Návrh stupňov Koeficientov sily vôle:

 TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce

Sila vôle u človeka môže byť veľmi premenlivá a častokrát závisí od okolia, ako sa schopnosť ísť za svojim cieľom presadí. Taktiež sa mení od rôznych zámerov a túžob, ktoré sú vždy individuálne a menia sa s časom i s vekom človeka. Nasledovná  stupnica preto slúži len orientačne a má napomôcť sebahodnoteniu a schopnosti rásť vo svojich predsavzatiach:

WQ = - 0,1 slabá vôľa, človek podlieha vplyvom médií, okolia, podriaďuje sa požívačnosti,

WQ = - 0,2 priemerná negatívna vôľa prejavujúca sa v „obľúbených“ koníčkoch narušujúcich verejný život (rýchla jazda, hlučné správanie, drobné krádeže...), alebo život rodiny – citové vydieranie,

WQ = - 0,3 veľká negatívna vôľa prejavujúca sa v ničení svojho tela a sekundárne poškodzuje okolie (alkoholizmus, fajčenie, fetovanie...)

WQ = - 0,4 začiatočná negatívna vôľa šíriaca negativizmus v okolí (predaj drog, šírenie poplašných informácií, zámerné ohováranie a očierňovanie), šikanovanie, bossing,

WQ = - 0,5 priemerná negatívna vôľa ohrozujúca okolie (priekupníctvo, výroba drog, zámerné lúpeže, krádeže),

WQ = - 0,6 pestovaná negatívna vôľa ohrozujúca okolie, alebo jedincov (výpalníctvo, obchod s „bielym“ mäsom, vydieranie, vyhrážanie...),

WQ = - 0,7 negatívna vôľa jedinca / skupiny ľudí využívajúca finančné prostriedky na deformovanie života veľkých skupín občanov,

WQ = - 0,8 negatívna vôľa využívajúca politickú moc a hrozbu sily na neverejnej úrovni a ohrozuje spoločensky, politicky dôležitých jedincov,

WQ = - 0,9 egoistická vôľa pre presadzovanie skupinových záujmov proti prospechu spoločnosti, pre egoistické zámery tejto skupiny,

WQ = - 0,9 egoistická vôľa, bezcitná, krutá, ktorá tvrdo ide za svojim egoistickým (ideovým) cieľom, chápe sa moci všetkými, aj násilnými prostriedkami (fašizmus, nadradenosť národa, rasy...)

WQ = - 1 jednotlivec, člen sekty, skupiny, ktorej vôľovým zámerom je úmyselne, alebo aj neúmyselne, šíriť nepravdy, polopravdy, ktoré odvádzajú skupiny ľudí, národy od pravdy, od života v mieri, v láske, v demokracii,

WQ = 0,1 slabá pozitívna vôľa, chce pomáhať, ale nič nerobí, pretože... nájde si 100 výhovoriek,

WQ = 0,2 pozitívna vôľa, ktorá je v „dobrej skupine dobrých ľudí“ a čaká na príkazy, aby urobila niečo dobré,  vychováva svoje deti pre „dobro v dobrej skupine“,

WQ = 0,3 pozitívna vôľa, ktorá zväčša nechce ublížiť nikomu, občas pomôžu prebytočnými vecami a príležitostnou finančnou výpomocou,

WQ = 0,4 pozitívna vôľa, ktorá je vedená ku dobru v rodine, k svojim známym a odmietajú negativizmus v akejkoľvek podobe (neohovárajú, nenadávajú, odsudzujú korupciu...),

WQ = 0,5 pozitívna vôľa, ktorá sa pravidelne zúčastňuje dobročinnosti a žije životom mieru v srdci, a šíri pokoj a zmierlivosť,

WQ = 0,6 pozitívna vôľa osoby, skupiny, ktorá pracuje v charitatívnych organizáciách, ale robí to z prestížnych dôvodov,

WQ = 0,7 pozitívna vôľa osoby, skupiny,  ktorá organizuje pravidelné dobročinné podujatia, prednášky, stretnutia, šíri v okolí potrebu služby a dobroty – aj anonymne,

WQ = 0,8 pozitívna vôľa, ktorá sa zamestnáva v rôznych charitných inštitúciách, žije touto problematikou, alebo popri zamestnaní sa zúčastňuje dobrovoľníckej práci, službe,

WQ = 0,9 pozitívna vôľa, ktorá otvára nové cesty pomoci, vyhľadáva a organizuje túto pomoc,

WQ = 1 pozitívna vôľa, ktorá sa prejavuje neustálou, nezištnou službou druhým, obetuje tejto službe v milosrdenstve všetko, čo má, ohrozujúc svoj život a učí druhých ľudí podobnej službe.