to je pravda. Netvrdím, že som prišiel na zem dokonalý. Aj zasvätenci sa rodia s chybami a vadami. Keď sa vracajú reinkarnovať nájdu rodinu od ktorej zdedia sériu nedokonalostí a chorôb, ale potom v živote robia všetko aby urýchlili proces očisťovania. Takýmto spôsobom dosiahnú harmóniu skôr ako ostatný. Takto sa vecí majú. Neverte, že keď zasvätenci zostúpia na zem je v nich všetko úplne čisté, harmonické a Nebeské. Možno, že je to tak... Ja však poznám realitu, problém však nie je toto, nikdy nesmieme súdiť hovoriac, že túto chybu som zdedil po rodičoch. Povedzte si toto: Keby som si zaslúžil niečo lepšie, reinkarnoval by som sa do lepšej rodiny. Teda som to ja čo som vinný, nie moji rodičia. Teraz je to na mňa aby som to všetko dal do poriadku, upratať a očistiť všetko. Keď to budete robiť takto, o určitý čas sa budete cítiť omladený, osvietený a žiarivý... Musíte len byť rozhodný, vedomý a brať veci vážne. Zistiť či ste alebo nie ste schopný byť v harmónii, pretože to celá vaša bytosť bude vyžarovať. Vy si to veľmi dobre uvedomíte, keď všetky vaše bunky budú vibrovať v jednote. Keď ste smädný, nie je potrebný niekto aby vám to niekto povedal, je to inštinkt. Tak isto, keď dosiahnete harmóniu, nebudete potrebovať aby vám to niekto povedal, budete cítiť, že zo všetkých strán vás budú nevšedné sily ovplyvňovať. Vaša aura bude vibrovať a vy budete kompletne regenerovaný. Keď však ste v neporiadku a zmätku, nie je potrebný niekto aby vám povedal v akom úbohom stave sa nachádzate, už to viete. A keď by vám v tom stave prišiel niekto urobiť poklonu, cítil by ste sa tak v rozpakoch, že by ste nevedel ako to skryť.

Ako vidíte neviditeľný svet nás chce vychovávať pomocou každej skúsenosti, nikto nebude ušetrený. Bohužiaľ ľudia nerozumejú tomuto jazyku a nevyvodia si z toho žiaden záver. Hoci však pravá práca pozostáva v zbieraní pokladu našich skúsenosti, pri ktorých sa máme pozastaviť, aby sme z nich získali poučenie a napredovalo na ceste nášho vývoja. Bohužiaľ celý život sa opakujú stále tie isté chyby,  a nerobí sa nič pre zlepšenie situácie. Trpíme a prirodzene, že niesme šťastný, ale sme  tak zvyknutý na neporiadok, že už  ani nereagujeme a pokračujeme ďalej. Musí sa pochopiť, že sa jedná o nekonečný kruh z ktorého treba vystúpiť. Aby sme to dokázali je treba veľa meditovať o harmónii, želať si ju, milovať ju, vložiť ju všade, do každého pohybu, do každého slova, do každého pohľadu. Zdá sa vám to príliš ťažké?

Mnohí ešte nie sú schopný prijať určité pravdy, hoci nasledujú také učenie  ako je naše, ktoré chce priblížiť každú bytosť, každú dušu a každé srdce k pochopeniu. Uprednostnia otvoriť  sa anarchickým prúdom, ktoré sú rozšírené, ako pracovať pre univerzálnu harmóniu. Preto sa ja nedokážem potešiť. Ale nejedná sa o mňa, ja sám pre seba som dosiahol harmóniu. Avšak celá moja radosť nie je úplná, pretože moje pravé šťastie smeruje k vašej radosti a k radosti všetkých bytostí. Pokiaľ sa týka môjho zharmonizovania sa s Nebesiami v tom som absolútne šťastný. Moja úloha nie je v tom aby som žil ako mnohí svätci, ktorých jediným cieľom bolo aby si zachránili svoju dušu. Ja musím podstúpiť akúkoľvek námahu, aby aj iný mohli dosiahnuť to čo som dosiahol ja. Snažím sa ich ťahať dopredu, ale nerozumejú mi, nenasledujú ma. Preto nemôžem byť šťastný. Mne nebola daná úloha byť šťastný ale priviesť k šťastiu všetky ľudské bytosti.

Keď v sebe prehĺbite záujem pochopiť to čo vám hovorí, dôjdete určite k tým istým záverom, k tomu istému svetlu, k tej istej plnosti a vtedy budem cítiť vašu pomoc, a spolu môžeme zasahovať pre dobro celého sveta. Ale mnohí ma nechcú nasledovať, nechcú ma pochopiť, cítim to, majú v hlavách opačné veci o ktorých vám hovorím. Toto je moje utrpenie a horkosť. Rozumiete mi? Tu sa nejedná o mňa. Pre mňa som vyriešil veľa problémov, ale nemôžem sám naplniť vôľu Nebies: musí priviesť aj vás k tomu, k čom smerujem ja.

Takže, namiesto toho aby ste míňali svoj čas tým, že budete myslieť na menej významné veci: vaše znepokojenia, vaše zábavy a vaše lásky, myslíte na harmóniu a ako ju uskutočniť v celej vašej bytosti, dokiaľ všetky vaše bunky nebudú vibrovať v jednote. Zoberte si ako príklad orchester. Všetci počuli hrať orchester a vedia, že keď by hoc len jeden nástroj nehral podľa správneho rytmu, tak zničí harmóniu celku. A presne ten istí fenomén sa nachádza v tele v celej  bytosti. Orgány sú ako nástroje, ktoré musia hrať spolu tú istú partitúru. Skúste čítať keď vás trápi migréna, alebo bolesť zubov ... nedokážete sa koncentrovať z dôvodu vnútornej disharmónie ktorá vám bráni. To znamená, že všetko v nás sa musí utíšiť, aby sme dali priestor pochopeniu.

Koľko vecí sa každodenne potvrdzuje v každodennom živote, práve preto, aby sme pochopili dôležitosť harmónie. Môže sa jednať o orchester, chór, balet, alebo aj vojenskú prehliadku: všetci musia spolupracovať v perfektnej harmónii. Všetko v živote a v prírode nás učí poriadku, harmónii a kráse, iba človek svoje vnútro núti k neporiadku a neľubozvuku. Ah človek, radšej mi o ňom nehovorte. Nikdy sa nechce zharmonizovať zo zákonmi univerza. Človek jediný nie je v harmónii. Zvieratá,, hmyz, rastliny sú v harmónii zo všetkým, ako aj čisté duchy prírody, anjeli ... všetci s výnimkou človeka. Ľudské bytosti sú anarchické...

Preto teraz, aby ste prispeli a obnovili prvopočiatočnú harmóniu, nechajte všetko a myslite iba na poriadok, ktorý boh vložil  do stvorenia na počiatku. Každý deň, na niekoľko minút pošlite vašu lásku všetkým bytostiam, ktoré obývajú univerzum. Povedzte iba: Milujem vás, som s vami v harmónii a chcem žiť nepretržite vo vašom svete. Pomaly, pomaly, vás prenikne tá harmónia a prinesie vám svetlo a radosť, a budete sa cítiť tak silný a odolný, že sa nebudete báť ani smrti. Áno vďaka smrti dokážete zvíťaziť  aj nad smrťou.

Prirodzene, pre pritiahnutie harmónii, pre jej navodenie ju musíte milovať, pokiaľ nebudete cítiť potrebu jej prítomnosti, nepritiahnete ju. Mám pocit, že ju začínate milovať a že vyvíjate úprimné úsilie aby ste ju vytvorili vo vás a okolo vás. Zotrvajte na tejto ceste až do dňa keď uvidíte na sebe vnútorné zmeny, vďaka vašej vnútornej práci. V skutočnosti, kdekoľvek na zemi sme ozdravili atmosféru, inšpirovali ľudí aby si želali vyjsť z kruhu neporiadku v ktorom sa v súčasnosti nachádza naša planéta. Žitím v tejto harmónii nielen začneme preciťovať Božie kráľovstvo, ale vyšleme na celú zem  a hviezdy prúdy, vlny, energie takej sily a krásy, že skôr či neskôr sa bude celé ľudstvo povinne zlepšovať,  meniť, a žiť v pokoji a miery.

 

                                                  

                                                DUCHOVNÉ ZÁKLADY MEDICÍNY

 

Západná medicína zo všetkými prostriedkami  ktorými dnes disponuje, vďaka progresu chémie, chirurgie, na poli ožarovania .... je mimoriadna. Ale prečo namiesto aby sa ľudia vyliečili je stále viac chorých? Dnes sa pýtame, či na celej zemi, existujú aspoň dvaja zdraví ľudia. Okrem toho, sa rozširujú stále nové choroby, doteraz nepoznané. Iste, tvrdiť že určité choroby už existovali dávno, a že pre nevedomosť a neschopnosť ich diagnostikovať ich nebolo možné ani liečiť. Z časti je to pravda, ale nie je to všetko. A nehovorte, tak ako mnohí, že jej to následok znečisteného vzduchu a vody, alebo zníženia výživnej hodnoty potravín. Vieme, že priemysel chŕli svoj odpad do vody, že vzduch je znečistený plynmi a jedovatým dymom, že polia sú znečistené chémiou, a že olej, cukor, maslo, chlieb sú už nahradzované, falzifikované...Všetko toto, je len materiálny aspekt problému. Pravé príčiny problému zostupujú z inakiaľ, z nášho spôsobu myslenia, cítenia a jednania: o tomto aspekte sa však nikdy nehovorí. Nevysvetlí sa , že určité myšlienky a city sú pôvodcami nepokoja a znečistenia. Liek na fyzické problémy sa hľadá v podaní liekov, ale nevie sa , že to čo je príčinou ktorá ničí a regeneruje sú myšlienky a pocity, ktoré si pestujeme.

V Európe už dvadsať alebo tridsať rokov, vďaka psychosomatickej medicíne sa vie, že pri chorobe má psychika svoj význam a pomaly sa začína vnikať do jemnej úrovne človeka. Jemná úroveň však stále existovala. Prečo teda v mnohých prípadoch lekári naliehajú aby sa pozeralo iba na aspekt materiálny, čo je aspekt fyzický? Pred štyridsiatimi alebo päťdesiatimi rokmi sa zaoberalo iba množstvom kalórii nevyhnutným na správne fungovanie organizmu, hovorilo sa výlučne o  množstve proteínov, lipidov, cukrov a minerálnych solí, ktoré človek musí mať v strave. Potom sa objavili vitamíny a nehovorilo sa o ničom iba o vitamínoch, ktoré v minimálnych dávkach majú oveľa silnejší účinok  ako proteíny, alebo glucidi. Potom sa objavil endokrinný systém v ktorom žľazy produkujú  jemné substancie, hormóny, ktoré sú ešte dôležitejšie.

Aká veľká je dôležitosť endokrinných žliaz, sú zodpovedné za všetko čo sa stane v organizme, ich príkazy sú počúvané, a keď sú zablokované, keď produkujú veľa, málo, alebo zle, tak to závisí od jemnejších funkcií, ktoré vedci ešte neobjavili. V skutočnosti je ešte veľa vecí k pochopeniu, a to že neviditeľno riadi svet viditeľný, že jemný svet je nad svetom fyzickým, a že duch dominuje matérii. Súčasný ľudia však ešte takto nezmýšľajú. Veria, že jemný psychický aspekt závisí od matérie, čo znamená fyzického tela, a že napríklad myšlienky sú sekréciou mozgu presne ako žlč je sekréciou žalúdka. Pravda je však presne opačne, pretože myšlienky sú živé entity. Ale o tom som vám už rozprával pri iných príležitostiach,  a nechcem sa opakovať.

Človek má v sebe všetky prostriedky, aby sa bránil chorobe. Čo dokazuje fakt, že mnoho nevyliečiteľne chorých sa sami dokázali vyliečiť. Ako to urobili ? S vôľou, s myšlienkou.

Je jasné, že nie všetci to dokážu, pretože, na to treba mať vyvinuté, určité schopnosti, avšak je to možné. Rozprával som vám v minulosti o rastlinách, ktorých  konáre priťahujú vitalitu  s  atmosféry. Ako je to možné? A keď sú rastliny schopné absorbovať všetky nevyhnutné elementy, o to skôr to môže urobiť človek. Chemici povedia sú to chemické procesy, jedná sa čisto o chémiu. Ale iste, všetko patrí na pole chémie, ale chémia slúži duchu. Duch je teda schopný tvoriť chemické terapeutické elementy. Avšak oficiálna medicína, ešte nepozná ani neprijíma obrovskú silu ducha, a práve v tom sa mýli.

Treba však aj vedieť, že medicína je si stále viac vedomá blahodárnych účinkov harmónie na zdravie. Uvedomuje si stále viac , že mnohé poruchy sú následkom disharmónie, ktorej našepkáva vnútorný život  ľudskej bytosti, v pocitoch, v myšlienkach... atď. Medicína a psychológia dala týmto poruchám špeciálne názvy, ja však pokračujem v používaní jednoduchého slovníka, ktorý vysvetlí veľa vecí a volám to všetko disharmónia. Keď sa pozoruje ako harmónia a disharmónia pôsobia  vo všetkých oblastiach, vo všetkých aktivitách, všetkých odvetviach  spoločnosti, nezávisle od používaných vedeckých termínoch, ktorými sa označujú, vrátime sa stále k slovám: harmónia a disharmónia, poriadok a neporiadok.

Už stáročia medicína robí významné pokroky, a dokázala vyhrať nad morom, cholerou, týfusom, tuberkulózou, atď.... Ale  zatiaľ nedokáže ochrániť ľudstvo od porúch nervového systému: úzkosťou, tiesňou, nervozitou, depresiou, ktoré  pôsobia negatívne  na organizmus. A ako dobre viete, choroby sa premiestňujú, keď v minulosti bolo zasiahnuté  predovšetkým telo, dnes je cieľ inde: nervový systém, alebo srdce. Prirodzene sú aj choroby, nie stále vyliečiteľné, ale rovnako veľmi rozsiahle,  a niektoré ťažko liečiteľné, ako  detské obrna, rakovina a ďalšie.

Som však rád, že môžem povedať, že v medicínskom prostredí dochádza k obratu myslenia a k šíreniu úplne nových postupov, blízkych našej náuke. Je to dané tým, že pohľady o ktorých hovoríme, sú pohľadmi zasvecovacej vedy, ktorá existovala už v pradávnych časoch a oficiálna veda sa navracia ku veľkým pravdám minulosti. Posledne boli preskúmané negatívne efekty, ktoré spôsobujú antibiotiká a chemoterapeutická a lekári sú tým vážne znepokojený. Mnohí medzi nimi sa začínajú orientovať na homeopatiu, uvedomujúc si, že alopaticka medicína, ktorá sa zaoberá iba chorobou, zabúda na človeka a všetky jeho individuálne a špecifické charakteristiky. Uvedomujú si, že zabitím vírusu, ktorý spôsobuje chorobu sa ničia užitočné zbrane organizmu.

Medicína teda pochopila, že psychické schopnosti, s ktorými je zásobený človek, ho odlišujú od ostatných živých bytostí. Konštatuje teda, že tie isté lieky nepôsobia tím istým spôsobom na všetkých chorých a že ten istý liek sa nemusí predpísať tým, čo sú postihnutý tou istou chorobou. Najlepší homeopati skúmajú každého pacienta zvlášť, všetky jeho zvláštnosti: temperament, túžby, psychický stav, prostredie v ktorom žije, aby mu podali liek vhodný šitý na mieru, liek ktorý by pre iného nebol vhodný. Konštatujú, že je nevyhnutné hodnotiť prípad po prípade, dávať dôraz na obsiahli pohľad na celok. V minulosti medicína vynechávala veľa okolností v ktorých sa prejavovala choroba a študovala iba symptómy.

