Návrh stupňov Psychického (duševne - duchovného) zdravia PH:

TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce 

PH =  0,1 podpriemerné psychické zdravie, zvýšená citlivosť na vonkajšie podnety a záťaž, nervozita, napätie, podráždenosť, nesústredenosť,  slabá prispôsobivosť na vonkajšie požiadavky, výkyvy nálady, agresia, alebo depresia, ťažšie znášajú spoločnosť,

PH =  0,2 priemerné psychické zdravie, príležitostný nepokoj, ale zvládaný, reaguje vyrovnane aj pri zvýšených psychických záťažiach,

PH =  0,3 výborné psychické zdravie, vnútorná spokojnosť, pre svoju vnútornú pevnosť je oporou svojim blízkym a známym, plánujú svoj život,

PH =  0,4 vynikajúce psychické zdravie, vnútorná radosť, vnútorná rovnováha s vonkajškom, vysoký stupeň empatie, schopnosť s nadhľadom utišovať konfliktných ľudí a krízové situácie, plánujú a organizujú nielen svoj život, ale pomáhajú aj druhým.

PH =  - 0,1 slabo negatívne duševné zdravie, o vnútorných pocitoch rozhodujú zmysly, pôžitky zmyslov sú mimoriadne dominantné, city ostatných sú zväčša ignorované, konzumná orientácia ovláda citový svet pohodlnosťou a zotrvačnosťou, nevďačnosť, koristníctvo na úrovni zmyslov,

PH =  - 0,2 stredne negatívne duševné zdravie, negatívne predstavy o sebe i druhých vedú ku melanchólii a depresiám, ku sklonu izolovať sa, k sebaľútosti,

PH =  - 0,3 silne negatívne duševné zdravie, negatívne city sa transformujú mysľou, vedú alebo ku seba ubližovaniu, výčitkám, hnevu na seba samého, častokrát sa skrýva za chladnokrvnosť

PH =  - 0,4 veľmi silne negatívne duševné zdravie – silný pocit nadradenosti, jedinečnosti, ublíženia, vylúčenia z / do určitej skupiny ľudí, s útočnými prvkami proti odlišnosti, hnevu, násilia...