Návrh stupňov Emocionálnej inteligencie EQ:

 TQCbeS, OZ SiROSA, Michalovce

EQ = - 0,5 lož, agresivita, zbabelosť, samopašnosť, požívačnosť na doraz,

EQ = - 0,4 závisť, pýcha, netolerancia, bezohľadnosť voči iným pre svoje ciele,

EQ = - 0,3 chamtivosť, chtivosť za všetkým, čo má nejakú cenu, lenivosť a pohodlnosť,

EQ = - 0,2 neustála nespokojnosť, nervozita, hundranie, nadávanie,

EQ = - 0,1 úzkosť, strach, obavy, prejavujúce sa niekedy navonok tvrdosťou, agresivitou, nevšímavosťou,

EQ = 0 emocionálna ľahostajnosť, neschopnosť cítenia,

EQ = 0,1 úctivosť a skromnosť, služba a pracovitosť,

EQ = 0,2 svornosť, pomoc druhým, empatia, priateľskosť,

EQ = 0,3 statočnosť, vytrvalosť, sebekázeň, odpúšťanie,

EQ = 0,4 láska k blížnemu, súlad a mier v srdci, žitie v pravde, milosrdenstvo a štedrosť,

EQ = 0,5 trpezlivosť, láska a neha ako životný štýl, oddanosť svojmu ideálu (bratstvo, rovnosť, sloboda)