Dnes sa navracia k Hipokratovím princípom. Hipokrates bol grétsky lekár, ktorý študoval lekársku vedu, ktorá  vychádzala  z antického Egypta a Indie.  Hovorila že organizmu sa musí dať predovšetkým možnosť, aby sa bránil, pretože príroda je schopná vyrobiť chemické látky, schopné neutralizovať cudzorodé látky. Keď človek rozvinie v organizme odolnosť, je tak dobre ozbrojený, že nepriateľ ustúpi. Naozaj v období epidémii sa videli ľudia, ktorý sa pokojne pohybovali medzi chorými bez toho aby sa nakazili, iný na druhej strane úzkostlivý, opatrný  končili zle. Prečo? Pretože to základne nebolo dobre, príprava zbraní. Choroba nenapadne človeka, keď vidí, že je dobre bránený

Hypokrates dokázal posilňovať organizmus prírodnými prostriedkami: kúpeľmi, čajmi, slnením, oddychom, očisťovaním, pôstom atď...  Dnes  zasahovaním neuveriteľnou kvantitou liekov, ktoré oslabujú, zabraňuje človek svojmu organizmu, aby sa bránil. Zveruje  sa do rúk liekom, ktoré prichádzajú zvonku a nerozvíja zdroje, ktoré má v sebe.

Pri minimálnej indispozícii beriete lieky a toto nie je rozumné. Prečo neskúsite najprv metódu prírodnú? Napríklad keď ste prechladnutý, a chvejete sa od zimy, vyzlečte sa a masírujte sa silno z drsnou látkou, alebo rukavicou, potom sa oblečte a pite veľa pohárov s horúcou vodou, dobre prikrytí pod vlnou. Skoro sa začnete potiť a s veľkou pravdepodobnosťou sa budete cítiť ihneď vo forme. Skúste túto metódu, je  jednoduchá a účinná. Skúsil som si ju už veľa krát. Nerobte to  ako mnohí, ktorý čakajú, až naozaj seriózne ochorejú aby boli potom nútený siahnuť po nekonečných liekoch.

Ďalej buďte pozorný a nepohltajte hocijaké lieky, pretože potom sa váš organizmus nedokáže brániť ďalším útokom, ktorým môže byť vystavený. Veľa chorôb sú následkami zneužitia liekov. Práve preto, skôr ako zotrvávať pri bádaní na poli chémie, malo by sa hľadať inde. Chorí by sa mali dať do takých podmienok, aby sa rozvinuli  a prebudili riešenia, ktoré v nich driemu. Človek je postavený takým spôsobom, aby mohol neutralizovať  všetko zlo, ktoré naňho zostúpi. Bohužiaľ chýba poznanie, chýba vôľa:  pár slovami, chýba všetko čo sa nazýva duchovným poriadkom.

V súčasnosti, skoro všetci sú za jedno v názore, že antibiotiká a  taktiež rádioterapia - ultrafialové lúče, infračervené lúče, kobalt majú veľmi škodlivé druhotné účinky. Áno robia experimenty, bez toho aby vedeli, aké reakcie môžu vyvolať, a preto mnohí chorí slúžia za pokusných králikov. Alebo sa experimentuje na zvieratách, bez toho aby sa vedelo, že to čo je dobre pre zvieratá, nie je nevyhnutne dobré pre človeka. Ako sa môže myslieť, že to čo je dobré pre králika, alebo myš môže byť dobré pre človeka? Ľudská štruktúra je úplne odlišná, od tej akú majú myši a králiky. A okrem toho nemáme právo zabíjať tisícky zvierat, kvôli experimentom v laboratóriách. Jedná sa o krivdy, ktoré ľudstvo jedného dňa bude musieť zaplatiť.

Keď čítate Genezis, tak iba v časoch Noema, Boh dovolil zabíjať zvieratá.  Adamovi a Eve dal k jedeniu iba rastliny a ovocie. Neskôr, pretože ľudia stratili čistotu, Boh dovolil zabíjať zvieratá, aby sa nimi živili, zakázal im však siahnuť na život človeka, pretože krv človeka  volá po pomste. A ja verím, že aj krv zvierat volá po pomste, a že mnohé nové choroby prichádzajú práve kvôli tomu. Toto je spravodlivosť.

Ako som hovoril, súčasne sa časť medicíny vracia k teóriám Hypokrata, čo znamená k prírode. Napríklad objavujú sa blahodárne účinky morskej vody, a stavajú sa  na pobrežiach  mnohé centra talazoterapie. Morská voda obsahuje všetky nevyhnutné látky pre ľudský organizmus, tam sa nachádzajú rovnaké látky ako v ľudskej krvi. Je to vďaka morskej vode, čo  Egypťania vyliečili Platóna.  Terapie, ktoré používali boli známe aj Babylončanom, Číňanom a Japoncom, sú to terapie ktoré úplne uznávam. V skutočnosti  korešpondujú s naším učením, ktoré sa snaží o nastolenie rovnováhy v človeku, dodaním  všetkého čo chýba organizmu z toho  nekonečného zdroja prírody. Podľa posledných vedeckých výskumov  sa vie, že človek pochádza z mora tak ako všetky bytosti, a ponorením sa do morskej vody sa jeho rovnováha znova obnovuje, pretože táto voda je jeho prvotným elementom.

Robí veľmi dobre zdraviu aj pitie morskej vody. je to ako keby sme si urobili ozajstnú transfúziu. A je tiež zdravé  jesť ustrice. Pýtate sa ma tiež, či všetky tieto látky si nemôžete zobrať aj vo forme tabliet pripravených v laboratóriách. Nie to nie je to isté, pretože v mori sú tieto látky živé a organizmus ich oveľa lepšie absorbuje a asimiluje. Všetko, čo je pripravené priemyselne, farmaceuticky, nie je zrovnateľné z látkami prírodnými .  Niektorý tvrdia, že mineráli obsiahnuté v morskej vode, priniesli dažde, rieky z vrchov a úpätí zeme. Posledné výskumy však ukázali, že jód, bór a ďalšie veľmi erárne látky sa nachádzajú len v mori, nenachádzajú sa na zemi a ich pôvod sa nepozná.

Ideálne by bolo, kúpať sa v zohriatej morskej vode, v tomto prípade by táto voda lepšie prešla do krvi, tak ako to ukázali posledné vedecké objavy. Do tej vody by sa mohli pridať určité riasy, pretože oni majú veľmi silný terapeutický účinok. Tak sa liečila moja babka, takže  už nejakých šesťdesiat  rokov viem, že týmto spôsobom je možné  znova navodiť harmóniu, kúpeľmi v teplej vode s riasami. Je dobre keď sa riasi aj jedia.  Japonci mnohé z nich jedia, preto majú vysokú odolnosť. Keď som bol na Hawai v Pacifiku, videl som obchody v ktorých predávali plody mora  každého druhu, kôrovce, ryby a riasy, riasy tvarov vôni ktoré nepoznáme. A ľudia si to kupovali  vo veľkých množstvách, bolo tam toho hojne.  Ah keby sme si mohli obstarať riasy. Tie obsahujú všetky výživové látky. Iste, môžeme ich nájsť v obchodoch s dietetickými produktmi,, ale treba dávať pozor, pretože sa nikdy nevie či sú čerstvé, ani v akých podmienkach boli pripravované. Ideálne by bolo, keby sme my sami mohli ísť a nazbierať si ich, ale to nie je ľahké, pretože more je veľmi znečistené.

Pozrite sa aký sú ľudia nedôsledný... tí čo chvália talazoterapiu, sú prekvapený výsledkami ktoré majú keď sa kúpu v morskej vode a jedia riasy, ale nikdy sa nepýtajú skade prichádzajú tie sily a energie ktoré more prenáša. Zabúdajú stále na podstatu na slnko. Je to slnko, ktoré dáva moru a riasam tú vitalitu, ktorú potom človek absorbuje. Slnko je tým faktorom, podstatou a morská voda a riasy  niesu ničím iným ako jednoduchými prenášateľmi. Keby morská voda nebola oživená slnkom, nepriniesla by žiaden blahodárny účinok.

Pri ľudských úvahách chýba stále podstata, v skutočnosti nevlastnia pravé poznanie, nikdy nemyslia, že všetko čo existuje na zemi ma pôvod v slnku. Strom, napríklad čo je strom? Nič iné, ako akumulátor skondenzovaných slnečných  lúčov. Keď sa spáli strom, všetko toto svetlo sa vracia k slnku, a zanechá po sebe trocha plynu, pary, vône a popola.  Slnko plní more svojím životom, takže keď pijete morskú vodu, alebo sa v nej kúpete dostávate život, ktorý slnko do nej vkladá.

Fytoterapia a aromaterapia využíva rastliny. Obidva sú to terapie, ktoré vám doporučujem. Prečo?. Pretože rastliny majú moc absorbovať a koncentrovať tie isté elementy, ktoré pochádzajú zo slnka a hviezd. Mám absolútnu dôveru v ich hodnotu, a keď by sme ich vedeli ako dávkovať a kombinovať, nezapríčinili by žiadnu škodu. Odporúčam vám, teda čo najskôr si pomáhať s rastlinkami.

Chiropraktika bola objavená Američanom, a pomaly sa  rozšírila do všetkých krajín, hoci v skutočnosti je to veľmi antická veda. Aj toto je terapia, ktorú vám odporúčam. Často som zdôrazňoval dôležitosť chrbtice. Hovoril som vám, že mnohé choroby sú zapríčinené deformáciou, odchýlkou, zaseknutým nervom, stlačeným stavcom... Pretože nervy  majú vyživovať orgány, nemajú sa liečiť orgány, bez liečby nervov, ktoré k nim prináležia, nervy, ktoré vychádzajú z chrbtice. Orgány sú priamo spojené s mozgom pomocou chrbtice, ktorá je mostom, medzi mozgom a ostatným telom,  a ktorý keď nefunguje správne môže zapríčiniť množstvo anomálii. Je preto treba znovu stabilizovať prúdy, postaraním sa o nervy, ktoré vychádzajú z chrbtice. Tý čo sa venovali štúdiu chiropraktiky, vyliečili mnohé choroby, napríklad hluchotu, ktorá v niektorých prípadoch bola anomáliou chrbtice.

Magnetizmus je jednou s naj antickejších terapií spolu s fytoterapiou. Vo všetkých časoch sa zasvätenci liečili prostredníctvom magnetizmu. V evanjeliu sa hovorí: Ježiš  sa dotýkal chorých a vyliečil ich.  Ako to robil? Vkladal do nich silu,  svoju silu, fluidum perfektnej harmónie. Bolo to vyslanie prílivu života.  A čoho zo života? Presne toho čo pri dýchaní dá čistý vzduch, alebo transfúzia krvi: stabilizáciu rovnováhy organizmu. Keď sa zasvätenec chytí chorého, prebieha pravá transfúzia vitality, pretože v ňom žije harmonický život, život úplný, život Nebeský. Je to ako keby mu dal jeho krv, preto sa chorý momentálne stabilizuje. Magnetizmus je teda  medicínou antickou, tou ktorú praktizovali zasvätenci, ktorou liečili zasvätenci prostredníctvom kontaktu, alebo jednoducho pohľadom, slovom, aj  bez toho aby sa dotkli chorého človeka. V skutočnosti je to podobné infekcií, ktorá preniká do chorého tela aby dodala látku ktorá chýba.

Existujú okrem tejto mnohé iné terapie. Už pred vojnou mnohý vedci vykonávali mnohé experimenty v celuloterapii. Liečili, predlžovali život, spomalili starnutie aplikovaním do ľudského tela bunky pochádzajúce  zo sleziny, žalúdka, krížov a iných orgánov určitých zvierat. Celuloterpia je  známa už storočia, bola známa už Paracelsovi. Vie sa, že existujú v Afrike a Amerike kmene, ktoré jedia určité orgány aby si zabezpečili určité orgány. Veria, že preto aby mali odvahu a silu leva, treba jesť jeho srdca, a nato aby sme sa stali plachými sa je srdce zajaca. Celuloterapia dáva výsledky, ale je to určitá forma čiernej mágii, pretože vyžaduje obetu živých bytostí. Jedná sa teda o terapiu, ktorú neodporúčam nikomu. Je pravda, že lieči, ale je potrebné nájsť iné prostriedky. Voronoff, napríklad implantoval opičie žľazy, aby sa človeku vrátila sexuálna sila. Táto metóda bola potom opustená, pretože s vrátením sexuálnej sily sa človek navracal aj naspäť k  zvieraťu. V každom prípade vybrať zvieracie bunky a aplikovať ich človeku sa nesmie robiť a neodporúčam to nikomu.

Z môjho pohľadu odmietam všetko, čo je v kontraste s vedou, ktorú som študoval s vedou zasvecovaciu, ktorá človeka posudzuje ako celok a nie po častiach, telo, žalúdok alebo srdce. Už v čase Hypokrata sa  hovorilo, že keď je neporiadok v jednej časti tela, znamená to, že organizmus je narušený. Najprv sa musí navodiť celková harmónia, keď je harmónia navodená, chorú časť si  telo vylieči samo. V každom prípade, infekcie, antibiotiká a všetky lieky nemajú efekt, pokiaľ človek v sebe udržuje neporiadok zapríčinený myšlienkami a svojimi pocitmi.

Veľakrát som vyjadril názor, že pre pochopenie vecí sa veci nesmú oddeľovať od stromu života. Oddelením sa ničí ich krása, ich svetlo, ich vitalita. Aj ja niekedy robím analýzu, ale robím ju preto aby som vás lepšie viedol k syntéze, nezastavím sa pri analýze pretože analýza sama popletie.

Rozmontovaním hodiniek, môžete poznať všetky kúsky z ktorých sú zložené... ale hodinky samé o sebe fungovať nebudú. Biológovia poznajú veľmi dobre elementy s ktorých je človek zložený, ale nemôžu poskladať človeka, ktorý myslí, žije, chodí. Disponujú samostatnými elementmi, ale chýba podstata, život, ktorý  jediný pozná kombinácie a všetky nevyhnutné podmienky pre dobré fungovanie vnútorného organizmu. Treba sa navrátiť k životu, pretože len on sám vie ako navodiť rovnováhu orgánov: žalúdku, mozgu, pľúc... A pokiaľ sa biológovia nezaoberajú životom, ale matériou, tak to nedokážu. Pokiaľ sa nenasýtia ich mechanickej a materialistickej filozofie, ktorá oddeľuje vecí od kozmickej jednoty, nedokážu zachrániť ľudstvo od chorôb. Iste ich ideály sú ušľachtilé, robia veľké obete, majú inteligenciu a nevšedné schopnosti, ale v ich filozofii sú rôzne medzery, a preto im unikajú rôzne veci.

Toto čo vám hovorím je  v harmónii s tou veľkolepou filozofiou, ktorá jedného dňa bude prijatá svetom. Už teraz je veda nútená, prijímať stále viac právd minulosti. Napríklad, dlhí čas chemici nebrali vážne alchymistov, ktorí sa pokúšali premeniť olovo na zlato, ale potom objavili, že atóm olova má 82 elektrónov a atóm zlata 79. Odobratím 3 elektrónov a 3 protónov a nejakých neutrónov sa získa zlato. Bohužiaľ to sa nedá robiť vo fabrikách vo veľkom množstve, pretože tento proces nie je doteraz stabilný, a produkcia je nákladná. Veda sa už začína zmietať a obracať ku telepatii, radiodiagnistike a skoro spozná aj astrológiu. Všetky tieto pravdy, ktoré sme povedali sa jedného dňa rozšíria. Veda si stále viac uvedomí, že aj bez teleskopov a mikroskopov antici urobili veľké objavy. Kto ich viedol učil? Príde deň keď sa seriózne bude študovať koľko toho  naučili veľký zasvätenci minulosti, vtedy sa uskutoční veľký prevrat. Vtedy sa všetko zmení, bude sa učiť veda o živote, syntéze, a konečne bude možné aby prišlo kráľovstvo božie na zem. Pokiaľ však pevnosť oficiálnej, materialistickej  vedy nebude dobitá a nahradená tou ktorú vlastnia zasvätenci, neporiadok bude pokračovať.

