Návrh stupňov Spirituálnej – duchovnej inteligencie SPQ (podľa sv.HildegardyBingenu):

 TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce

SPQ = 0  ignorancia duchovne- duševných prejavov,  agresivita a výsmech voči takýmto názorom a prejavom. Svetonázorom  je zväčša nacionalizmus, príslušnosť k nejakej skupine, strane,

SPQ = 0,1 akceptuje duchovne- duševné javy hlavne zo strachu (čo keď náhodou) ako poistka pre vyhnutie sa nešťastiu, dosiahnutia úspechu,

SPQ = 0,2 formálny (tzv. nedeľný, sviatočný) duchovný život, organizovaná, relatívne pravidelná účasť na aktivitách nejakej cirkvi, náboženského združenia, odpor voči tým druhým – „inakším“ združeniam, náboženstvám; dogmatizmus, občas prerastajúci do fanatizmu (my sme tí najlepší),

SPQ = 0,3 schopnosť akceptovať iné kresťansky orientované náboženské presvedčenie, pravidelné čítanie Biblie,  vylúčenie dogmatizmu a fanatizmu, pýtanie sa meta- otázok, morálka ako životný štýl,

SPQ = 0,4 schopnosť učiť sa od  iných náboženských vyznaní (Korán, Tao te ting, Bhagavad Gíta, alebo iné duchovné knihy), alebo filozofických smerov (Buddhizmus), schopnosť dávania bez očakávania odmeny, pestovanie  „nebeskej“- vnútornej radosti (nesťažovanie si, neohováranie, trpezlivosť v skúškach), pohotovosť na správnu činorodosť, modlitba a začiatky meditácie,

SPQ = 0,5 schopnosť vnímania sveta ako školy Ducha svätého, akceptácia práva druhého človeka na vlastnú cestu, svornosť  a porozumenie na základe bratských kritérií,

SPQ = 0,6 radosť z duchovného pokroku druhých ľudí a zo Stvorenia, láska k Bohu, vytrvalosť  v smerovaní k spiritualite a svätosti, budovanie poslušnosti Pravde impulzmi z vnútra,

SPQ = 0,7 pokora ku nebeským veciam, otvorenosť na Kristove (duchovné) spojenectvo, otváranie sa harmónii, citlivosť na inšpiráciu zvnútra,

SPQ = 0,8 služba a pomoc druhým, striedmosť voči vonkajším podnetom, vnímanie daru krásy a čistoty, odvaha postaviť sa nízkosti a lži - schopnosť žiť a hájiť Pravdu (nie hájiť náboženský systém, ale princípy Pravdy), odstraňovanie prekážok zo spirituálnej  cesty, inšpirácia v živote,

SPQ = 0,9 oddanosť a zbožnosť ako životný štýl, otvorenosť na nebeské poklady a štedrosť v ich rozdávaní, schopnosť rozoznať sebaklam, trpezlivosť a kázeň mysle, citov, vôle, imaginácia,

SPQ = 1 ostražitosť - uprednostňovanie duchovných hodnôt pred animálnymi, schopnosť milosrdenstva odriekaním, až ku seba obeti, život venovaný Pravde, spravodlivosti pre Pravdu ako aspekt Kozmu, trpezlivosť a čistota ako spätosť s Matkou Stvorenia, intuitívny život.