Návrh stupňov Intrapersonálnej inteligencie INQ:

 TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce

INQ = 0  závislosť fyzická, psychická aj sociálna na príbuzných, okolí, nedostatok samostatnosti, ignorancia na úrovni bezduchosti, alebo agresivita voči odlišnosti,

INQ = 0,1 nesmelosť, bojazlivosť, veľké citové bariéry, prejav navonok samostatný, ale ostýchavý, agresivita voči slabším,

INQ = 0,2 podpriemerné sebavedomie, navonok seba preceňovanie,  agresivita voči sebe – nadávanie si za nezvládnuté veci,

INQ = 0,3 priemerná sebavedomie, schopnosť vytvoriť si svoj fyzický pravidelný režim (rytmus) života,

INQ = 0,4 priemerné sebavedomie, schopnosť ovládať svoje pocity a inštinkty, sebapozorovanie,

INQ = 0,5 poznanie vlastných predností a nedostatkov,  schopnosť spomínať na skúsenosti a zážitky a poučiť sa z nich, schopnosť poďakovať sa za „vnútorné zmúdrenie“,

INQ = 0,6 poznanie a ovládanie svojej citovej stránky, čiastočné ovládanie mentálnej a vôľovej stránky, rozlišovanie svojich emócií a pocitov, ich analýza a poučenie sa z nich,

INQ = 0,7 poznanie a ovládanie svojej citovej a mentálnej stránky,  čiastočné ovládanie vôľovej stránky,  pestovanie bohatého citového života, analýza myšlienok a ovládanie ich smerovania,

INQ = 0,8 poznanie a ovládanie svojej citovej, mentálnej a vôľovej stránky, kultivácia mentálneho života, náznaky riadenia svojho imaginatívneho života,

INQ = 0,9 schopnosť plného ovládania svojich osobných cieľov, schopnosť analyzovať a plánovať svoj osobný vnútorný a čiastočne vonkajší život, začiatok otvárania sa intuícii a inšpirácii,

INQ = 1 výborné sebauvedomenie, schopnosť rozlišovania citových, mentálnych a vôľových schopností a ich kontrola, pravidelná otvorenosť vnútornej inšpirácii a intuícii, otvorenosť na dialóg a podnety z okolia, Radosť, kľud, vnútorná spokojnosť bez vonkajších podnetov.