Teraz vám ukážem, že prečo medicína ezoterickej vedy, prekoná všetky ostatné. Vo všeobecnosti lekári končia svoje štúdia na univerzite, ktorá uprednostňuje  aspekt fyzický, a potláča svet myšlienok, pocitov, spôsob života človeka, hoci toto sú aspekty ktoré majú byť na prvom mieste. Od nášho spôsobu života, závisí naše zdravie, všetky ďalšie terapie by mali byť umiestnené na druhé, tretie, štvrté miesto...

Psychosomatická medicína, ktorá skúma spojenie medzi psychikou a fyzickým telom a ich prepojenie zachraňuje situáciu, ale bude ešte účinnejšia keď svoje teórie založí na ozajstnej vízii jednoty. Táto vízia jednoty, je štartom pre ľudskú bytosť a základom všetkého. Žiaden pravý pokrok, na žiadnom poli  vedeckom, ekonomickom, sociálnom, psychologickom, medicínskom nemôže vzniknúť pokiaľ sa nespozná štruktúra človeka, energií ktoré v ňom cirkulujú, vzťahov ku svetu. Toto všetko ezoterická veda študovala po tisícky rokov.

Mnohý vedci sa pozerajú na človeka ako na auto dlhý čas ho prirovnávali k mechanizmu, bez prihliadnutia na to, že v ňom existujú sily, entity, inteligencie, ktoré sú ešte úplne nepoznané, schopné vytvárať nové elementy v ľudskom  organizme. Odmietajú poznanie, že človek má rôzne jemné telá. Nevedia, čo je myšlienka a vôľa, a ešte menej duša, duch a sily ktoré vlastní. Ako môžu uzdraviť ľudskú bytosť, napriek toľkým medzerám v ich poznaní? Je to nemožné. Iste, fyzická rovina je dôležitá, ale je potrebné pozerať aj vyššie, kde sa nachádzajú iné existencie a iné entity. Toto, čo vám hovorím sa zakladá na overenom poznaní, a príde deň, keď bude ľudstvo povinné toto prijať a prejsť túto cestu. Ľudská bytosť je niečo viac, ako to čoho sa dá dotknúť, ona ešte nepozná sama seba, a ani medicína ju nepozná.  Je to tak, keď naša medicína pracuje s bytosťami, ktoré nepozná, ako môže mať dobré výsledky?

Prvou vecou je vedieť, že človek okrem fyzického tela má ďalšie jemnejšie telá, telo éterické, ktoré napúšťa  fyzické telo, vitalitou a pamäťou. Potom astrálne telo, ktoré vnáša pocity a emócie, nasleduje mentálne telo ktoré je telom mysle. Už som vám veľakrát rozprával o rôznych telách: éterickom, astrálnom, mentálnom, kauzálnom, budhickom a atmickom, preto sa dnes nechcem opakovať. Predstavme si človeka, ktorého éterické telo, nie je správne spojené s telom fyzickým, cíti nevoľnosť, hoci lekári nevidia príčinu, pretože funkcie fyzického tela sú normálne. Bohužiaľ, sa ešte nevie ako zasahovať do tela éterického. Pokiaľ lekári nespoznajú existenciu ďalších tiel, nevyliečia úplne chorobu.

Ako prvá vec sa teda musí študovať ľudská bytosť ako celok, pretože v nej sú kľúče k celému univerzu. Pokiaľ tieto kľúče nebudú vlastniť, budú narážať na  neriešiteľné problémy. Výskumníci musia na prvé miesto svojich výskumov dať človeka, potom objavia neviditeľnú časť, jeho auru, jeho vyžarovania, vibrácie, výmeny zo všetkými entitami prírody a iných svetov, silu ktorú má pri premiestňovaní v priestore, chytaní vĺn, videní a pôsobení na diaľku... Vtedy bude všetko iné. Zaoberať sa človekom, znamená byť v strede všetkých vecí, človek je naozaj kľúčom ku všetkým tajomstvám.

Takže teraz, ktorú terapiu dať na prvé miesto? Všetky tie menované, chemoterapia, fytoterapia, talazoterapia, chiropraktika  nie sú najdôležitejšie. Najlepšou terapiou je spôsob myslenia, cítenia a jednania v harmónii zo svetlými silami prírody a univerza. Človek teda musí poznať, tieto sily, tieto entity a zharmonizovať sa s nimi. Prvým liekom je teda toto. Samozrejme, že neodmietam ďalšie. Keď sa chorý človek dostane do ťažkého  stavu, tak toto  iste nie je moment aby sa začalo s vysvetľovaním, že má zmeniť spôsob života. V tejto chvíli je potrebné o rýchle zasiahnutie využijúc tak antibiotiká, urobiť transfúziu krvi, alebo dokonca operovať. Treba však vedieť, že najlepšia medicína je tá, ktorú praktizujeme každý deň svojím spôsobom života čo znamená myslením, cítením, vierou, láskou, výživou...

Skôr ako dať veľa priestoru iba chorobe, je rovnako dôležité sa koncentrovať na zdravie a jeho faktory od ktorých závisí, dýchanie, výživa, postoj. Robiť to tak aby pravidlá  ktoré ho udržia boli učené všetkých. Potom už nebude potrebné míňať milióny na konštrukciu laboratórií na výskum a drahé nemocnice tak, ako sa to deje v súčasnosti.

Bohužiaľ, vynikajúce osobnosti medicínskej vedy v interviách pre rádio a televíziu nikdy nedávajú dôraz na spôsob života. Píšu o nových postupoch, rozprávajú o transplantáciách, vakcínach, ožarovaniach, najmodernejších chirurgických zákrokoch a preto ľudia majú dojem, že môžu pokračovať v žití hocakým spôsobom, bez rešpektovania pravidiel užívajúc si akékoľvek výstrednosti, veď čo na tom záleží?  Medicína nájde liek pre vyliečenie a umožní pokojne pokračovať v neporiadnom živote. A preto budú štáty stále viac nútené míňať na zdravie obyvateľstva... pokiaľ sa neobjaví, že najdôležitejšia vec je extrémne jednoduchá, dávať pozor na spôsob žitia.

Prirodzene, že sa nedá neobdivovať modernú medicínu, uskutočnené výskumy, obete mnohých lekárov... sú to všetko nevšedné veci. Niektorý tvrdia, že zdravie a choroba závisia výlučne na spôsobe života a preto by deti nemali ochorieť. Nemali ešte čas pestovať negatívne city a myšlienky, alebo odsúdeniahodné činy. Čo je pravdou iba pre toho, kto odmieta, že ľudská bytosť sa vracia viackrát na zem. Keď sa dieťa narodí choré, dôvod je treba hľadať v spôsobe žitia predchádzajúcich životov. Tento krát si zaslúžilo sa inkarnovať rodičom, ktorý mu mali odovzdať určité vady.

   Nepoznajúc učenie zasvecovacej vedy sa neberú v úvahu pravé príčiny a preto sa robia chybné závery. Je tu však stále jedno platné pravidlo: klásť na prvé miesto spôsob života, myslenia, cítenia a jednania. Pokiaľ toto pravidlo nebude pochopené, nielen že sa nedá nič napraviť v tejto existencii, ale  budú sa vytvárať extrémne negatívne podmienky pre ďalšiu inkarnáciu. Je teda dobre prijímať všetky pravdy učené veľkými zasvätencami a povedať si: Keďže som poznal, že sú veci ktoré ešte nedokážem pochopiť, vkladám svoju dôveru v zasvecovaciu vedu a dávam  na prvé miesto môj spôsob života. Potom keď chcete môžete pridať všetky existujúce terapie, ale dajte na prvé miesto svoj spôsob života.

   Je jedná už spomenutá terapia a to je terapia slnkom. Príde deň keď sa ľudstvo bude orientovať k slnku, ktoré predstavuje nevyčerpateľný prameň, a bude to slnko, ktoré uskutoční úplne vyliečenia, spolu so spôsobom života, ktorý ostane stále terapiou základnou. Keď začne žiť človek pomocou božích zákonov, nebude už viacej potrebovať kliniky ani nemocnice. V súčasnosti sa myslí iba na stavanie nových zdravotných komplexov, preto že chorôb a chorých je stále viac. Toto sa deje preto, že v dnešných dňoch človek žije a rozmýšľa stále horším spôsobom: je vzdelanejší a informovanejší, ale aj náchylnejší na akúkoľvek chorobu. A to je znepokojujúce, nezdá sa vám? Na jednej strane je evolúcia, ale na strane druhej.... povedal by som skoro zostup do záhuby. A nebudú to iste materiálne prostriedky, ktoré budú môcť túto  situáciu vyriešiť, pretože Boh nedal absolútnu účinnosť matérii. Matéria bude stále nasledovať až potom.

   Fyzickému telu sa dajú potraviny a nápoje, ale človek nie je len telom: je aj dušou a duchom, a nie je možné kŕmiť dušu a ducha s mäsom, zeleninou a hormónmi. Takže keď v súčasnom momente veda nemá nič ako odpoveď pre potreby duše a ducha, duša a duch sú vyhladnutý, vysmädnutý a trpiaci. Takže preto sa stretávajú osoby, ktorým na oko nič nechýba, majú svoju profesiu, rodinu, dom, auto, ale vo svojom vnútri sú neuspokojený a blúdia v prázdne, hľadajú niečo, čo nevedia kde nájsť. Čo znamená, že ich duša je zatemnená. Takže o duchu, sa nedá ani rozprávať. Medicína budúcnosti, musí brať do úvahy, všetky potreby človeka, aj potreby jeho duše a ducha, aby sa mohol naplniť všetkými potrebnými látkami.

   Snažte sa ma teda pochopiť: učenie ktoré vám dávam vám nedá luxus a pohodlie, ale môže uspokojiť vášho ducha a dušu. A keď duša a duch sú spokojný môžu zasiahnuť telo  a započať nové procesy. Nie je nevyhnutné aby telo bolo dobre  oblečené, dobre najedené, preto aby sme mohli mať hlavu hore.  Naše učenie prináša všetky vzácne a  nevyhnutné elementy pre rovnováhu a šťastie človeka.

   Je známe, že mnohí chorí, mohli byť uzdravený pokojným slovom  svojho ošetrujucého lekára, ale práve ten má naponáhlo, predpíše nejaké lieky a ide. Pre mnohých lekárov, láska, nádej a povzbudenie. V niektorých prípadoch chorých dokonca zabíjajú tým, že im hovoria že sa nemôžu vyliečiť, alebo že majú len niekoľko mesiacov, alebo dní života. Ale našťastie existujú aj taký lekári, ktorí si vedia urobiť s pacientom vzťah priateľský  a vzťah dôvery, pretože vedia, že k vyliečeniu nestačia len lieky. V minulosti mnohí lekári boli apoštoly, oproti tomu dnes sú často mäsiarmi. V Amerike sa dokonca stáva, že pacient ani nevidí lekára: diagnostika sa deje pomocou elektroniky a podľa výsledkov lekár buď vyšetrí alebo nevyšetrí pacienta a recept mu pošle poštou. Ľudský kontakt sa stále viac redukuje, všetko sa deje mechanický, láska už takmer neexistuje, hoci práve láska je základným liečebným elementom.

   Ale jedného dňa sa všetko zmení a ľudia sa presvedčia, že to čo im chýba je láska, dôvera a nádej. Že to čo vyvoláva choroby sú pochybnosti, podozrenia, konflikty a disharmónia. Práve preto si zakladám na tom, že najúčinnejším liekom je práve spôsob života. Iste, že vám nemôžem zaručiť, že účinkuje tak rýchlo ako liek. Pretože keď si zoberiete tabletku tak sa skoro hneď cítite dobre. Ale účinok potrvá? Bude organizmus tolerovať tieto lieky? Liek ktorý vám predstavujem je pomalý, ale istejší a z dlhodobejšieho hľadiska účinnejší. Predpokladá, že človek príjme správnu filozofiu overenú, že obíjme všetko pretože všetko závisí od myšlienok ktoré si pestuje.

   Keď hovorím o filozofii, mám na mysli jedinú filozofiu, ktorá nie je výsledkom intelektuálnych vzorcov, ale objavom veľkých zasvätencov, vďaka ich nevšednej schopnosti jasnovidectva a zdvojovania. A Nebo si  ma vybralo aby som bol dedičom tejto Nebeskej filozofie. Bez nej nie je možné kráčať a keď by sme robili hocijakú vec tak sa stratíme. Práve preto kladiem na prvé  miesto túto filozofiu, ktorá vysvetľuje ako žiť v harmónii zo všetkými energiami a svetmi, pokiaľ nezmizne v nás každá pochybnosť a námietka. Ona objaví aj ľudskú štruktúru a vymení, ktoré duša a duch musia robiť zo silami prírody. Dýchanie, preto aby som vám dal príklad, je výmena nevyhnutná, keby človek nedýchal, zomrel by.  Z toho istého dôvodu umiera jeho duša a duch keď nedýchajú, to znamená keď nerobia výmeny s kozmom.

   Vytvorte teda spojenie so silami prírody, a objavíte vo vás svetlo, ktoré vám predstaví univerzum ako nevšednú stavbu, v ktorej od vrchu po spodok je všetko jednotné,  a takto môžete vo vás stabilizovať mnohé veci. Prečo neoceňujete hodnotu pravdy, ktorú vám dávam? Preto, lebo nie som slávna a známa osobnosť?  To čo zaujíma mňa je poznanie pravdy. Vám som obetoval celý môj život. Zbytok, čo je výslnie a sláva ma nepriťahuje. Keď majú prísť, prídu nezávisle na mojej vôli, pretože keď ste v pravde skôr či neskôr vás spoznajú. A aj keď ste v omyle ľudia si to uvedomia a keď vám určitý čas  prejavovali úctu a sympatie, jedného dňa na vás zabudnú.

Ja však pracujem pre ideál, ktorý nebude nikdy zabudnutý a nahradený.

   Vec ktorá má teda najväčšiu cenu je teda naučiť sa ako žiť, rozmýšľať, cítiť a zasahovať.  Na iných konferenciách, keď som vám rozprával o tom ako sa tvorí bolesť, alebo o rybách, alebo o dieťati na matkyních prsiach som vám poukázal na zákon priťahovania, a vysvetlil som vám ako človek prostredníctvom svojich myšlienok a citov, vytvára spojenie zo svetmi, entitami, silami v priestore ktoré im prináležia. Hovoril som vám ako ich dokáže pritiahnuť. V skutočnosti človek priťahuje to s čím vytvoril spojenie, jedná sa o absolútnu pravdu, a takto je možné si vysvetliť zdravie a chorobu, silu a slabosť, inteligenciu a hlúposť, krásu a škaredosť...

Sú to všetko elementy, ktoré boli pritiahnuté človekom samým.

   Následne keď sa nachádzate v ťažkostiach, nepochybujte o tom, že v minulosti z nevedomosti ste porušili poriadok vecí; ale teraz vďaka  zasveteneckej filozofie, ktorá vás učí pracovať na vašich myšlienkach a vašich želaniach, sa môžete  spojiť s entitami spirituálnych svetov a vytvoriť si telo zo všetkými kvalitami, ktoré si želáte: zdravie, sila, krása... Keď sa snažíte aplikovať a pochopiť túto vedu v živote, budete mať možnosť nielen sa brániť chorobe, ale aj opraviť si telo tak ako chcete.

 Iste  môže sa stať, že momentálne odoláva vášmu úsiliu, ale je to preto lebo stáročia ste  ho nevedomo zhoršovali a teraz je potrebné veľa času na zabezpečenie podmienok zdravia. Toto čo vám hovorím je absolútnou pravdou. Šesť alebo sedem rokov štúdia stačí aby sme sa stali lekármi, ale pre vlastnenie poznania života nestačia tisíce rokov tak je hlboké.

   Keď sa pochopia požiadavky duše a ducha, pochopí sa aj akým spôsobom sa musia vyživovať. Všetko závisí od aktivity duše a ducha, pretože v duši a duchu sú príčiny, všetko ostatné je obyčajným následkom. Takže keď sa vie dotknúť sveta príčin,[s tadiaľ  vychádzajú energie], tak sa žije v mieri a istote, pretože sa poznajú následky ktoré budú nasledovať. Takto je možné zvíťaziť nad psychickými chorobami: tým keď dáme človeku poznanie a istoty. Ináč sa cíti dezorientovaný a úzkostlivý v prázdnote, pretože sa vedomo nespája so svetlými silami prírody prostredníctvom svojej duše a ducha. Ale keď je svetlo prítomné, ona pochopí spojenie s  nekonečnom a že môže komunikovať s kozmickými silami a premeniť svoj život. Potom už len radosť a istota ho budú sprevádzať. Pokiaľ sa človeku nedá poznanie je takmer zbytočné snažiť sa ho uzdraviť. Pomôcť vyriešiť fyzické a psychické problémy môžeme iba tak, že sa mu ukáže jeho pravá prirodzenosť, ako je spojený zo stromom života a z kade môže prijať sily pre prácu na ozajstnej premene.

   Nezabudnime že podstatou zasvecovacej filozofie je spôsob  života. Na fyzickej rovine je na prvom mieste slnko. Jedného dňa veda zistí ako sa dá vyliečiť vďaka slnku: v ktorú hodinu a na aký čas je treba sa vystaviť slnku, ako vystaviť vodu vo farebnej fľaši, a v ktorú hodinu ju piť, ako pracovať so slnečným svetlom vo všetkých jeho formách a ako s pomocou prístrojov získať zo slnka všetky liečebné prvky ktoré obsahuje. Bude to nevšedná vec. V tejto chvíli ešte veda nedáva slnku dôležitosť, ktorú naozaj predstavuje, pretože sa zaoberá iba matériou a chemickými elementmi v nej obsiahnutými. Avšak keď morská voda, riasy, trávy, stromy a kamene a kryštály sú schopné ho vyliečiť, je to preto, lebo dostávajú zo slnka jeho terapeutické účinky. Slnko bude tým posledným oceneným, ale keď sa to objaví, nebude sa môcť nič iné iba dať ho na prvé miesto, bude sa vyživovať zo slnka, dýchať slnko, dokonca aj počúvať slnečná hudba, pretože budeme mať prístroje ktoré to dokážu. Áno tá  najkrajšia hudba prichádza zo slnka a aj tie najčarokrásnejšie odkazy. Budú sa teda počuť slnečné vyžarovania. Pýtate sa či rozprávam seriózne? Iste nie je nič serióznejšie.

   Takže podľa mňa, liečba budúcnosti je liečba slnkom: kontemplovať ho, spojiť sa zo slnkom, koncentrovať sa na slnko kvôli zachyteniu elementov ktoré vysiela.  Veda ešte nepozná éterické elementy, ktorými sú nabité slnečné lúče, napriek tomu, že ešte nepripustila existenciu aspektu jemnejšieho ako matéria, už objavila že nezvážiteľné elementy sú pre organizmus najdôležitejšie. Potom  čo sa snažila vyliečiť poruchy rôzneho druhu: tráviace, obehové, dýchacie a vylučovacie, zaoberajúc sa príslušnými orgánmi, medicína si uvedomila, že ich funkcie sú stimulované a blokované hormonálnou sekréciou ktorá je v nepatrných dávkach.

   Ale to nie je všetko. Endokrinný systém nie je posledným objavom: v skutočnosti endokrinné žľazy závisia od jemnejších centier ... až po myšlienku. Je to ako keby v myšlienke boli žľazy, ktoré dajú príkazy všetkým centrám v organizme. Od  mysle až po orgány je všetko hierarchický usporiadané a jedného dňa to veda objaví. Áno myslím si že endokrinne žľazy nie sú najdôležitejšie, pretože aj oni závisia od iných funkcií. Prostredníctvom myšlienok a citov človek pôsobí na systém žliaz, a takto  organizmus buď ochorie, alebo sa uzdraví, priberá alebo chudne, ale za toto všetko môžu nielen endokrinne žľazy.

   Je zaujímavé tiež vedieť, že veda pracuje stále s jemnejšími elementmi. V medicíne homeopatia používa lieky až po 31 krát riedenú stotinku, a mohlo by sa myslieť že tam už nič nie je, ale tam  stále niečo čo pôsobí. Aj fyzici objavujú stále jemnejší aspekt matérie: po protónoch a neutrónoch sú mesóni a neutríni. Keď dôjdu až k éterickým elementom, objavia častice a energie doposiaľ nepoznané, ktoré pochádzajú zo slnka a rozvinie sa celá veda okolo slnečných lúčov. Tak namiesto obstarávania si vitamínov z lekárne sa pôjde rovno ku prameňu vystavením sa slnku. Keďže vitamíny ktoré sa nachádzajú v lekárni nemôžu byť dokonale prijaté organizmom, je oveľa lepšie zobrať si ich z ovocia a zeleniny, kde ich slnko uložilo. Škoda že sa ešte nepoznajú všetky charakteristiky zeleniny najľudovejšej ako je cibuľa, pór...

    Na záver, by som vám chcel povedať, že keby ste dýchali, jedli a pili s vedomým toho čo robíte, boli by ste schopný zobrať vitamíny z hocikadiaľ kde ich slnko uložilo, pretože najdôležitejším faktorom je psychický stav v ktorom ich prijímate. Keď sa nachádzate v nevhodnom duchovnom stave môžete byť zahrnutý vitamínmi a neurobia žiadnu pomoc pre váš organizmus.  Práve naopak, môžete si vyvolať tráviace a obehové problémy. Lekári nikdy nezdôrazňujú dôležitosť duševného  rozpoloženia, vnútorného postoja voči veciam, preto lieky, ktoré sú predpisované strácajú na svojej účinnosti. Tu je teda základný bod: postoj s ktorým sa otvárame veciam.

    Mnohí mi hovoria Majstre, keď sme s vami, myslíme, cítime a jednáme úplne iným spôsobom, zdá sa nám že nie sú problémy a všetko ide dokonale. Ale po určitom čase odlúčenia, už to nie je to isté: ponárame sa znova do prozaickej reality, nevyživujeme už tie  isté presvedčenia a neostáva už skoro nič z toho čo ste nám odovzdal. Toto sú skúsenosti, ktoré som zažil aj ja keď som bol mladý s mojím Majstrom Petrom Danovom, ale teraz som tu nie len preto aby som vás priviedol k prijímaniu určitých právd ale aj aby som  uskutočnil úsilie o ich udržanie pri živote vo vás čo najdlhšie. Život je ťažký? Mne o tom hovorte. Je stále potrebné vydržať, vytrvať, je to ťažké. Viem dobre, život je veľmi ťažký, ale zatiaľ vám nevysvetlím prečo je to tak. Ja som však s vami, kvôli tomu aby som vám pomohol pochopiť, že keď prijmete svetlo tohoto  učenia stanete sa  silnejší, odvážnejší, mier a nádej budú vo vás prebývať.

   Takže, keď sa vrátite do svojich domovov usilujte sa udržať  pravdy ktoré vám boli dané pri živote a nezabudnite  na ne. Povedzte samým sebe: Viem dobre, že nemôžem uniknúť realite každodenného života, ale musím sa o niečo zachytiť, aby som bol pripravený na deň keď prídu ťažké chvíle, straty odvahy a zlé myšlienky. Akákoľvek vec by sa mala stať, neustúpim, nespadnem na dno, neopustím moje ideály, môj entuziazmus a moju nádej. Zachyťte sa právd, ktoré vás učím, nadýchnite sa a potom čeľte realite. Keď to urobíte budete mocný a silný a stanete sa prameňom života. Nie je to tak lepšie?

   Mnohí hovoria: Ach teraz chápeme. Odteraz už budeme silný a uvidíte čoho budeme schopný. Ale akonáhle sa prihodí malé nešťastie stávajú sa malomyseľnými.  Potom keď sa vrátia ku mne, hanbia sa, že boli tak slabý. A znova mi hovoria uvidíte čo budeme schopný robiť. Áno ale až na budúce. Najmúdrejšie bude  sa sem vracať pokiaľ sa nestanete neochvejnými. Toto je cieľom učenia stať sa neochvejnými pri hocijakej udalosti, pamätať na to že ste nesmrteľný a že Boh do vás uložil všetky možnosti. Keď na to zabudnete ste stratený.

   Teraz ma pochopte dobre... Poviete: Ale my vás chápeme. Nie nechápete ešte tak ako by som chcel ja. Pochopiť ma znamená byť neochvejný vo vašich presvedčeniach. Niektorý sú, ale iný.. Vo chvíli, keď sa ocitnú vo víre bežnej existencii, nechajú sa ovplyvniť materialistickou filozofiou, ktorá myslí iba na zabezpečenie  materiálneho úspechu a blahobytu, bez ohľadu na niektoré potreby duše a ducha.

   Počúvajte ma, očistite sa od materialistickej filozofie, ktorá vás oslabuje. Keď sa  do ľudskej mysle vštepí že je iba matériou, že duša neexistuje, že po smrti  nie je život, čo sa môže od nej  očakávať? Spácha hocijaký priestupok a ani sa pri tom nepozastaví. Ale ešte vážnejšie je to, že s týmito myšlienkami sa jej zoberie vôľa robiť niečo vznešené a  ničí sa v nej sila mysle. V podstate toto ju zabije. Keď však dáme človeku poznanie, že má dušu, že je dušou a že keď sa dá duši možnosť prejaviť, človek dokáže robiť veľké veci, týmto spôsobom sa dajú ľudskej bytosti ozajstné sily: jeho telo začne slúžiť duchu, podriadi sa jeho rozhodnutiam a už neustúpi pred stratami, nešťastiami a chorobami. Napreduje, je silný a  mocný, ťahaný vnútorným svetom. Keď však príjme  za  svoju filozofiu materialistickú, končí svojím zánikom. Toto je riziko ktoré tu je keď sa pokladá fyzické telo, matéria, vonkajšia stránka za podstatu vecí. Iste, že dosah zla sa neprejaví hneď ale pomaly sa človek oslabí. Choďte a prečítajte si konferenciu o sile mysle a tam nájdete všetky elementy, ktoré vám pomôžu postupovať a vyhrať nad ťažkosťami. Je to filozofia ducha, ktorú si musíme osvojiť. Nepočúvajte slabých a pokazených, ktorý vás ťahajú ku prachu. Áno sme urobený s matérie, prachu ale iba jedná časť, druhá časť je časťou Nebeskou.

   To čo je dôležité je filozofia, ktorú vám trpezlivo prednášam a ktorá vám dá všetky možnosti vyvíjať sa ku nekonečnu. Viete že filozofie ktoré nevedia ako sa človek môže vyvíjať až ku nekonečnu mu nemôžu dať pravý zmysel života. Robte všetko, aby ste sa čo najviac vzdialili od týchto filozofií.

                                                                  DÝCHANIE A VÝŽIVA

 

   Pozemský život začína s prvým nádychom. Vďaka prvému nádychu sa pľúca naplnia vzduchom a začne sa život. A po mnohých rokoch keď sa povie že niekto poslednýkrát vydýchol zomrie. Dych je začiatkom a koncom. Život začína s nádychom a končí s výdychom.

   Oplatí sa teda zastaviť pri dýchaní aby sme sa zamysleli, že je základom našej existencie, a že sa oplatí cvičiť sa v tom aby bolo stále lepšie. Väčšina ľudí dýcha zlým, krátkym a toxickým  spôsobom. Preto je treba sa naučiť pracovať zo vzduchom na oživenie, očistenie a zintenzívnenie života.

   Teraz pre lepšie pochopenie fenoménu dýchania a jeho zákonov ho môžeme prirovnať k výžive.

   Čo sa robí keď sa je? Prv než pošleme jedlo do žalúdka požujeme ho. Ústa sú ako malá kuchyňa, kde sa pripravuje potrava.  V ústach je potrava podrvená, zohriatá a pomiešaná zo slinami, pretože určité žľazy majú urobiť túto úlohu. Preto sa doporučuje dlho žuť, až pokiaľ sa nerozpustí. Keď ju prehltnete, bez toho aby ste ju požuli, organizmus nemôže prijať užitočné substancie obsiahnuté v súste a vzniká kvantita odpadu. Keď potrava prichádza do žalúdka nedostatočne požutá organizmus musí vynaložiť veľa energie k jej premene a vyvinúť tak enormné úsilie.

   Neverte, že fyzická únava je stále následkom práce. Často je  následkom straty energie kvôli iným príčinám. Keď ste prehltli potravu, ktorá nebol dobre požutá, a taktiež bez dostatočného napustenia vašimi myšlienkami a citmi, organizmus to strávi s ťažkosťami a nedokáže z toho nič prijať.

   Musíte vedieť, že pre dobré podmienky  na začatie spirituálnej práce, je nevyhnutné chrániť váš organizmus, nevystaviť ho zbytočným stratám energií. Mnohí veria, že na to aby boli aktívni a odolný je treba veľa jesť. Vôbec nie, to je chyba. Skúste raz žuť sústo tak dlho aj mnoho minúť, až kým samo nezmizne v ústach, zbadáte, že aj keď ste jedli málo získali ste energiu na mnoho hodín. Keď vám o tom rozprávam, tak je to preto, že som to zažil viackrát v Bulharsku. Keď  som bol študentom boli sme  veľmi chudobný, nemali sme vždy čo jesť, uvedomil som si že tým, že som dlho žuval cítil som sa viac vo forme, ako keby som zjedol normálnu porciu. To mi slúžilo ako ukážka že potrava obsahuje energiu, ktorú sa musíme naučiť uvolniť.

   Chcel by som ešte dodať že je lepšie vstať od stola, keď ešte nie sme úplne najedený. Prečo? Aby mohlo pracovať  éterické telo. Pre doplnenie tohoto prázdneho miesta, je éterické telo nútené nájsť ešte trocha potravy na jemnejších úrovniach, a po chvíli nielenže nebudete hladný, ale  aj získate nové energie, energie fyzické a psychické a budete cítiť, že aj vás mozog funguje lepšie. Keď ste však úplne plný, paralyzujete aktivitu éterického tela, čo je veľmi škodlivé pre zdravie, pretože to ohrozuje celý organizmus stagnáciou.

   Éterické telo sa nesmie paralyzovať, ale  potlačiť aby malo stále čo hľadať. Vďaka aktivite éterického tela  si udržíte dobré zdravie. A preto aby sme pomohli éterickému telu byť aktívne je dobré ho neviazať  k fyzickému telu, práve naopak táto malá strata fyzického tela započne éterickú aktivitu.

   Ale vráťme sa k porovnaniu dýchania a výživy. Tieto dva procesy sú riadené tým istým zákonom, Nie je dobré dýchať rýchlo, pretože vzduch nemôže zostúpiť hlboko do pľúc aby ich naplnil. Musíme dýchať pomaly, hlboko a  z času na čas zadržať na nejakú sekundu vzduch v pľúcach pred tým než ho necháme odísť. Prečo toto? Aby sme ho prežuli. Áno pľúca vedia žuvať vzduch, práve tak ako ústa potravu.

   Keď ústa žuvajú potravu, plnia úlohu žalúdka ale iba v jemnej úrovni výživy, toto však  zatiaľ nebolo študované. Ústa sú žalúdkom na jemnej, spirituálnej  úrovni, na ktorej prebieha najdôležitejšia práca. Žalúdok príma pevnú časť potravy potom čo ústa absorbovali jej éterickú, jemnú zložku. To si môžeme overiť, keď pozorujeme chorého, ktorý nejedol niekoľko dní, prirodzene že sa bude cítiť  veľmi slabo, keď mu dáte kúsok ovocia a začne ho prežúvať  prv než ho prehltne pocíti ako sa mu sily navracajú. Toto dokazuje že v ústach sú bunky a žľazy ktoré vedia získať energiu v momente, keď je najväčšia a najoživujúcejšia. Ostatné zvyčajné elementy sa získajú v žalúdku.

   Tí čo jedia veľmi hltavo, posielajú do žalúdka množstvo stravy, ktorá  je zle požutá a ústa nemali čas získať jemné elementy. Možno, že budú mať pevné svaly a dostatok krvi, ale ich nervový systém  nebude vyživovaný. Zdravie nervového systému závisí od práce, ktorá s robí v ústach. Keď chcete disponovať nevyčerpateľnou rezervou psychických síl, keď chcete  ovládať svoje fyzické   telo, vaše emócie, vaše city, žujte jemne, pomaly, vedomo a s láskou. Skúste to a zistíte že sila vášho nervového systému neuveriteľne vzrastie. Väčšina ľudí je veľmi rýchlo, hltá bez požutia a potom počas celého dňa ostane nepokojná a nervózna. Sebavzdelávanie musí začínať z výživy vedomej a uvedomelej. Kto rešpektuje zákony výživy, ten sa cíti kľudný a pokojný vie byť svojím pánom a obdrží pokoj. Chcete byť pánmi nad svojimi nervami? Začnite s výživou.

   Teraz môžeme pochopiť ako sa  zákony výživy nachádzajú tiež pri dýchaní. Vzduch ktorý vdychujeme je ako sústo, sústo plné neobvyklých síl.  Keď vydýchneme veľmi rýchlo, pľúca ho nemôžu spracovať a organizmus tak mohol disponovať  blahodarnými  silami. Keď je veľa ľudí unavených, nervóznych a podráždených tak je to preto lebo nevedia správne využívať výživu zo vzduchu, nepodržia ho v sebe a hneď vydýchnu. Dýchajú len  hornou časťou pľúc a použitý vzduch nemôže byť nahradený vzduchom čistým. Hlboké dýchanie je teda kúzelným cvičením ktoré sa treba naučiť a praktizovať, pokiaľ sa neobnoví energia.

   Vášmu automobilu dáte energiu kvapalnú: benzín. Keď motorová sviečka zapáli benzín ten sa premení  na plyn to znamená vzduch. Tak sa uvolní energia, vďaka ktorej  piesty na motore môžu fungovať. Tá istá vec sa deje keď jeme, postupne sú potraviny spracované v ústach, v žalúdku a v črevách a počas toho sa uvoľňuje energia.

   V našom tele sa potrava premieňa tým, že prechádza stále jemnejšími stavmi. Keď ju žujeme aby sa stala tekutou uvolní určité množstvo energie, pretože plynný element sa oddelí od tekutej časti, kde bol uväznený: potrebuje sa rozšíriť a expandovať aby uskutočnil určité procesy. Potom plynná časť uvolní éterickú, ktorá uvolní ešte väčšiu silu určenú pre výživu ďalších úrovní a spustenie iných funkcií. Toto je tajomstvo života.

   Prečo jeme? Aby sme získali z potravy silu v nej obsiahnutú. A s kadiaľ prichádza táto sila? Zo slnka. Je to slnko ktoré uložilo svoje energie do ovocia a zeleniny a z tejto sa vyživujeme. Je to slnko ktoré posiela svoju energiu na zem, všetky stromy a rastliny ju absorbujú v éterickej forme a kondenzujú ju vo vnútri v maličkom priestore. Jedením robia bytosti opačnú operáciu, jedenie teda znamená rozoberať matériu pre oslobodenie energie ktorú vložilo slnko. Slnko uložilo svoju silu do celej prírody, dokonca kamene sú nabité. Preto keď sa nachádzate v horách počas slnečného dňa, musíte hľadať veľké ploché kamene dobre nahriate a ľahnúť si na vrch, je to veľmi silný liečebný prostriedok.

   Slnko vkladá do celej prírody zvláštnu energiu, tú čo všetky bytosti zachytávajú a absorbujú. Je to energia, ktorá sa nachádza aj vo vzduchu vo forme ktorú Hinduisti volajú: prana. Najlepší moment na absorbovanie prany je  krátko po východe slnka. V tomto momente sa zachytáva najjemnejšia a najsilnejšia prana. Choďte teda ku východu slnka, jeho lúče sú tak sladké tak nežné, že by sme ich skoro chceli piť... a ťažko sa nám navrátia naše starosti každodenné.

   Najdôležitejšou vecou nie je teda absorbovať veľké množstvo potravy v tekutej alebo vo vzdušnej forme ale  všetko dobre asimilovať. Práve preto je to potrebné robiť takým spôsobom aby organizmus mohol vybrať všetky potrebné elementy. Viete koľko energie je uloženej v súste chleba?...Hádajte. Dobre teda je tam toľko energie, že vlak zo sto vagónmi by trikrát obehol okolo zeme. Prečo teda ten vlak ktorým sme mi, nedokáže urobiť viac ako niekoľko  metrov? Preto že nie sme schopný využiť všetko energiu čo obsahuje. O vzduchu, ktorý dýchame sa dá povedať tá istá vec. Musí sa stlačiť a podržať aby pľúca mohli získať maximum z jeho bohatstva. Počas tohoto stlačenia organizmus pracuje tým že vyvoláva fázy zapálenia a explózie. Keďže v pľúcach sa vzduch nemôže stratiť, príroda otvorí maličké priechody, aby mohol cirkulovať v organizme. Keď vydýchnete tak sa ihneď všetka energia ktorú obsahuje  stratí. Vďaka zadržaniu energia prechádza dlhé minúty kanálmi, ktoré pripravila príroda. Tam sa nachádzajú tisícky nervových centier ktoré musia byť zásobené aby organizmus mohol fungovať.

   To isté sa deje pri východe slnka keď nemyslíte na to aby ste udržali jeho lúče ale ich necháte  iba dopadať. Oni sú vtedy nevyužité a neúčinné. Keď ich však vedomo zachytíte, keď ich v sebe uložíte a stlačíte, oni otvoria vo vás cestu k vášmu duchu, začnú cirkulovať s nevšednou silou, aktivizujú mocné centrá ktoré vám vo vás umožnia pocítiť vír ohňa.

   Aj nápoje je potrebné dlho držať v ústach. V prvých rokoch keď som bol žiakom učiteľa Petra Danova, môj žalúdok dobre nefungoval... raz som sa ho pýtal čo by som mal robiť aby som sa uzdravil. Toto  mi odpovedal: Zober si do úst niekoľko dúškov vody, držte si ich tam a potom sa snaž pomaly, sladko ich prehltnúť mysliac na vodu a jej  chuť... Toto opakujte niekoľko krát počas dňa a uvidíš že sa uzdravíš. Samozrejme, že som sa pýtal čo to znamená. Piť niekoľko dúškov, myslieť na vodu a uzdraviť sa? Nedokázal som tomu veriť tak jednoduchá bola táto rada ale Učiteľ mi nedal ďalšie vysvetlenia. Iba neskôr pochopíš. Samozrejme že vážne poruchy žalúdka sa nevyliečia pitím vody týmto spôsobom ale skúste robiť s času na čas toto cvičenie a  môže to mať na vás len blahodárny vplyv.

   Ako vidíte najväčšie tajomstvo spočíva v zmene elementov na čo najjemnejšie formy, premene na plyn elementy tekuté, a na éterické z elementov plynných. Každý kto to dokáže vie čerpať s nekonečného  prameňa. Všetky bytosti to robia nevedomo a preto žijú. Avšak nerobia to intenzívne ale automaticky, bez rozmýšľania a preto  je výsledok rozdielny. Premeniť matériu na čo najjemnejšiu formu znamená uvolniť energiu ktorú obsahuje. Všetko to čo je pevné, kompaktné a ťažké, nie je ničím iným ako neorganizovanou matériou v ktorej ostane energia uväznená. Čim viac energie sa uväzní v našom organizme tým viac škody  spôsobí. Energiu je treba oslobodiť. Toto je úloha dýchania počas jedenia, uvolniť čo najviac energie obsiahnutej v jedle. Už viackrát som vám hovoril že výživa je ako horenie. Oheň stále potrebuje kyslík  aby horel a stále potrebuje nový kyslík. Keď sa teda počas jedla  zhlboka nadýchnete, spaľovanie potravy bude lepšie. Stačí sa zastaviť tri, alebo štyri razy počas jedla aby sme sa z hlboka nadýchli a potrava takto uvolní ľahšie energiu, ktorú obsahuje.

   Naša úloha nie je  kondenzovať, materializovať energiu ktorá je už kondenzovaná dostatočným spôsobom. To čo máme urobiť je ju uvolniť, oslobodiť. Veľký zasvätenci ktorý poznajú zákon rozpadu vedia, že  vďaka nejakej milontine miligramu tejto energii sú schopný robiť zázraky. Pomocou myšlienky konajú  rozklad, tajomstvo ktoré poznajú tisícročia. Použijú fyzionómiu atómu svojho mozgu, a v tom atóme je nevyčerpateľné bohatstvo.

   Sú tí čo hovoria: Aj ja som schopný rozkladať matériu: mal som štyridsiatky teploty, stratil som tri kilá. Ach nie, pri ozajstnom oslobodení energie musíte získať silu. Horúčka oslabuje, rozbíja mnohé bunky a matéria sa stráca bez získania síl. Iba kto medituje rozkladá, počas koncentrácie sa uvolní nekonečne malá častica matérie, ktorá uvolní svoju energiu. Je potrebné rozlišovať medzi spotrebou energie, ktorá vás obohacuje a tou, ktorá vás ochudobňuje.

   Aby sme uvolnili éterické elementy vzduchu je potrebné ho požuť. Pľúca sa skladajú z rôznych zón, je ich možné prirovnať k ústam, ďalšiemu žalúdku ale sú obrátené, čo znamená od nižších k vyžším. Strom robí vonkajšie výmeny s atmosférou pomocou listou, zatiaľ čo pľúca nechajú prenikať vzduch kmeňom a konármi.

   Teraz keď chceme ísť ďalej pri našom pozorovaní zistíme že spodok našich pľúc funguje ako ústa, zatiaľ čo vrchná časť, ako žalúdok. Keď jeme vložíme potravu do úst ktoré sú hore aby sme ju požuli, potom zostúpi do žalúdka. Keď dýchame uskutoční sa opačný fenomén: hlboký nádych naplní pľúca až po spodok, po dno, kde sú alveoly, ktoré vzduch požujú ako ústa, ináč by dýchanie bolo povrchné a vzduch by ostal iba vo vrchnej časti pľúc v ich žalúdku bez toho aby bol požutý. Je potrebné dýchať zhlboka, brušne pretože keď sa  nenechá zostúpiť vzduch až  na dno, absorbujú sa iba veľké častice. Keď však vzduch zostúpi až na dno pľúc, spôsobom že vyvolá tlak na bránicu a pritom ho nachvíľu zadržíme,  aktivizuje sa časť ktorá absorbuje najjemnejšie éterické častice a potom ich pošle celému organizmu.

   Ale pre získanie jemných elementov zo vzduchu, nielenže  je potrebné zadržať vdýchnutý vzduch ale   ho  aj pomaly odviesť zo spodku pľúc smerom hore. Vzduch pri tom vykonáva určitý tlak na bunky horných lalokov, ktoré sú určené k úplne inej práci ako bunky spodných lalokov. V budúcnosti veda potvrdí túto realitu dokonca až po úroveň jednotlivých orgánov a to, že všetky bunky sú rôzne špecializované, podľa úloh ktoré vykonávajú. Bunky uložené v dolnej časti  pľúc sú určené k absorbovaniu vzduchu iným spôsobom ako tie čo sa nachádzajú v hornej časti. Práve preto je tak škodlivé dýchať povrchne, ako keby sme hltali potravu bez požutia. Tí čo dýchajú hlboko sa vyživujú skutočne, zatiaľ čo tí čo dýchajú povrchne sa udržujú pri živote a nevyživujú sa úplne.

   Aby sa lepšie potvrdila dôležitosť dýchania, Učiteľ Peter Danov nám raz pripomenul biblickú epizódu bitky medzi Jakobom a anjelom. Potom keď Jakub vyhral anjel mu povedal: nechaj ma odísť pretože prichádza úsvit. Ale  Jakub odpovedal: nenechám ťa odísť kým ma  nepožehnáš. Majster takto vysvetlil  veci. Takto to musíte aj vy robiť zo vzduchom: prijať ho, naplniť vaše pľúca a vydýchnuť iba potom, čo ste absorbovali všetky  užitočné elementy, ktoré prináša. Myslíte, že zo strany Jakoba to bola nejaká násilnosť, nie iba  spirituálna horlivosť a my to  musíme robiť takým istým spôsobom. Pokiaľ nám vzduch neodovzdá všetky dobré látky, ktoré obsahuje nesmie sa vydýchnuť. Toto je tajomstvo úplnosti.

         

                                                               Dýchanie

                                                      Jeho efekty na zdravie

 

     Veda o dýchaní  je zvlášť vyvinutá v Indii už tisícročia a založená veľakrát na zložitých technikách. Jedná sa o tak obsiahlu vedu, že by boli potrebné storočia na jej štúdium. Jogíni, askéti, pochopili dôležitosť dýchania nielen jeho efekt na vitalitu, ale aj na fungovanie myšlienky a vo svojich výskumoch zašli až  tak ďaleko že pochopili že všetky rytmi univerza sú základom kozmického rytmu.

   Nedoporučujem Vám odvážiť sa do náročných cvičení nie ste jogíni, indiáni, a keď by ste neboli pozorný a rozumný tak riskujete, že  sa váš organizmus dostane z rovnováhy a zničíte si svoje zdravie tak, ako sa to už stalo mnohým.

   Dýchacie cvičenia praktizujúce v našej škole sú veľmi jednoduché:

1. Zatvoriť ľavú nosnú dierku a vdýchnuť cez pravú počítajúc  na štyri doby

2. Zadržať dych počítajúc do 16

3. Zatvoriť pravú nosnú dierku a vydýchnuť počítajúc do 8

  Zopakovať toto cvičenie  s  opačnou dierkou

  Je potrebné opakovať toto cvičenie 6-krát pre každú dierku.

  Keď dokážete robiť toto cvičenie bez ťažkostí môžete zdvojnásobniť počty, počítať do 8, 32, 16; ďalej vám však ísť nedoporučujem.

  V živote spiritualistu hrá  dýchanie základnú úlohu, preto je potrebné sa zorganizovať tak aby toto cvičenie bolo možné vykonávať každé ráno nalačno. Po raňajkách to  nie je to isté pretože pľúca sú zaťažené a bolo by to dokonca škodlivé. Dýchacie cvičenia je potrebné robiť každé  ráno na lačno, alebo 4 až 5 hodín po jedení.

   Dodám ešte, že keď robíte hlboký nádych robte ho pomaly. Nadychujte sa vždycky pomaly a dlho, vydýchnuť môžete aj naraz so silou.

   Vdychujte pomaly, rytmicky, koncentrujúc sa na vzduch, ktorý do vás vchádza. Myslite na to, že je nositeľom tých blahodárnych elementov, ktoré prospievajú vášmu zdraviu. Možno že niekto z vás povie, že aj keď robíte tieto cvičenia po roky, nevidíte žiaden výsledok. Ale ako sa na to môžete takto pozerať. Keď teraz ste v dobrom zdravotnom stave, v akom by ste boli, keby ste tieto cvičenia nerobili. Okrem toho  je isté, že ste počas týchto cvičení koncentrovali svoju myšlienku  na zdravie? Určite ste s myšlienkou neodbočili? Keď sa nenachádzame vo vhodných podmienkach nie je možné obdržať výsledky.

   Počas dýchacích cvičení sa musí nechať na boku každé znepokojenie, ktoré sa týka každodenného života, aby sa  zabránilo každému rozptýleniu a urobila sa táto práca s maximálnou koncentráciou a vierou. Viera je Nebeským citom, ktorý v človeku zobúdza sily myšlienky a akcie a nie pre nič za nič je základom všetkých vyliečení. Aj keď nie je to iba viera čo je základom všetkých vyliečení, ale je základnou podmienkou.

   Určité dýchacie cvičenia robené pravidelne, nepochybne vylepšujú vaše zdravie. Pre  každú vec existuje náležitá metóda, ktorú objavíme iba ak budeme počúvať svojho vnútorného lekára. V skutočnosti my všetci máme svojho vnútorného lekára, a kto ho nepočúva skôr či neskôr bude povinný zaplatiť lekárov vonkajších. Musíte počúvať svojho vnútorného lekára, ktorý vám povie ako máte dýchať, koľko krát za deň a v akom momente robiť cvičenia, pretože každá osoba je odlišná a musí rešpektovať svoje rytmy.

   Čo sa týka lekárov bolo by lepšie keď by sa starali o ľudí skôr ako ochorejú hoci len tým, že by ich  naučili správne dýchať. V budúcnosti sa lekári nebudú zaoberať  chorými ľuďmi. Prekvapuje vás to? V skutočnosti sa budú zaoberať zdravými ľuďmi aby ich naučili ako si udržať dobré zdravie, zatiaľ čo dnes len opravujú škody. Zhlboka dýchať je  účinný liek nielen preventívny ale aj liečebný. A keď ešte musíte zobrať  liek tak ten pôsobí lepšie keď súčasne dýchate hlboko a vedomo. 

   Keď toto robíte myslíte s celým svojím presvedčením  na to, že prostredníctvom vzduchu, dostávate Nebeské požehnania. Mnohým z vás je ťažko myslieť na tieto veľké pravdy pretože je pre vás neobvyklé myslieť na to že Boh dal do vzduchu všetky nevyhnutné látky pre zdravie. A preto sa musíte presvedčiť aby ste ich mohli využiť. Pýtate sa ma: Ale ako je to možné urobiť? Je to jednoduché: dýchajte a koncentrujte sa na myšlienku že absorbujete látky, ktoré potrebujete: vápnik, jód, magnézium atď... V skutočnosti organizmus vie veľmi dobre čo mu chýba, má v sebe tím chemických expertov ktorí vedia veľmi dobre využiť zo vzduchu nevyhnutné prvky. Iste, to nevylúči v prípade potreby použitie liekov ale keď viete zachytávať dýchaním pre vás nevyhnutné elementy nepotrebujete už nič iné Aspoň pre teraz jedinou bytosťou tu na zemi, ktorá je schopná dýchať vedomo  je  človek preto sa hovorí že je živou dušou. Buďte si teda stále vedomý že dýchaním absorbujete Nebeský život.

   Jogíni v Indii  volajú Pranou vzácnu kvintesenciu obsiahnutú vo vzduchu. Prána je základom všetkých kozmických energií a je najhojnejšia ráno, keď vychádza slnko. Takže inhalujúc vedomo vzduch cez nosné dierky sa dajú v našom tele do pohybu niektoré centrá, ktoré začnú pracovať na zachytávaní tejto kvintesencií, ktorá keď je raz zachytená začína dlho prúdiť v nervoch.

Jogíni a mudrci Indie, ktorí študovali nervový systém pochopili, že prána je veľmi jemným elementom, cirkuluje ako oheň v nervovom systéme pri vstupe do chrbtice. Tak ako krv cirkuluje pomocou žíl, cievok a kapilár, tak isto aj prána, toto fluidum veľmi jemné, cirkuluje pomocou nervového systému. Je to výživa ktorá zvyšuje vitalitu, vyrovnanosť a žiarivosť ale  je potrebné byť veľmi vycvičený aby sme vedeli zachytávať túto energiu.

   Dýchanie pôsobí aj na mozog. Iste  je užitočné čítať, študovať, meditovať, avšak je dobré vedieť, že  správne fungovanie mozgu závisí od  celého organizmu a zvlášť  od pľúc. Pľúca nezasahujú priamo mozog ale sú veľmi dôležité pre čistenie krvi. A keď je krv čistá prináša mozgu tie látky, ktoré pomáhajú chápať a meditovať.

   Počas dňa si zvyknite  urobiť hlboké nádychy dajúc dlaň ľavej ruky na solár plexus a ruku pravej ruky na ruku ľavú. Počas tohoto cvičenia musíte cítiť ako sa bránica sťahuje a rozťahuje.

   Dýchanie vplýva na cirkuláciu krvi a je dôležité, aby  prebiehalo v čo najlepších podmienkach a prinášalo blaho všetkým telesným orgánom.

   Viete iste že bránica má pri dýchaní  dôležitú  úlohu. Počas vdychovania keď sa pľúca rozťahujú bránica klesá a počas vydychovania keď sa pľúca sťahujú sa bránica dvíha. Niektoré tráviace alebo pľúcne problémy sú zapríčinené zlou polohou, alebo sťahovaním bránice. Bránica je veľmi silným svalom, ktorý by mal byť stále oddýchnutý. Pri dýchaní musíte dbať na správnu polohu chrbtice, držať ju čo najrovnejšie. Pretože má hlavnú úlohu pre zdravie a všetko závisí od chrbtice, keď nie je rovná koľko neporiadku môže spôsobiť orgánom a psychickému životu.

   V gymnastických cvičeniach ktoré robíme každodenne je vynikajúce, keď zharmonizujeme dýchanie s každým pohybom. Je potrebné sa nadychovať keď dvíhame ruky zadržať dych a vydýchnuť iba keď ruky spúšťame, takže nadychovať keď sa telo rozpína a vydychovať keď sa sťahuje. Zosúladením pohybov s  dýchaním, pochopíte lepšie ich význam a budete mať lepšie výsledky.

   Dýchaním si môžete pomôcť aj pri rôznych  nepriemnostiach. Predstavme si že sa nachádzame na mieste kde je zima a kde nie je žiadna možnosť si zakúriť: nadýchneme sa čo najhlbšie a zadržíme vzduch čo najdlhšie. Týmto spôsobom pošleme  vonkajšiemu telu teplo z jeho vnútra. Toto je spôsob ako sa chrániť. Teplo krvi si poradí s vonkajším chladom.

    Zvyknite si robiť stále dýchacie cvičenia, zlepšíte si zdravie, vyrovnanosť, žiarivosť svojho mozgu a k tomu ešte vôľu. Urobte si skúšku, keď máte zodvihnúť niečo ťažké, urobíte to oveľa ľahšie, keď sa pri tom zhlboka nadýchnete a keď máte problémy prečo nepožiadať o pomoc pľúca? Ich funkcia je práve v tom, pomáhať vám. Nadychujte a vydychujte zhlboka dve alebo tri minúty a upokojíte sa. Je to normálne že potrebujte pomoc ale prečo ju stále hľadať vonku, keď ju môžete nájsť vo vnútri seba.

   Je potrebné sa naučiť dýchať vedomo, čo znamená spojiť myseľ s dýchaním až po vojdenie do kontaktu zo silami zrodenými v podvedomí. Každé ráno namiesto toho aby sme dýchali mechanickým spôsobom zamestnajte svoju myseľ s počítaním dôb, používajte ruky na počítanie, oslobodíte tak myseľ pre  naplnenie svetlými myšlienkami a predstavami a urobíte tak úžasnú prácu. Hlboké a vedomé dýchanie prináša nespočítateľne dobro pre intelektuálny emocionálny a fyzický život. Budete pozorovať blahodárne účinky vo vašom mozgu, vašej duši vo všetkých vašich schopnostiach. V skutočnosti dýchanie je veľmi dôležitým faktorom vo všetkých oblastiach života. Nikdy na to nezabudnite.

   Pri každodenných veciach, vo vzťahoch s inými myslite stále na hlboké dýchanie, ktoré vám umožní byť stále svojím pánom pred schôdzou alebo napríklad aby sa diskusia nestrhla ku hádke alebo keď máte napraviť alebo pokarhať svoje dieťa. V tejto chvíli je lepšie oddialiť všetko čo by vás mohlo rušiť. Keď si pomôžete s hlbokým nádychom, myšlienky sa stanú ľahšie a jasnejšie.

   Pozorujte sa keď trpíte alebo čelíte hnevu alebo sexualite: váš dych sa stáva nepravidelným, stráca hĺbku a ste dýchavičný. Nepravidelný dych prebúdza negatívne sily. Stačí len päť minút takéhoto dýchania pre spustenie negatívnych síl....alebo naopak.

   Nikdy ste si nevšimli ako počas spánku dych spomalí svoj rytmus? Počas spánku nie sme aktívny a spotrebovávajú sa minimálne energie a preto je potrebné minimálne množstvo vzduchu pre  horenie. Počas zobudenia a predovšetkým počas určitých aktivít sa rytmus dýchania zrýchľuje pretože je potrebné väčšie množstvo paliva a pľúca umožňujú aby spotreba energie mohla prísť a človek vydržal. Keď by človek nedýchal nezískal by žiaden vzduch pre vytvorenie energie a zhasol by ako sviečka od vyčerpania. Ľudia ukazujú svoju nevedomosť keď si myslia že svojej sexuálnej energii môžu dávať všetko bez toho aby sa vyčerpali. Dych počas tohoto aktu svedčí že dávajú priestor enormnej strate energie.

   V zadnej strane mozgu sa nachádza centrum lásky: láska k rodine, ku priateľom, schopnosť robiť výmeny a komunikáciu s ostatnými, zatiaľ čo nižšie v mozočku sa nachádza centrum sexuálnej lásky. Keď vami krv prúdi hojne ste nabádaný k výbuchu vašej sexuality. Aby ste odolali týmto pokušeniam musíte dýchať hlboko, tak sa ocitnete v lepšej a prospešnejšej situácii.

   Dobré dýchanie harmonizuje výmeny. Urobme si konkrétny príklad. Ľudia keď sa zdravia si podávajú ruky. Niektorý to robia srdečne aby ukázali ako si vás cenia, niektorý jemne alebo nedbalo, ako keby chceli ukázať že to gesto neznamená veľa, iný vám zasa skoro rozdrvia kosti. Pri podaní ruky musí prejsť blahodárny prúd, ináč gesto stráca svoj význam. Takže keď nedýchate správne a hlboko nemôžete dobre podať ruku priateľovi. Prv než niekomu podáte ruku nadýchnite sa  zhlboka[ samozrejme potichu] a urobte to isté keď ku niekomu prídete do domu. Iba tak vaše stretnutie môže prebehnúť harmonicky. Dávajú sa vám cvičenia, robte ich a posilnia vás pri znášaní každej ťažkosti. To čo je dôležité je schopnosť byť pozorný a  správne  sa koncentrovať. Koľko krát som to už konštatoval.

                                                             II.

                    AKO SA SPOJIŤ S KOZMICKOU HARMÓNIOU

To čo nám umožňuje žiť je nádych a výdych sú to pohyby prílivu  a odlivu, ktoré napĺňajú a vyprázdňujú striedavo naše pľúca. Je to univerzálny zákon. V prírode všetko dýcha:  zvieratá, rastliny a dokonca aj zem. Aj zem je živá a preto sa potrebuje  nadychovať a vydychovať. Iste že to nerobí  ako my 18 nádychov za minútu, jej rytmus je v rozmedzí mnohých  rokov a preto je účinok nebadaný. Aj zem sa rozťahuje a stláča, jej rozmery nie sú nikdy rovnaké, možno je to práve v rozťahovaní a stláčaní kde majú pôvod priepasti a vulkanické erupcie a mnoho ďalších úkazov. Zem je živá a dýcha  a aj hviezdy dýchajú... Áno aj hviezdy sa nadychujú a vydychujú a ich dych prichádza až k nám a vieme o ňom vo forme ovplyvnení.

   Všetko dýcha, stromy, oceány a taktiež kamene. Poviete ale ako môžeme pochopiť dýchanie toho čo nemá pľúca? Prečo nie? Život nepotrebuje nevyhnutne tie isté orgány  pre vykonávanie tejto funkcie. Pozrite sa na strom: nemá ani pľúca ani žalúdok ani pečeň ani črevá a napriek tomu dýcha, stravuje sa asimiluje a reprodukuje... a častokrát žije dlhšie ako človek, vydrží v búrkach a dáva voňavé kvety a chutné ovocie. Človek však napriek všetkej svojej inteligencii je veľmi jemný a veľakrát maličkosť ho vie zničiť.

   Študujúc dýchanie a jeho spojenie s rytmami univerza zasvätenci objavili že preto aby mohli komunikovať s určitými entitami, s  určitým  spirituálny svetom je potrebné nájsť správny rytmus a tomuto rytmu sa prispôsobiť presne tak ako sa snažíme zachytiť  rádiové vysielanie na určitej vlnovej dĺžke. Vlnová dĺžka je veľmi dôležitý faktor preto aby sme boli naladený s tou alebo inou vysielacou stanicou. Presne to sa deje pri dýchaní: je potrebné vedieť v akom rytme dýchať aby sme sa zosúladili s rôznymi  svetmi univerza.

   Dýchanie môže odhaliť aj veľké tajomstvá ale za podmienky že je  doprevádzaná prácou mysle.
Vydychujúc sa snažte si predstaviť ako  sa rozširujete až po hranice univerza a potom nadychujúc sa navráťte ku svojmu egu, ktoré je ako nepatrný bod, stred nekonečného kruhu. Potom sa znova rozťahujte a sťahujte... Objavíte tak ten pohyb prílivu a odlivu, ktorý je kľúčom všetkých rytmom univerza. Snažiac sa aby tento pohyb bol vo vás  vedomý vojdete do kozmickej harmónie a takto dôjde  ku výmene medzi vami a kozmom, nádychom dostanete s priestoru elementy, zatiaľ čo výdychom vytvoríte niečo s vaším srdcom a dušou.

   Každý kto sa harmonizuje  s dychom kozmu, vchádza do Nebeského vedomia. Bohužiaľ mnohý z vás sú ešte veľmi vzdialený aby pochopili  duchovný obsah dýchania. Keď by ste len zachytili tú dimenziu, venovali by ste celý váš život inšpirácii s tade. V skutočnosti vydychovanie je tiež: rozširovanie sily a svetla, ktoré sme si dokázali dopriať od Boha.

    Nádych, výdych.... Nádych, výdych... V dýchaní sú všetky prejavy života spirituálneho. Meditácia je nádychom a výdychom, modlitba je dýchaním, extáza je dýchaním a všetka komunikácia s Nebom je dýchaním. Dýchanie odhaľuje intenzitu výmeny. Keď komunikujete s Nebom dýchajte hlboko ako keby ste objímali milovanú bytosť.

    Príroda hocikde uložila prostriedky na odhalenie týchto mistérii. Je isté že keď by filozofovia praktizovali vedomé dýchanie, našli by riešenia na mnohé problémy, ktoré sú pre nich ešte neriešiteľné a o ktorých rozprávajú a píšu bez toho aby vedeli o čo ide. Schopnosť myslenia je spojená s dýchaním. Keď sa dýcha zle, mozog sa zatemňuje.

   Každý kto pochopil význam hlbokého dýchania, začína pomaly cítiť ako sa jeho dych ponára do toho Božieho. V skutočnosti aj Boh dýcha: vydychuje a tvorí, nadychuje sa a svet mizne. Prirodzene že Boží nádych a výdych trvá miliardy rokov. A toto hovoria svätci s Indie: jedného dňa sa Boh nadýchne a svet bude pohltený aby sa vrátil k nule. Potom sa Boh znova nadýchne a vytvorí nové stvorenia aby tu boli ďalšie miliardy rokov. Prostredníctvom človeka Boh dýcha rýchlejšie, zatiaľ čo v kozme je jeho dýchanie veľmi dlhé. Takže o čo je naše dýchanie dlhšie,  o to sa viacej podobáme   Božiemu dychu. Jedno s najlepších cvičení, ktoré vám môžem odporúčať je zvyknúť si každý deň niekoľkokrát denne dýchať svetlo. Vyberte si pokojné miesto, kde vás nikto nemôže rušiť, pohodlne sa posaďte a začnite dýchať. Pri nádychu si predstavujte že do seba vdychujete kozmické svetlo, to nekonečne jemné svetlo slnka. Tá nehmatateľná a neviditeľná kvintesencia prenikne každou vecou. Nechajte  ju prejsť vami, pokiaľ nezačne prúdiť všetkými vašími orgánmi a bunkami. Potom keď vydýchnete tak ju nechajte odísť a predstavujte si ako do okolitého sveta  nesie svetlo, jas a pomoc. Je to zvláštne cvičenie . Podľa Kabali sa takto môžete stať písmenom Alfa. Alfa prvé písmeno hebrejskej abecedy je symbolom ľudskej bytosti, ktorá s jednou  rukou dostáva Nebeské   svetlo a s rukou druhou ho rozdáva ľuďom. Nemôžete sa stať Alfou keď myslíte iba na seba samých a keď si každú vec držíte iba pre seba. Alfa je v skutočnosti bytosť, ktorá myslí iba na to ako dať, rozohriať, osvetliť a oživiť bez toho aby sa zaoberalo sebou. Je tvorcom, záchrancom ľudstva, Božím synom.

   Kto sa naučí dýchať s osvetleným vedomím intelektu, rozohreje si srdce, posilní si svoju vôľu a v tom istom čase si pripraví tie najlepšie podmienky pre budúce reinkarnácie. Dýchajúc s prebudeným vedomím, človek vchádza  do harmónie s veľmi vyvynutími entitami, priťahuje ich a vytvára si s nimi vzťah. Sú to žiarivé inteligencie, ktoré do neho prichádzajú pracovať a jedného dňa keď opustí zem, nájde v iných svetoch tých priateľov s ktorými sa už naučil pracovať. Nikdy nezabudnite na to že váš organizmus je ako spoločnosť, v ktorom členovia spoločenstva vytvárajú jednotné telo. V tejto chvíli ešte nepoznáte tích priateľov čo vo vás pracujú ale jedného dňa keď opustíte zem ich stretnete a budete vedieť že to boli oni tie bytosti čo bývali vo vašom dome, tie isté bytosti ktoré stretnete v budúcej inkarnácii. Toto je veľmi dôležitý argument ktorý má poznať ten čo sa chce správne prejavovať a niesť ďalej božiu  misiu, pre ktorú sme zostúpili tu na zem.

Je tu ešte jedná vec nad ktorou ste  nikdy neuvažovali. Nádychom absorbujeme vzduch s atmosféry   a je to vďaka kyslíku ktorý obsahuje že môžeme ďalej žiť. Výdychom sa zbavujeme znečistených elementov oxidu uhličitého. Všetci to vedia a myslia si že to tak bude stále ale to tak nie je. V súčasnosti musí ešte človek priťahovať s univerza čisté a oživujúce materiály a likvidovať jedy ale keď bude schopný vnútorne žiť čistý život, tak už viacej nebude produkovať jedy. Keď dokáže jednať a prijímať božie pocity, nebude viac tvoriť nečistoty od ktorých by sa mal oslobodiť  ale bude vdychovať čistý život a vydychovať čistý život. Zdá sa vám to nemožné?  Existujú svätci a zasvätenci, ktorí dosiahli veľmi vysoký stupeň a stále z nich vychádza vôňa. Zo svojou nečistotou neznečisťujú ten Nebeský život, ktorý prijali a odovzdávajú ho čistý a blahodárny, tak ako ho prijali. Pre dojdenie na tento stupeň je potrebné sa dlho cvičiť.

   Keď študujeme prvé písmeno s hebrejskej abecedy alfa zistíme, že nie je ničím iným ako symbolom výmeny: dostať a dať. Dostať svetlo a dať svetlo, dostať čistotu a čistotu dať, dostať lásku a dať lásku. Preto Kristus hovoril: Ja som alfou. Iba on odráža svetlo tak ako ho prijal.

   Uvedomujem si že som vás dostal do sveta tak nedostupného ale keď bude vaším ideálom dať svetlo, Nebeskú lásku a čistotu tak ako ste ju dostali, budete pripravovať pôdu preto aby  jedného dňa bolo všetko čo budete vyžarovať a posielať  čistým svetlom. Aby sme toto urobili je len jeden spôsob: pracovať aby sa ideál bratstva propagoval vo svete pokiaľ kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť nebudú môcť prísť na zem. Keď sa to stane tak vzduch ktorý budete vydychovať bude oživujúcim prameňom.

                                                                      VII

                                  VÝŽIVA RÔZNEHO STUPŇA

    Kto niekedy nespozoroval že keď sa zje dobré jedlo chce sa nám povedať: aký je krásny život, zatiaľ čo keď nemáme nič k zjedeniu tak život stráca všetok svoj pôvab...  Boli ste aspoň raz vo svojom živote v situácii, že ste nemali nevyhnutnú potravu pre vaše jedenie? Väčšina z vás určite nie takže si nemôžete plne uvedomiť že výživa je základom existencie.

   Takže teraz pretože výživa je základom je dôležité dbať na to čo sa je. Nebudem vám o tom argumente rozprávať detailne pretože je nespočetné množstvo kníh zameraných na dietológiu. Ja by som sa zastavil iba pri spôsobe jedenia a neprestanem ho zdôrazňovať. Problém výživy je argument tak rozsiahly. Ako sa máme stravovať? Máme k dispozícii všetko avšak ja odporúčam vegetariánstvo a s pohľadu zdravej výživy vylúčiť alkohol, látky chemické a predovšetkým prehnanosť. Niekedy boli lekári znepokojený, pretože ľudia konzumovali veľa cukru, veľa soli a veľa tukov. Takže jedným s prvých krokov bolo osvojiť si rozvážnosť a zmysel pre správnu  mieru. Preto neprimám ani tých čo dávajú prehnanú dôležitosť diéte. Sú tí čo tvrdia že by sa mali jesť iba  cereálie, iný iba ovocie atď., nepiť ani kvapku vína, čaju a  kávy. To to sa my zdá prehnané. Stačí byť rozumný a to je všetko. Trocha vína raz za čas nemôže spraviť zle nikomu okrem toho kto má veľmi chatrné zdravie. Káva zase veľmi dobre pôsobí na solár plexus a keď si dáte šálku pred meditáciu budete sa cítiť stimulovaný.

   Je to na každom aby pochopil čo potrebuje podľa svojho temperamentu a zdravia. Nie je mojou úlohou vám dať rady tohoto druhu keďže sú  nato kvalifikovanejší. Aj v našom bratstve je stále viac tých čo dávajú veľký pozor na výživu a to je samozrejme dobrá vec. Avšak podľa mňa sa  musí pochopiť že výživa sa nesmie obmedzovať iba na fyzické telo. Keď fyzické telo potrebuje výživu na to aby existovalo, tak aj duša a duch potrebujú byť vyživovaný a keďže tam chýba poznanie tejto pravdy tak sa práve tam stráca chuť pre život.

    Život nie je ničím iným ako nepretržitou výmenou, medzi univerzom a tým maličkým atómom ktorý reprezentuje  každý z nás na zemi. Kozmický život preniká človekom aby potom čo ho naplní sa vrátil späť do univerza. Potom čo človek tento život absorbuje, znova ho posiela. Je to nepretržitá výmena medzi človekom a univerzom a toto sa volá výživou, dýchaním alebo láskou. Život je výmena medzi dvoma svetmi a každý kto nerobí výmeny ide  v ústrety smrti. Je potrebné robiť výmeny zo zemou aby sme mohli žiť vo fyzickej rovine, s vodou aby sme mohli žiť v rovine pocitov, zo vzduchom aby sme mohli žiť v rovine mysle, intelektu a tak isto s  teplom a svetlom a by sme mohli žiť s dušou a duchom.

   Ale pýtam sa či si viete predstaviť čo znamená proces výživy a že je v celom kozme. Človek ju nachádza na rôznych úrovniach v priestore a zasahuje jeho telá. Snažte sa pochopiť a začnete počuť zvuk univerza ako nekonečnú symfóniu.

   Výživu nie je treba obmedziť iba na fyzickú rovinu. Nie je  dostačujúce  iba jesť. Je pravda, že výživa má byť na prvom mieste ale má prehnúť na všetkých úrovniach. Je potrebné robiť výmeny nielen v rovine hustej ale aj v  tej jemnej v univerze. Aby k týmto výmenám mohlo dôjsť komunikačné cesty musia byť voľné, keď sú upchaté cirkulácia je obtiažna a  dochádza k rôznym poruchám z dôvodu nedostatku energie. A keď sú kanály upchaté je ich potrebné uvolniť. Ale ako?  Prostredníctvom očisťovania. V takýchto prípadoch sa vo fyzickej rovine používajú preháňadlá a klystíry. Psychické úrovne je potrebné očisťovať pomocou kontroly skutkov, myšlienok a slov.

    Modlitba, meditácia a extáza sú spôsob výživy. Oni umožňujú ochutnávať Nebeskú potravu, potravu ktorá prináša nesmrteľnosť. Nie je to  element matérie avšak pre alchymistov existuje aj vo fyzickej úrovni, preto ho volali elixír nesmrteľnosti. Skutočne je možné potvrdiť že tento element existuje vo fyzickej rovine a je rozložený v prírode a je dodávaný slnkom. Keď v jari a v lete ideme každé ráno ku východu slnka, tak to robíme preto aby sme  absorbovali túto kvintesenciu života, túto  látku ktorú slnko šíry po celom univerze, látku ktorá spevňuje rastliny, zvieratá a aj ľudia ju dostávajú vo forme elementu ktorý živí bytosti ktoré ho zachytávajú nevedomo. Človek sa musí naučiť zbierať vedomo  toto fluidum ktoré je ohňom, čo znamená svetlom zo slnka.

   V novej dobe ktorá sa približuje sa ľudia naučia  vyživovať týmito jemnými časticami. Mnohí z vás budú prekvapený z počutia podobných vecí avšak tento nový spôsob výživy sa stane prirodzeným poriadkom vecí. Nie je treba sa uspokojiť s hustou potravou ktorá stále vytvára množstvo odpadu ktorý obťažuje a intoxikuje organizmus. Keď sa však vyživujeme svetlom nevznikne odpad pretože svetlo je jediné ktoré ho nezanecháva pretože je čisté. Keď zapaľujete pec na uhlie alebo na drevo najprv musíte odstrániť popol. To  istá vec platí pre náš organizmus. Keď sa po najedení a napití  nezbavíme odpadu tak zomrieme. Choroba má pôvod v určitých odpadových látkach, ktoré keď nie sú vylúčené tak vytvárajú toxíny. V skutočnosti by sa choroba mohla definovať ako následok súčtu materiálov ktoré organizmus nedokázal vylúčiť. Zdravie na druhej strane je výsledok premeny tak rýchlej a jemnej že nezanechala nečistotu v organizme.

   Keď budete schopný absorbovať tú čistú kvintesenciu vyžarovanú zo slnka, pocítite ako sa vaše zdravie začne zlepšovať, vaša inteligencia bude priezračnejšia vaše srdce sa začne rozťahovať do priestoru a vaša vôľa zosilnie. Možno že niekto z vás povie: Ja už kontemplujem slnko mesiace, roky a  aj tak som nezaznamenal žiaden výsledok. Toto znamená že ste to nevedeli spraviť správnym spôsobom. Výsledky závisia od spôsobu ako veci robíte a nie ako dlho sa im venujete. Zakaždým keď dokážete obdržať niečo z tohoto nevyčerpateľného prameňa ktorým je slnko zaznamenáte v sebe veľké zmeny.

                                                                     VIII

                                                Ako sa stať neúnavným

       Koľko krát sa počuje: Aký som unavený. A v dnešných dňoch sú unavený všetci ale aj napriek tomu ľudia pokračujú v behaní z ľava do prava bez toho aby sa  na okamih zastavili. Je to vynikajúca vec chcieť byť aktívnym ale aby sme vydržali  v tom rytme bez toho aby sme sa veľmi unavili je potrebné sa naučiť relaxovať a to nie len jeden alebo dvakrát za deň- čo by nebolo postačujúce ale desaťkrát, pätnásť krát hoci len na minútu. Ako náhle máte čo i len minútu a je to jedno kde  namiesto toho aby ste strácali čas alebo sa hnevali pretože musíte čakať využite príležitosť aby ste sa upokojili a našli vašu vyrovnanosť, potom sa môžete vrátiť ku vašej aktivite s obnovenými silami.

   Vec ktorá veľmi škodí dnešným ľuďom je presne to horúčkovité tempo a neprestajný tlak v ktorom žijú, čo  vyvoláva sériu škôd v psychickom živote, pretože ten nepokoj im nielenže bráni v prejavení kvalít ale je tiež príčinou každej anomálie v chovaní. Niekedy niektorým z vás hovorím: Nevšimli ste si že vaše kohútiky s vodou a plynom sú stále otvorené? Na konci dňa bude zásobník prázdny a váš nervový systém vyčerpaný. Keď by ste sa však z času na čas tieto kohútiky zatvorili neboli by ste nikdy na dne.

    Z času na čas ostaňte vedomo pasívny ale nie v pasivite hocijakej. Pasivita o ktorej vám hovorím je stav v ktorom sa dokážete znova nabiť pretože ju inteligentne kontrolujete ináč nepritiahnete Nebeské sily ale iba negatívne prúdy. Toto je dôležitý bod ktorý sa týka celého psychického života človeka. Osoby ktoré sú citlivé ako médium  by tento stav mali dobre poznať. Keď nie sú pozorný a bdelý pritiahnú ako dobro tak aj zlo. Bohužiaľ častejšie zlo ako dobro. Práve preto je potrebné sa naučiť byť médiom vedomým, schopným vôjsť do stavu pasivity, bez  pritiahnutia negativity.

   Preto aby sme sa stali neúnavný je potrebné oddeliť prácu na prácu mužského a ženského princípu, vysielajúceho a prijímajúceho. Je nemožné byť aktívny celý deň takže vo chvíli keď prerušíte vašu aktivitu a spojíte sa s Nebom  vojdite do  vedomého stavu v ktorom budete  prijímať iba čisté a žiarivé energie.

   Nie je to ľahké  naučiť sa ekonomizovať vlastné sily. Zvyčajne sú ľudia skúpy a nie ekonomický. Byť ekonomický neznamená byť nevyhnutne egoistický tak ako na strane druhej byť rozhadzovačný neznamená byť štedrý ale predovšetkým to znamená chýbanie schopnosti rozlíšenia. Je však potrebné vedieť rozlišovať. Tí čo míňajú energie a pritom nezbadajú hodnotu vecí ktoré od nich odchádzajú kvôli štedrosti. Takže toto je nepozornosť, márnivosť, nevedomosť a všetko iné ale nie štedrosť. Aby sme mohli byť štedrí je potrebné poznať umenie ekonómie pretože čo vám ostane  keď miniete všetko? Byť ekonomický znamená minúť čas, peniaze alebo energie v správnom momente a na správnom mieste, koľko je potrebné a nič viac.

   Nemyslíte dostatočne na to aby ste  sa stali pasívny, nechávate sa stále viac vtiahnuť do toho horúčkovitého rytmu ktorý sa dnes stal normálnym rytmom, veľmi škodlivým vyrovnanosti človeka. Od teraz sa viacej zaoberajte vaším nervovým systémom a doprajte mu z času na čas chvíľku uvolnenia. Pätnásť minút denne, takže pätnásť krát po minúte, porozmýšľajte o tom, nebude to stratený čas, práve naopak, uvidíte koľko zarobíte.  Poviete, áno je to dobre, ale mám tak veľa práce. Súhlasím ale nájdite si aspoň pokojné miesto a ľahnite si na posteľ alebo na zem s roztiahnutými nohami a rukami, nechajte sa unášať tak ako by ste sa chceli ponoriť do oceánu svetla, bez pohybu bez toho aby ste na niečo mysleli....Iba minúta a postavíte sa znova nabitý.

   Toto je všetko, je to málo ale je to veľmi dôležité. Keď budete často uskutočňovať túto radu, získate nové energie pre celý deň, ináč vo vás prevládne únava aj bez toho aby ste niečo robili. A určite ste si toho všimli. Niekedy ste unavený aj bez toho aby ste niečo robili a dokonca aj potom čo ste hodiny odpočívali na pohovke vám chýba sila. Prečo? Pretože vnútorne ste nevedeli zatvoriť včas  tie kohútiky o ktorých som vám hovoril. V tomto prípade je zbytočné odpočívať vaše energie sa  stratia zbytočne. A je to veľká škoda, pretože z dôvodu únavy zanedbáte iné podstatné aktivity.

    Rozprávajúc vám o uvolnení pridám ešte ďalšie základné veci. Je samozrejmé, že preto aby ste sa cítil vo svojej koži musíte jesť a spať dostatočne a taktiež dobre dýchať. Keď ste s prázdnym žalúdkom nejaký čas, zbytočne sa budete snažiť relaxovať, iste tento odpočinok vám nedá silu. Keď vám doporučujem relaxovať tak zdôrazňujem že ste pred tým museli dobre dýchať, jesť a spať  a toto sú nevyhnutné podmienky. Ale keď aj týmto spôsobom získate energie tak nie je vylúčené, že  ich aj rýchlo stratíte, keď nebudete vedieť ako dobiť batérie. Takže spánok,  výživa a dýchanie sú podmienky nevyhnutné, pretože relaxácia je psychickým prostriedkom pre dobrú distribúciu energií, preto aby sme ich nechali tiecť správne a prirodzene pre znova sa nabitie.

   Existujú jogíni, zasvätenci, ktorí dokázali získať úplne ovládanie svojej mysle natoľko, že a keď nejedia, nepijú a nespia tak sa dokážu spojiť z veľkými rezervoármi kozmických síl a zachytiť takýmto spôsobom  nevšedné  energie, premeniť ich na energie ktoré sú vhodné pre fyzické telo. Je to pravda takéto bytosti existujú ale je ich veľmi málo. Pre dosiahnutia takéhoto stupňa je potrebný dlhý a intenzívny tréning a tu nikto z vás takým nie je.

   Takže ako vidíte j dávam každú vec na svoje miesto; podčiarkujem to čo je základné a čo základne nie je, to čo je možné a čo možné nie je. Teraz je to na vás aby ste správne pochopili moje slová a správne aplikovali  metódy ktoré vám dávam.

  Doplním ešte, že najväčším tajomstvom aby ste ostali aktívny a v čo najlepšom stave je pracovať s láskou pretože to láska posiľuje, oživuje a obnovuje... áno láska. Keď nezakúšame lásku tak je to vtedy keď pracujeme iba pre peniaze, preto aby sme si zarobili na živobytie a v tomto prípade nebudeme mať dobré výsledky. Súhlasím že si niečo zarobíte ale stanete sa nervóznymi a zdravie od vás odíde. Skúste pracovať hodiny s láskou: nebudete cítiť únavu. Skúste pracovať minútu bez lásky, v hneve a všetko vo vás sa zablokuje a budete sa cítiť zničený. V súčasnosti existujú ideológie ktoré obraňujú rebelstvo a nespokojnosť medzi ľuďmi vo svete, ideológie ktoré prinesú ničivé výsledky, pretože sú ako iskry ktoré podpália akúkoľvek vec. Keď sa rozhodnete obraňovať vzburu, nepochybne budete mať úspech. Keď však skúsite povedať že nespokojnosť je škodlivá a že sa  musí pracovať s láskou  nikto vám nedá za pravdu. Ľudské bytosti ešte nie sú dostatočne zrelý na to aby pochopili v čom spočíva ich pravý záujem.

   Musíte pochopiť účinnosť a silu lásky. Všetko to čo robíte robte s láskou... Keď to nerobíte s láskou je lepšie to nerobiť. V skutočnosti veci ktoré robíte s láskou vás nielenže unavia ale dokonca vás aj otrávia takže potom nebuďte prekvapený keď potom nasledujú vyčerpania a choroby.  Snažte sa vložiť lásku do každej veci ktorú robíte. Skúste to všetko závisí od vás. Keď  sa ma jedného dňa  spýtajú  ako sa stať neúnavným odpoviem: veľmi rád vám to tajomstvo prezradím ale budete schopný ho uskutočniť?... Tajomstvo spočíva v zakúsení hlbokej láske v každom skutku pretože v skutočnosti je to láska ktorá v človeku prebúdza všetky  možnosti.

   Teraz sa nachádzate v škole Nebeskej kde sa naučíte zorganizovať. Aj keď si ešte neuvedomujete ako je to dôležité tak spomaľte, pretože pred sebou máte možnosti premeniť vašu existenciu.

                                                                             IX

                                                         PESTOVAŤ SPOKOJNOSŤ

  Z môjho pohľadu sa nerozpráva dostatočne o dôležitosti cítiť sa spokojný a naplnený a málo ľudí si uvedomuje ako  je škodlivé  sa stále cítiť nespokojný zo všetkým a všetkými a takýmto spôsobom narušovať harmóniu.  A ešte vážnejšie je dnešný sklon označovať spokojnosť ako znak naivity a nespokojnosť za znak inteligencie.

   Takže ak teraz hráte, že ste nespokojný aby ste na seba pritiahli pozornosť a zväčšili vašu prestíž tak škody nebudú veľké ale keď sa nespokojnosť vo vás rozšíri a stane sa stálou, situácia bude vážna a mali by ste byť opatrný. Keď analyzujeme príčiny neustálej nespokojnosti skoro stále zistíme že pochádza zo zlého spôsobu uvažovania alebo zo zlej výchovy.

   Z pohľadu intelektuálneho dlhý stav vedomej alebo nevedomej nespokojnosti nevyhnutne v človeku niečo zničí. Ten čo sa neustále hnevá s Pánom, zo životom a s okolitým ľudstvom musí vedieť že ten negatívny zvyk nám vo vnútri nás dá mnoho zlých rád. Nedá sa zabrániť  prejaveniu a vyjadreniu pocitu pretože kto nie je spokojný má smutnú tvár, chladný pohľad, tvrdý hlas ostré gestá pre ktoré je všetkým nesympatický. Hoci je pravda že nespokojný ľudia sú pokladaný za inteligentnejších je tiež pravda že s takýmito ľuďmi nie je príjemné žiť. Ako sa dá ostať pri niekom kto sa neustále ponosuje a infikuje atmosféru zo sťažnosťami. Nespokojnosť je ako čierny dym ktorý zasahuje dušu a kto sa ním živý tak  sa sám zničí. Je prirodzené že humor a  radosť sa v nás nemôžu usadiť  na trvalo zo dňa na deň. Práve náš postoj je častokrát výrazom určitého temperamentu a nič nie je ťažšie zmeniť. Avšak vnútorné stavy môžu byť pozmenené s myšlienkou, láskou a vôľou.

   Keď by ľudia boli k sebe samým úprimný, zistili by že pozitívne efekty života stále prevážia tie negatívne ako kvantitatívne tak aj kvalitatívne. Jednoduchým príkladom je azúrové pobrežie kde z dlhodobého hľadiska slnečné  dni stále prevládajú  nad dňami daždivými a aj tak sa už pri minimálnych dažďoch  všetci sťažujú na zlé počasie; zabúdajú že pred tým slnko nepretržite svietilo týždne. Toto je spôsob akým sa správame vo všetkých životných situáciách. Byť nespokojný znamená nemať jasný pohľad na realitu avšak mali by sme byť natoľko úprimný aby sme posúdili všetky aspekty vecí.

   A nemá pravdu ani ten čo sa ukazuje stále spokojný a optimistický ale nahnevať sa preto lebo nám niekto povedal niečo nepekné alebo sme za vec zaplatili viacej ako sme predpokladali alebo preto že polievka bola presolená alebo že vaše noviny boli roztrhané, reagovať na tieto malé nehody tak ako keby to boli katastrofy tak toto všetko vo vás vytvorí veľmi ničivý stav. Snažte sa na jednu stranu váh položiť všetky detaily každodenného života ktoré vás hnevajú a na druhu to že máte ruky a nohy ktoré vám umožnia urobiť prekrásne veci a že máte oči, uši, nos a ústa a tie vám umožňujú vidieť,  počuť, dýchať, ochutnávať chute, rozprávať a obdivovať.... Okrem toho máte aj prácu, dom, priateľov...  ale pre malú nepríjemnosť ste pripravený zabudnúť na všetky tieto neoceniteľné  bohatstvá a znepriemňovať život  celej vašej rodine a spoločnosti.  Toto ukazuje že vám chýba zmysel pre správnu mieru ktorý vám umožní mať jasnejší pohľad na veci.

   Použite metódu porovnávania konfrontujte  malé životné nepríjemnosti zo všetkým dobrom ktorým vás Prozreteľnosť hojne obdarovala a skúste si potom z toho urobiť záver. Tak toto sú nepríjemnosti. Keď ich chceme zrovnať prečo neporovnáme všetky výhody ktoré máme oproti iným ľuďom ktorý sú bez všetkého, nešťastný a chorí? Nevďačnosť a nespokojnosť sú stavy človeka ktoré poukazujú na nedostatok inteligencie: namiesto aby spoznali dobrá ktorými ich Nebo zahŕňa vidia všade iba dôvod pre stratu viery, lásky a vďačnosti.

   Poviete mi že máte skutočné dôvody na to aby ste sa cítili nešťastne, že stretávate iba nešťastia a že pred sebou nevidíte žiadnu budúcnosť... V skutočnosti dni nie sú stále rovnaké a keď je dnes zamračene tak zajtra uvidíte vychádzať slnko a všetko sa na vás bude usmievať. Áno, povie niekto ale ja som starý čo môžem očakávať? Nezabudnite že jedného dňa sa vrátite na zem a začnete od znova nový život bohatší na skúsenosti z minulosti.

  Námietky a všetko čo môže vytvoriť smútok a stratu odvahy, toto všetko je možné nepochybne robiť ale je potrebné sa dívať na veci s inými očami a rozmýšľať iným spôsobom, pri každej nešťastnej situácii sa zastavte  na okamih aby ste zvážili oba aspekty: nie len  negatívny ale aj ten pozitívy. Nie je treba sa tiež klamať že všetko pôjde dobre ale je potrebné odmietnuť sa zastaviť iba  na negatívnej stránke života.  A keď si myslíte že toto všetko viete tak do toho dajte tieto veci do praxe hoci to nie je ľahké. Pozorujte sa a zistíte že častokrát zabúdate na túto pravdu necháte sa vtiahnuť do nespokojnosti a pesimizmu. Týmto spôsobom nielenže nerozmýšľate správne ale bránite vašej duší aby sa vyvíjala a odrazila sa. A takto sa  zničíte spirituálne a taktiež fyzicky.

   Nespokojnosť je prípustná iba vtedy keď sme nespokojný zo sebou samým. Nie je teba byť nikdy spokojný zo sebou aj keď dosiahnete veľkých duchovných výsledkov. Prečo? Pretože riskujete že sa stanete nafúkaný a namyslený a zničí tú askézu a to znamená že zastavíte svoje zdokonaľovanie. Keď ste nespokojný z vami samými, cítite sa viacej stimulovaný pracovať pre napredovanie. Aby ste za bránili že sa nespokojnosť stane ničivou  posadnutosťou je potrebné znova nastoliť rovnováhu a ukázať že ste spokojný s inými. Tento vnútorný postoj vám zabráni spadnúť do veľmi negatívneho stavu, ktorý by vo vás mohol vyvolať úplnú stratu odvahy. Hľadajte dobro a krásu vo všetkých bytostiach a to predovšetkým v tých ktorý rozširujú svojím nadaním a cnosťami evolúciu ľudstva: budete tak v stave neprestajnej krásy a nebudete vôbec rizkovať upadnutie do beznádeje.

   História nám rozpráva o veľkých hudobníkoch, básnikoch a maliaroch ktorý vo chvíľke slabosti zničili svoje dielo. Urobili to jednoucho preto lebo sa uzatvorili do svojich zvyklostí, nevideli nič iba seba a tak nevedeli nájsť dobro ktoré existovalo v ostatných; otvorený postoj by ich v takýchto prípadoch zachránil, zabránil by im byť nespokojný voči sebe a svojím výtvorom. Zasvätenci nie sú spokojný zo sebou samými ale sú obdivovatelia Božieho diela a jeho služobníkov. Takýmto spôsobom napravia nespokojnosť prichádzajúcu z ich nedokonalosti.

    Každý kto si uvedomí že nedokázal prejaviť kvality v ktoré dúfal že vlastní nesmie stratiť odvahu  a ani sa proti tomu búriť. Bol by to veľmi negatívny postoj byť vystrašený a nahnevaný na seba, na všetkých  a ešte horšie proti Pánovi. Človek by mal byť viac pokorný a prijímať že je ešte podriadený svojej nižšej prirodzenosti, ktorá sa dokázala vkradnúť vo chvíli keď nato boli najlepšie podmienky. Je to ako keď by Nebo povedalo okolnostiam: choďte a vyskúšajte ho trochu, povedzte mu nejaké slová aby sa videlo čo sa stane. A čo sa stane? Veľký zmätok, čo dokazuje že táto osoba ešte nebola pripravená čeliť skúškam zo zrelosťou. Nesmie  ani zosmutnieť a stratiť odvahu pretože to by znamenalo že chce ešte veci nerealizovateľné a keď by si  po čase  neopravila svoj postoj skončila by tak že by sa sama zničila. Môžeme byť smutný ale iba pre nešťastia a neúspechy iných a nie kvôli svojím  ambíciám a nenaplnený želaniam. Tí čo upadajú  do tohoto stavu musia vedieť že nie sú veľmi vyvinutý, v skutočnosti ich smútok má byť z dôvodu ich nižšej prirodzenosti.

   Pre rekapituláciu môžeme povedať že existuje prúd života a prúd smrti a že prvým stupňom smrti je nespokojnosť. A keď sa neurobia príslušné nápravy tak sa nespokojnosť premení na utrpenie a utrpenie na bolesť. Tá bolesť ktorá sa najprv prejavovala na úrovni psychickej sa následne prenesie do úrovne fyzickej ako choroba ktorá prinesie smrť. Medzi nespokojnosťou a smrťou je veľa etáp ale skôr či neskôr jedna prináša druhú. Spokojnosť na druhej strane vás vloží do prúdu života. Každý kto je spokojný a cíti vďačnosť voči Nebu žije v pokoji, ten pokoj mu dáva silu, sila mu dáva plnosť a tak dokáže ochutnať nekonečný život...

   Každý kto sa snaží o dokonalosť, každý kto si želá aby mu duchovia prírody pomohli v jeho práci si musí byť vedomý všetkého čo vlastní a dávať iným niečo pozitívne. Buďte teda spokojný predovšetkým s vecami ktoré ste zanedbávali a zatieňovali v minulosti. Robte všetko preto aby ste našli  každý deň aspoň jednu úžasnú vec  a vložte si ju do svojho srdca a intelektu. Keď ďakujete každý deň Pánovi, keď ste spokojný zo všetkým čo vám dáva, získate to magické tajomstvo ktoré môže zmeniť váš život. V tom prípade sa svetlý duchovia prírody priblížia k vám aby vám pomohli.